Bestemmingplan buitengebied Westerveldweg definitief

DALFSEN – Bestemmingplan buitengebied Westerveldweg en het plan om daar een kippenschuur te bouwen is door de meerderheid van de raad aangenomen, na een hele discussie die ook al in de commissievergadering had plaatsgevonden. Het CDA, de PVDA en D66 hebben gezamenlijk een amendement ingediend om Niet met het plan akkoord te gaan; omdat de hervestigingregeling in de structuurvisie buitengebied niet is bedoeld voor het vestigen van nieuwe bedrijven en kan dit leiden tot ongewenste situatie door het opkopen van andere bedrijven om agrarische bedrijven te ontwikkelen. Ook is er onvoldoende draagvlak onder andere belanghebbenden voor dit plan De gezondheidsrisico’s, milieueffecten en dierenwelzijn brengen grote risico’s met zich mee, waarover op dit moment onvoldoende bekend is.
De Gemeentebelangen is wel voor het voorstel en heeft overleg gehad met de GGD, die kon aangeven dat er wat betreft de gezondheidsrisico’s geen redenen zijn de gemeente het plan af te laten wijzen. De dichtbijstaande woning staat op 330 meter en naar verwachting zal er binnen 250 meter geen risico voor omwonenden zijn. Gemeentebelangen hecht wel grote waarde aan een goede begeleiding in het bouwplan en zeker ook een handhaving van de regels die daarvoor bedoeld zijn. Ook de ChristenUnie sprak zich uit omtrent de zorgen van de volksgezondheid, met name de geur en het fijnstof. Mede omdat de overheid onvoldoende regels heeft vastgesteld betreffende fijnstof, maar het wil de ondernemer de ruimte geven zijn bedrijf daar te vestigen. De PVDA noemt vooral het gebrek aan draagvlak, het niet voldoen aan de structuurvisie en onduidelijkheid betreffende de volksgezondheid en wil waken voor een historische vergissing. D66 spreekt van een gekunstelde constructie om dit plan er door te krijgen. De VVD kan met het plan akkoord gaan als aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Bij stemming werd het amendement verworpen en werd het plan voor het vestigen van een kippenboerderij aangenomen. Dus de plannen kunnen nu gemaakt worden

W. vd V.

Artikel delen: