Waterschap beheert gebiedswater vanuit de ruimte

Eerste waterschappen werken met satellietbeelden. Een compleet actueel overzicht van de waterhuishouding in Groot Salland? Binnenkort geen droom meer maar werkelijkheid door de inzet van satellieten. Vanaf medio augustus gebruikt Waterschap Groot Salland, als proef, dagelijks satellietbeelden. Deze geven een nauwkeurig beeld hoe het staat met het grond- en oppervlaktewater.

Denk daarbij aan verdamping, gewasgroei en bodemvocht. Voor het opzetten van dit project bundelden een aantal waterschappen hun krachten: Aa en Maas, Stichtse Rijnlanden, Brabantse Delta, De Dommel en Groot Salland. Door deze samenwerking wisselen waterschappen kennis uit en levert de gezamenlijke inkoop van de satellietbeelden inkoopvoordeel op. Betere beslissingen

De toepassing van satellietbeelden worden door de waterschappen voor verschillende doeleinden gebruikt. Groot Salland kiest voor toepassingen in het uitvoerend peilbeheer, zodat vroegtijdig beslissingen genomen kunnen worden in het aanpassen van waterpeilen. Door deze beelden te gebruiken, hoopt het waterschap beter te kunnen anticiperen op verdroging en vernatting. Satellietbeelden zullen ook achteraf geraadpleegd worden en als ondersteuning dienen voor de communicatie richting burgers.Optimale waterhuishouding

Een waterschap zorgt voor voldoende water. Niet te veel en niet te weinig. Daarom houdt ze de hoeveelheid water in het werkgebied nauwlettend in de gaten. Als het te droog of te nat is, neemt het waterschap maatregelen en zorgt voor de juiste verdeling van water.

Door gebruik te maken van satellietbeelden kan verdroging of vernatting eerder geconstateerd worden. Satellietbeelden leveren vlakdekkende informatie en geven direct inzicht in de actuele verdamping, neerslag en de gewasgroei. De beelden kunnen worden ingezet als dagelijks hulpmiddel voor de monitoring, waardoor gerichter gestuurd kan worden en betere beslissingen genomen worden over de in te zetten maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan een goede verdeling van water ten tijde van droogte of het bepalen van nat- en droogteschades.Effectiever en efficiënter werken

De eerder genoemde waterschappen zijn de eerste in Nederland die op deze wijze met satellietbeelden gaan werken en gaan daarmee een uniek samenwerkingsverband aan.

In eerste instantie loopt deze proef tot april 2012. De beelden worden allereerst binnen Groot Salland gebruikt. In de toekomst kunnen deze beelden via het internet ook toegankelijk gemaakt worden voor anderen. Met de gezamenlijke inkoop is een groot inkoopvoordeel behaald. Door satellietbeelden te gebruiken, kunnen de waterschappen effectiever en efficiënter werken en betere beslissingen nemen over het al dan niet verhogen van de stuwen. Deze satellietbeelden moeten uiteindelijk kunnen leiden tot kostenbesparing bij maatregelen voor waterberging en verdrogingsbestrijding en tot minder schade voor burgers, landbouw en natuur.

Artikel delen: