Hartzorg kinderen behouden voor Noord- en Oost-Nederland

REGIO – ChristenUnie wil hartzorg kinderen behouden voor Noord- en Oost-Nederland. Het UMC Groningen dreigt haar plek voor complexe hartzorg te verliezen. Dat deelde de demissionaire minister recent mee aan het Groninger ziekenhuis. Plan is om de hartzorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht. Bij het UMCG heerst verbijstering.

De ChristenUnie in Overijssel -en ook in de noordelijke provincies- trekken daarom aan de bel bij de verschillende Commissarissen van de Koning. CU Overijssel-fractievoorzitter Renate van der Velde: “Deze beslissing heeft grote gevolgen voor alle betreffende kinderen én hun ouders. Naast een groter risico als gevolg van te late behandeling, zal een patiënt gemiddeld meer dan 200 km moeten reizen voor behandeling.” Omdat ook veel mensen uit Overijssel gebruik maken van deze zorg in Groningen stelt Van
der Velde vragen. Naast de zorg voor de patiënten staat ook het verlies van expertise op het spel voor het UMCG. Vertrek van een bepaald specialisme brengt immers ook vertrek van allerlei omliggende kennis en kunde met zich mee. Het ziekenhuis deelt de argumentatie van de minister niet. Genoemd wordt dat er maar weinig gespecialiseerde chirurgen en cardiologen op het gebied van aangeboren hartwijkingen zijn, wat kwetsbaar is bij bijvoorbeeld ziekte. Dit argument zou in het voortraject echter geen argument zijn geweest. Volumenormering van zestig patiënten wordt ingebracht. “Deze volumenorm voor zorg mag
volgens ons niet als losstaand criterium gebruikt worden voor verder concentratie van de zorg.” Toegankelijkheid en bereikbaarheid van goede zorg is voor de ChristenUnie een
belangrijk goed. En juist daar wringt dit besluit. De bereikbaarheid behoeft geen betoog, maar ook de toegankelijkheid staat met deze keuze sterk onder druk. Van der Velde vraagt aan de Commissaris van de Koning of hij zich wil inzetten om te bereiken dat de minister zijn beslissing herziet. Daarbij vraagt de ChristenUniefractievoorzitter of de CdK’s en GS-en van Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland hierin gezamenlijk kunnen optrekken voor een krachtiger geluid richting Den Haag

Format t.b.v. schriftelijke vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel

Datum : 28 december 2021
Naam & fractie : Renate van der Velde, ChristenUnie
Onderwerp : Besluit Toekomstige organisatie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen (Brief aan de kamer dd. 20 december 2021)

Geachte Voorzitter,

de afgelopen week bereikte ons de brief van de (demissionaire) minister van VWS, waarin hij meedeelt dat de complexe hartzorg voor kinderen geconcentreerd zal worden in Rotterdam en Utrecht. Deze beslissing is met verbijstering ontvangen in het UMC Groningen. Want niet alleen de zorg en werkgelegenheid staan daar op het spel. Deze beslissing heeft namelijk grote gevolgen voor alle betreffende kinderen én hun ouders.

Immers, naast een groter risico als gevolg van te late behandeling, zal een patiënt gemiddeld meer dan 200 km moeten reizen voor een behandeling. Bovendien geeft het medisch specialistisch team in Groningen aan, dat vaak herhaalde ingrepen nodig zijn gedurende een aantal jaren.

Dat deze zorg breed wordt gedeeld, mag blijken uit het grote aantal steunbetuigingen  (> 149000) via een petitie die is gehouden. Ook veel mensen uit Overijssel maken gebruik van deze zorg in Groningen.

De argumenten die de minister in zijn onderbouwing noemt, worden niet gedeeld door het UMCG. Als eerste de reservecapaciteit van behandelend artsen. Dit argument zou in het voortraject geen criterium geweest zijn. Opnieuw wordt over volumenormering gesproken, van 60 patiënten. Nog afgezien van het feit dat het UMCG daar aan heeft voldaan, dient een volumenorm met grote voorzichtigheid gehanteerd te worden. Een minimaal aantal is noodzakelijk om de vaardigheden op peil te houden. Zij dient naar onze mening niet om doorgaande zorgconcentratie de faciliteren. Overigens geeft de minister zelf in de brief aan, dat van kwaliteitsproblemen geen sprake is.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid van goede zorg is voor de ChristenUnie een belangrijk goed. En juist daar wringt dit besluit. De bereikbaarheid behoeft geen betoog, maar ook de toegankelijkheid staat met deze keuze sterk onder druk.

Complexe hartzorg voor kinderen vergt naast chirurgie ook een kwalitatief hoogstaande IC omgeving. De beschikbaarheid van voldoende opgeleid personeel op algemene IC’s is, tijdens de Coronacrisis, al een uitdaging gebleken. Het personeel uit onder andere Groningen zal grotendeels niet beschikbaar komen voor Utrecht dan wel Rotterdam, waardoor de netto beschikbaarheid van hartcomplexe zorg zal dalen.

Een aanvullend aspect is de zorg voor drenkelingen. Ook deze komt in gevaar doordat de behandelmethode (ECLS) alleen toegestaan is aan UMC’s die ook de complexe hartzorg mogen verlenen.

Vragen

    1. Bent u het met de ChristenUnie eens dat toegankelijkheid en bereikbaarheid van goede zorg van het grootste belang is?
    2. Deelt u onze zorgen dat, met het voorgenomen besluit van de minister, deze in gevaar komen?
    3. Bent u van mening dat de volumenormering voor zorg niet gebruikt mag worden om zorgconcentratie te beargumenteren?
    4. Bent u bereid samen met uw college van Gedeputeerde Staten u in te zetten om deze keuze van de Minister te laten herzien?
    5. Gelijksoortige vragen zijn/worden gesteld in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Is het een suggestie dat de Commissarissen/GS-en dit in gemeenschappelijkheid oppakken?
Artikel delen: