Boterbuik

Boterbuik

DALFSEN – De grote zaagbek heeft een licht, witte buik vandaar de bovengenoemde streeknaam. De betekenis van de wetenschappelijke naam is “duikergans”. Hiermee wordt deze visetende duikeend goed getypeerd. Hij is bezit van een spitse snavel afgezet met zaagtaaltjes waarmee vis goed kan worden vast gehouden.

Lees verder »

Tuinvink

Tuinvink

DALFSEN – De betekenis van de wetenschappelijke naam van de ortolaan op de foto is “in de tuin voorkomend”. De streeknaam tuinvink geeft dan ook weer dat midden in de vorige eeuw deze soort algemeen voorkwam in de oostelijke provincies. Vernietiging van hun leefomgeving door grootschalige landbouw en het heftig gebruik van pesticiden zorgden voor het, als broedvogel, volledig verdwijnen van deze soort in Nederland.

Lees verder »

Pieplyster

Pieplyster

DALFSEN – De koperwiek is geen broedvogel in Nederland maar wel een talrijke doortrekker en wintergast. Eind september arriveren de eerste vogels; de laatste verlaten ons land uiterlijk begin mei. Ze zijn afkomstig uit Scandinavië en West-Rusland. Hun meestal ’s nachts gehoorde roep wordt verwoord in de bovengenoemde streeknaam.

Lees verder »

Turdus Philomelos

Turdus Philomelos

DALFSEN – De bovengenoemde wetenschappelijk naam betekent “liefhebber van de zang”. In het oude Griekenland stond de soort bekend als de vogel die zo mooi zingt als een nachtegaal. De gevarieerde zang is al vroeg in het voorjaar te horen. Het leent zich tot allerlei klank nabootsingen zoals “kiss me, kiss mee, do-it-quick, do-it-quick”.

Lees verder »

Kok

Kok

DALFSEN – De uit Azië afkomstige fazant is door de Romeinen in ons land geïntroduceerd, en vanaf 1850 in grote aantallen gekweekt en uitgezet te behoeve van de jacht. Dat is sedert 1993 verboden. Uit onderzoek blijkt dat fazanten zonder uitzetten en bijvoeren moeilijk kunnen overleven.

Lees verder »

Geertrudesspecht

Geertrudesspecht

DALFSEN – Bovengenoemde bijnaam van de zwarte specht is afkomstig uit een Noorse legende. “Geertrude had voor een paar hongerige reizigers brood gebakken, maar toen die erg groot uitviel weigerde zij het weg te geven. Om haar gierigheid werd zij gestraft en in een vogel veranderd. Deze vloog door een schoorsteen en kwam daar zwart uit.

Lees verder »

Koeherder Ibis

Koeherder Ibis

DALFSEN – De koereiger is een wat kleiner, meer gedrongen en met een dikkere hals dan de kleine zilverreiger. De naam is afgeleid wat zijn methode van voedsel zoeken, namelijk tussen en op grazend vee. Ze komen met name voor in Zuid-West Europa en ze kunnen in het voor-, en najaar ook in ons land worden gespot .Ook bij grazend vee in Dalfsen, dus opletten.

Lees verder »

Kantvliegertje

Kantvliegertje

DALFSEN – De parachutevlucht van een baltsende graspieper is te zien in een groot deel van Europa. Nederlandse broedvogels overwinteren voornamelijk in Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. Bij milde winters blijft een deel hangen in ons land. Het voedsel bestaat uit insecten, slakjes en kleine wormen en in de winter worden ook zaden gegeten.

Lees verder »

Smidje

Smidje

DALFSEN – De zwartkop broedt vrijwel alleen in Europa, waar het hoge noorden wordt gemeden. Bewoont bos, houtwallen en oude tuinen. In het broedseizoen staan insecten, spinnen en slakjes op het menu. Daarbuiten wordt vooral bessen gegeten. Onze broedvogels overwinteren hoofdzakelijk op het Iberisch Schiereiland en Noordwest-Afrika.

Lees verder »

Blauwwickel

Blauwwickel

DALFSEN – De boomvalk, op de foto lastig gevallen door een gaai, dankt zijn groningse bijnaam aan zijn donkerblauwe rug. Het is een schaarse broedvogel in Nederland. Broedt het liefst in bossen nabij, insectenrijke, open landschappen. Door predatiedruk van de havik broedt de soort steeds meer in hoogspanningsmasten.

Lees verder »

Sabelbek

Sabelbek

DALFSEN – De kluut is een onmiskenbare, grote, elegante, zwart-witte steltloper met unieke lange, zwarte snavel met een opgetogen dunne en lange punt, en grijsblauwe poten. De bovengenoemde bijnaam heeft betrekking op op de lange bek. Tijdens het foerageren wordt het wateroppervlakte gefilterd door de snavel heen en weer te vegen.

Lees verder »

Schreeuwbekje

Schreeuwbekje

DALFSEN – Het is een van de vele bijnamen die men de grasmus heeft gegeven. Vanaf een hoge positie in het veld laat hij luid zijn krassende liedje horen. De witte keel is daarbij zo opvallend dat hij in sommige streken ook wel witkeeltje wordt genoemd.
Het is een algemene Europese broedvogel die graag gebruik maakt van heggen en verspreide struiken in het open land.

Lees verder »

Veldhoen of wel Patrijs

Veldhoen of wel Patrijs

DALFSEN – Patrijzen zijn korte gedrongen plattelandsvogels, met korte vleugels en een snorrende vleugelslag. Het mannetje van het paar op de foto heeft een bruin buikschild. Het zijn standvogels die verborgen leven. In de winter vormen ze familieverbanden die zwerven rond de broedplaatsen. Tegenwoordig sterk afhankelijk van akkerbouw, het liefst afgewisseld met extensieve graslanden, ruigte en struweel.

Lees verder »

Gek-bilke

Gek-bilke

DALFSEN – De steenuil is de levendigste van onze uilen. Als hij wordt ontdekt maakt hij in zijn opgewondenheid allerlei rukkende bewegingen en kopdraaiingen. Daarom heeft hij in Limburg de bovengenoemde naam. De soort komt vrij algemeen in Nederland voor. Ontbreekt echter in grootschalige agrarische gebieden. Hij houdt van “rommelhoekjes”.

Lees verder »

Paalzitter

Paalzitter

DALFSEN – Vogels zijn boodschappers over de vitaliteit van de natuur en de gezondheid van onze leefomgeving. De buizerd is de algemeenste roofvogel van Nederland, die ook het vaakst wordt gezien, hetzij elegant zwevend boven het landschap of zittend op een paaltje in het veld. Vandaar de hierboven genoemde bijnaam.

Lees verder »

Dominee van het Bos

Dominee van het Bos

DALFSEN – In het verleden noemde men de koekoek ook wel “dominee van het bos”. Mogelijk werd de herhaalde roep vergeleken met het luiden van kerkklokken om de gelovigen naar de kerk te roepen. De koekoek is een trekvogel die rond half april in ons land aankomt en, begin juni, vertrekken de eerste volwassen vogels alweer naar de tropische regenwouden van Centraal-Afrika.

Lees verder »