Grotere rol voor Dalfsenaren bij beheer woonomgeving - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Grotere rol voor Dalfsenaren bij beheer woonomgeving

DALFSEN – Bij het beheren van de openbare ruimte (straten, wegen, speelplaatsen, voetpaden en fietsroutes, openbaar groen, verlichting) wil de gemeente in de toekomst beter aansluiten bij ideeën en behoeften die er bij bewoners en gebruikers leven. Het is een van de voorstellen uit de kadernota Integraal Beheer Openbare Ruimte die de gemeenteraad in mei bespreekt.

Voor deze nieuwe aanpak komt geen extra geld beschikbaar. Het beleid moet binnen het bestaande gemeentelijke budget voor beheer en onderhoud worden uitgevoerd.

De gemeente is van plan in het vervolg actiever mee te werken aan kleinschalige initiatieven van bewoners als zij ideeën hebben over het zelf of mede beheren van hun straat. Een sprekend voorbeeld is de pilot ‘bewonersinitiatief  Westerhof’, waarbij bewoners samen met de gemeente plannen hebben gemaakt voor een duurzame, groene en klimaatbestendige straat.  In mei neemt de raad een besluit over het voorstel om hiervoor bijna twee ton uit te trekken. Deze pilot wordt nog wel geëvalueerd. De opgedane ervaringen gebruikt de gemeente bij nieuwe bewonersinitiatieven.

De gemeente gaat ook beter uitleggen waarom welke werkzaamheden door de buitendienst worden uitgevoerd. Een concreet voorbeeld van dit  ‘effect gestuurd beheer’ is het maaibeleid voor groenstroken. Het is voor hun gezondheid belangrijk dat de jeugd veel beweegt. Daarom worden groenstroken waarop de jeugd veel speelt of voetbalt zeer regelmatig gemaaid maar het gras aan de randen laat de gemeente hoger groeien. Zo wordt voorkomen dat kinderen al spelend zomaar achter de rollende bal aan de straat op kunnen rennen. Het hogere gras zorgt voor meer veiligheid maar levert ook nog eens een bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit. Het natuurlijker beheren  van openbaar groen sluit weer aan bij de plannen uit de kadernota Groen en biodiversiteit die de gemeenteraad maandagavond heeft vastgesteld. Op voorstel van de raadsfracties is daaraan toegevoegd dat bewoners en bedrijven actief moeten worden betrokken bij de verdere uitwerking van het beleid.

Artikel delen: