Meer geld om stoepen beter te maken

Meer geld om stoepen beter te maken

DALFSEN – Gemeentebelangen is blij met meer geld voor slechte begaanbare stoepen en pleinen! Tijdens de begrotingsvergadering van de Gemeente Dalfsen van afgelopen week heeft. Gemeentebelangen meer budget gevraagd voor de slecht begaanbare stoepen en pleinen in de oude kernen van de Gemeente Dalfsen.

Lees verder »

“Typisch Dalfsen” biedt nieuw centrumplan aan

“Typisch Dalfsen” biedt nieuw centrumplan aan

DALFSEN – Typisch Dalfsen biedt burgemeester en de raad een nieuw “centrumplan Dalfsen” aan met de bedoeling dat er meer reuring en leven komt in het centrum rond de grote kerk te Dalfsen. Mevrouw Y.Ter Woerd biedt dit tijdens de raadsvergadering aan namens de verenigingen van plaatselijk belang, Vrienden van Dalfsen, Historische kring en omwonenden.

Lees verder »

Haalbaarheidsonderzoek kulturhus Nieuwleusen kan in werking

DALFSEN – NIEUWLEUSEN – De haalbaarheidsonderzoek van het kulturhuus Nieuwleusen kan in werking, dat is de uitslag van een langdurige discussie tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Het gemeentebestuur kiest voor een totaal plan waarbij de kulturhus locatie in het Middenblok de kern moet worden waar het dorp al jaren naar uit ziet en daarna ook jaren mee vooruit kan.

Lees verder »

Bestemmingplan buitengebied Westerveldweg definitief

DALFSEN – Bestemmingplan buitengebied Westerveldweg en het plan om daar een kippenschuur te bouwen is door de meerderheid van de raad aangenomen, na een hele discussie die ook al in de commissievergadering had plaatsgevonden. Het CDA, de PVDA en D66 hebben gezamenlijk een amendement ingediend om Niet met het plan akkoord te gaan; omdat de hervestigingregeling in de structuurvisie buitengebied niet is bedoeld voor het vestigen van nieuwe bedrijven en kan dit leiden tot ongewenste situatie door het opkopen van andere bedrijven om agrarische bedrijven te ontwikkelen.

Lees verder »

Dalfsen blijft stabiele koers varen

DALFSEN – De meerjarenbegroting van de Gemeente Dalfsen laat voor de komende jaren een positief beeld zien. Het begrotingssaldo bedraagt voor het jaar 2016 € 151.100, voor 2017 € 199.200, voor
2018 € 28.800 en voor 2019 € 99.900 positief. De uitgangspunten voor deze meerjarenbegroting zijn vastgesteld bij de voorjaarsnota 2015.

Lees verder »

Inspraakreactie van Ad Wevers

DALFSEN – Ter voorbereiding op de besluitvorming over het Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2016-2020 in Dalfsen (volgens planning) op 26 oktober 2015, vindt op 12 oktober ’15 de behandeling van de notitie in de commissievergadering plaats. Het is mogelijk om aan het begin van de commissievergadering in te spreken over punten die op de agenda staan. Ik zou dat zeker gedaan hebben, maar ben op die datum in Oostenrijk.

Lees verder »

Woningbouw Oosterdalfsen en het Vechtfront

Woningbouw Oosterdalfsen en het Vechtfront

DALFSEN – De gemeente Dalfsen gaat het gebied Oosterdalfsen bouwrijp maken in twee delen. Het eerste gedeelte is het gebied waar nu geen opgravingen zijn gedaan en daarmee zal in 2016 worden gestart, hier is ruimte voor ruim 100 woningen. Het bestemmingsplan voor dit gebied is inmiddels goedgekeurd, dus niets staat bouwen nog in de weg.

Lees verder »

Glasvezel in het buitengebied

DALFSEN – Burgemeester Han Noten geeft aan blij te zijn met de initiatieven die er inmiddels zijn voor het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. In Nieuwleusen is dat Nieuwleusen Synergie die bij de raad om garantstelling heeft gevraagd. Daarover zou de raad maandag een beslissing nemen.

Lees verder »

Gemeente gaat handhaven

DALFSEN – Gemeente Dalfsen gaat handhaven bij reclame zonder vergunning. Burgemeester Han Noten geeft aan dat hij opdracht heeft gegeven voor handhaving bij het plaatsen van reclame-uitingen bij evenementen waarvoor geen vergunning is aangevraagd. Het laatste jaar is hier veel gedoe over geweest, zelfs werd de gemeente beschuldigd van diefstal spandoeken en ander materiaal.

Lees verder »

Amendement De gemeenteraad van de gemeente Dalfsen

DALFSEN – De gemeenteraad van de gemeente Dalfsen; gelet op de beraadslagingen aangaande het besluitvormingsproces Rechterensedijk: indikking van zes naar twee inrichtingsvoorstel;
gelet op het door het college aangedragen alternatief bij het raadsvoorstel; gelet op het mondelinge wijzigingsvoorstel dat is ingediend overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde:

Lees verder »

Nieuwe zienswijze plan Rechterensedijk aangenomen

Nieuwe zienswijze plan Rechterensedijk aangenomen

DALFSEN – Nieuwe zienswijze plan Rechterensedijk aangenomen door de raad van de gemeente Dalfsen. Alle partijen stemden voor onderstaand voorstel, behalve de VVD. Het besluitvormingsproces is nog even kort toegelicht door de burgemeester Han Noten en het is een bindend proces geworden, waar alleen voor het college uitwijkmogelijkheden waren mocht dit noodzakelijk zijn, die blijkt nu plotseling te zijn ontstaan.

Lees verder »

Burgemeester Ahne stapt op 2

OVERIJSSEL – OMMEN – Dit is een persbericht van de provincie Overijssel. Burgemeester Marc Jan Ahne heeft dinsdag 22 september bij de Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld- Schouten zijn ontslag aangeboden als burgemeester van Ommen. Ahne is naar aanleiding van een persoonlijke financiele kwestie onderwerp van een onderzoek.

Lees verder »