WATERSCHAP BEPERKT TARIEFSTIJGING 2011

Het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland heeft op donderdag 25 november de begroting 2011 vastgesteld. Hieruit blijkt dat de waterschapsbelasting voor een modaal gezin stijgt met € 8 (2,9%): van € 281 in 2010 naar € 289 in 2011. 

Stijging ondanks besparingen

Het algemeen bestuur van het waterschap stelt jaarlijks de belastingtarieven vast en bepaalt waar het belastinggeld aan uitgegeven wordt. De waterschapsbelasting stijgt in 2011 voor een modaal gezin met € 8. Dit ondanks een doorgevoerde besparing van € 1,3 miljoen. Het totaalbedrag van de waterschapsbegroting 2011 bedraagt € 60,7 miljoen. Oorzaken van de tariefstijging zijn met name te nemen extra maatregelen als gevolg van klimaatverandering, dijkversterking, ruimte voor water, baggerwerkzaamheden, verbetering afvalwaterzuivering en een verschuiving van kosten van het Rijk naar het waterschap. Hierbij gaat het om kosten voor de bestrijding van muskusratten en voor het Hoogwater Beschermingsprogramma. Actie Storm

Met de begroting 2011 sluit het Waterschap Groot Salland aan op het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet onderkent het belang van het waterschapswerk. Waterschappen gaan een deel van de Rijksfinanciering  op het gebied van waterveiligheid overnemen. Dit naar aanleiding van het project ‘Storm’, waarmee de waterschappen aangaven dat zij het waterbeheer efficiënter en goedkoper kunnen organiseren dan het Rijk. Om het effect te laten zien van de ontwikkeling van de tarieven voor 2011 wordt hierna voor een modaal gezin, een doorsnee agrarisch bedrijf, een groothandel en een middelgroot metaalbedrijf aangegeven hoe hoog de aanslag in 2011 zal zijn.

Modaal gezin

Een modaal gezin ontvangt over 2011 een aanslag van in totaal € 289: over 2010 bedroeg de totale aanslag € 281: een verhoging van 2,9%.

Uitgangspunten modaal gezin: 3 vervuilingseenheden, waarde woning € 200.000.

Agrarisch bedrijf

Een agrarisch bedrijf ontvangt over 2011 een aanslag van in totaal € 1.814: over 2010 ging het om € 1.724: een verhoging van 5,3%.

Uitgangspunten agrarisch bedrijf: 3 vervuilingseenheden, 25 ha cultuurgrond klasse 3, waarde opstallen € 240.000.Groothandel

Een groothandel krijgt over 2011 een aanslag van in totaal € 1.502. Over 2010 bedroeg de totale aanslag € 1.444: een stijging van 4%.

Uitgangspunten: 10 vervuilingseenheden, waarde opstallen € 2.400.000.Middelgroot metaalbedrijf

Een middelgroot metaalbedrijf ontvangt over 2011 een aanslag van in totaal € 26.864. Over 2010 bedroeg de totale aanslag € 26.576: een stijging van 1,1%.

Uitgangspunten: 450 vervuilingseenheden, waarde opstallen  € 12.000.000.

Artikel delen: