Politiek, laat je zien

DALFSEN – “Politiek, laat je zien!” is de oproep van de aanwezigen. In het kader van haar verkiezingsprogramma, is het CDA Dalfsen onder de noemer ‘Bruisende Kernen’ al op bezoek geweest in Hoonhorst en Nieuwleusen. Tijdens deze avonden is de lokale CDA-afdeling in gesprek gegaan met de inwoners,

Lees verder »

Participatieraad verordening door commissie akkoord

DALFSEN – Twee jaar na inwerkingtreding van de verordening Participatieraad gemeente Dalfsen is het functioneren van de Participatieraad en het effect op het beleid van de gemeente geëvalueerd. Uit de evaluatie Participatieraad van oktober 2016, die op 16 januari 2017 in uw raadscommissie is besproken, komt een aantal aanbevelingen naar voren, die vragen om aanpassing van de verordening.

Lees verder »

Vragenlijst voor deelnemers van Burgerpanel

DALFSEN – De gemeente Dalfsen vind ik het erg belangrijk dat iedere inwoner zich veilig voelt in zijn of haar eigen huis, in de directe leefomgeving en in de gemeente in het algemeen. Zaken als woninginbraken, overlast of te hard rijden zijn nooit helemaal te voorkomen maar we doen als gemeente wel ons uiterste best hier wat aan te doen.

Lees verder »

Tarieven WMO voor zorgaanbieders gaan omhoog

DALFSEN – Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Dalfsen verantwoordelijk voor de begeleiding binnen de Wmo. Hiervoor heeft de gemeente contracten afgesloten met een grote groep zorgaanbieders. Tijdens meerdere gesprekken tussen de gemeente en de zorgaanbieders kwam naar voren dat de zorgaanbieders knelpunten ervoeren rondom de tarieven die contractueel waren afgesproken.

Lees verder »

Vliegroute moet omhoog volgens gemeente Dalfsen

DALFSEN – De hoogte van de vliegroutes boven Overijssel is nog lang niet beslist door de overheid en die moeten omhoog. Vorige week zijn de gesprekken daarover in de kamer vastgelopen en zullen deze week worden vervolgd. Hoog Overijssel is uitgenodigd voor een spoedgesprek en zijn gisteren weer naar Den Haag geweest om daar weer te praten over de verschillende interpretaties o.a wat betreft de geluidsnormen.

Lees verder »

Bruisen de kernen van Dalfsen?

DALFSEN  – Het antwoord is niet voor iedereen hetzelfde. Laat weten wat u er vindt. Het CDA hoort het graag. Wat speelt er bij inwoners en organisaties in de kernen van de Gemeente Dalfsen? Onder de noemer ‘Bruisende Kernen’ gaat CDA Dalfsen de komende weken met die vraag op pad in de vijf kernen waar Dalfsen trots op mag zijn.

Lees verder »

Brief over maatregelen N35

LAAG ZUTHEM – Geen draagvlak, wantrouwen, geen strategisch plan en geldverslindende loze , praat mee 2 oktober. Via deze brief willen wij, aanwonenden, omwonenden, gebruikers en andere belanghebbenden en vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Laag Zuthem, Plaatselijk Belang Hoonhorst en Plaatselijk Belang Heino, onze zorgen uiten over de (1) zogenaamde meepraat bijeenkomsten, (2) de geld verspillende niet

Lees verder »

Fusieplannen bibliotheken Salland/Vechtdal afgeketst

DALFSEN – In februari 2017 heeft de raad een  brief ontvangen van bibliotheek stichtingen Dalfsen-Nieuwleusen, Ommen en Salland waarin de fusievoornemens voor bibliotheek Salland-Vechtdal kenbaar worden gemaakt. Het stuk dat nu voor u ligt is bedoeld om de huidige stand van zaken te schetsen rondom het fusieproces van de bibliotheek stichtingen Dalfsen-Nieuwleusen,

Lees verder »

Stand van zaken WMO vervoer

DALFSEN – In de commissievergadering van februari 2016 heeft de Raad opiniërend gesproken over de toekomst van het Wmo vervoer.(De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen).

Lees verder »

Wijzigingen in de participatiewet

DALFSEN – Op 1 januari 2017 is een tweetal wetten in werking getreden met consequenties voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Het betreft de ‘Wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet” en de “Wet Verplichte aanbieding van beschut werk,

Lees verder »

1e Verzamelplan kernen

DALFSEN – Verzamelplan voor ontwikkelingen in de Kernen
Inwoners kunnen eigen plannen indienen onder aantrekkelijke voorwaarden. Sinds kort beschikt de gemeente Dalfsen over een nieuw bestemmingsplan voor alle kernen. Net zoals voor de bestemmingsplannen in het buitengebied al gebeurt, wordt nu ook in de kernen gestart met een jaarlijks ‘verzamelplan’.

Lees verder »