Dole

Dole

DALFSEN – Van de Nederlandse kraaiachtigen is de kauw, zowel in de broedtijd als in de winter de meest algemene. Is te vinden in steden, bossen en open landschap, als er maar holtes zijn die gebruikt kunnen voor het nest. Broedt solitair, maar ook in losse kolonies, waar een groep kauwen voor heel wat lawaai en spektakel zorgt.

Lees verder »

Draainekke

Draainekke

DALFSEN – De Draaihals is een schaarse broedvogel in Nederland. Heeft een sterke voorkeur voor droge zanderige habitats zoals heidevelden en open bos. Is voortreffelijk gecamoufleerd wanneer hij met opgeheven staart rondspringt over de grond op zoek naar mierennesten. Door de verzuring is het aanbod hiervan drastisch verslechterd.

Lees verder »

Moathenne

Moathenne

DALFSEN – De grutto is in het jaar 2015 gekozen tot onze nationale vogel. De Hollandsche weidevogel bij uitstek. Het is een ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Een prachtige vogel die in de maart luidruchtig zijn aanwezigheid kenbaar maakt. Nadat alle eieren zijn gelegd wordt het broeden gestart.

Lees verder »

Damesvalk

Damesvalk

DALFSEN – De smelleken is de kleinste roofvogel van Europa. Niet veel groter dan een merel maar een kleine “snelheidsduivel” onder de valken die woest en compact door het landschap flitst.
Vaak wordt slechts een korte glimp van de vogel opgevangen en is hij net zo snel weer verdwenen als hij opdook.

Lees verder »

Wodansvogel

Wodansvogel

DALFSEN – De raaf is een standvogel die lange tijd, als aaseter en afvalopruimer, in associatie met mensen leefde. Door vervolging vanaf de 19e eeuw verdween de soort in grote delen van Europa waaronder Nederland in 1928. Dankzij beschermingsmaatregelen en een herintroductie project, gestart in 1968, is de Raaf op de weg terug. In ons land broeden nu weer ca 150 paren.

Lees verder »

Blauwselpoppie

Blauwselpoppie

DALFSEN – De pimpelmees komt nagenoeg in geheel Europa voor. Net als zijn familielid de koolmees broedt deze soort graag in nestkasten. Daarom zijn ze zeer geschikt als studieobject. Uit een van de studies blijkt dat bij het groot brengen van de jongen ca 14.000 rupsen als voedsel worden aangevoerd. Sommige paren hebben twee tot drie legsels per jaar.

Lees verder »

Koenekraan

Koenekraan

DALFSEN – De Grauwe Gans is een vrij algemene broedvogel in Nederland met de grootste aantallen in de Flevopolders, langs grote rivieren, veenweidegebieden en de “natte” natuur in heel Nederland. Het is nu niet voor te stellen dat in de jaren zestig van de vorige eeuw de soort een Rode Lijst-status had. In die periode heeft men zelfs actief exemplaren in verschillende delen van ons land uitgezet.

Lees verder »

Ganzenarend

Ganzenarend

DALFSEN – De zeearend houdt zich in zijn broedgebied bij voorkeur op in de buurt van meren en rivieren. De volwassen vogels, herkenbaar aan de witte staart, zijn honkvast en aan hun territorium gebonden. Op hun menu staan vissen, zoogdieren en vogels. De bovengenoemde streeknaam geeft wel aan dat ganzen niet worden versmaad. Ze zitten graag vrij, bij voorkeur boven in een dode boom, om naar hun prooien te speuren.

Lees verder »

Trombone

Trombone

DALFSEN – De roerdomp heeft vele bijnamen waarvan de hierboven genoemde zeer treffend is. In Nederland is het een schaarse broedvogel, die verborgen leeft in uitgestrekte rietlanden langs meren en rivieren. In het voorjaar klinkt zijn territorium zang, laag en welluidend “bhoeh”. Het geluid draagt vele honderden meters ver.

Lees verder »

Boterkontje

Boterkontje

DALFSEN – Als oorspronkelijke steppebewoner prefereert de kievit open landschappen met een lage vegetatie en kale grond. De afgelopen decennia zijn de aantallen in ons land drastisch verminderd. Oorzaak is de vermindering van de kwaliteit van hun broedgebied. De (te) intensieve bewerking en bemesting hebben onder andere tot gevolg dat de belangrijke “rode” regenworm amper meer als voedsel beschikbaar is in het raaigrasland en maisakkers. In veel broedgebieden nam bovendien het bestand aan predatoren toe.

Lees verder »

Streepkop

Streepkop

DALFSEN – De Indische gans, met de mooi gestreepte kop, komt oorspronkelijk van de Tibetaanse hoogvlakte waar ze nestelen in stenige gebieden. Ze ondernemen een reis van ca 4.000 km om de winter door te brengen in India. Hiertoe moeten zij het Himalaya gebergte overvliegen, dat betekent dat zij soms moeten stijgen tot een hoogte van ca 8 kilometer.

Lees verder »

Overwinning

Overwinning

Omdat de valk nagenoeg altijd wint, staat de valk symbool voor overwinning. Wellicht is dat, naast het vele geld en vrije tijd, een van de redenen dat de valkerij bij de bovenlaag van de Arabische landen zo populair is. De valk is niet voor niets de nationale vogel van de Emiraten, en het is dus vrij logisch dat vliegtuigmaatschappijen de vogels transporteren.

Lees verder »

Zwarte Zwaan

Zwarte Zwaan

DALFSEN – Met bovengenoemde naam wordt in de economische wetenschap een onverwachte gebeurtenis aangeduid. Iets wat niemand van te voren heeft zien aankomen of voorspeld. Het is echter ook de naam van een prachtige vogel. Ze komen oorspronkelijk uit (sub)tropisch Australie en worden vanaf ca 1800 als siervogel in Europa gehouden.

Lees verder »

Pieplyster

Pieplyster

DALFSEN – De koperwiek is geen broedvogel in Nederland maar wel een talrijke doortrekker en wintergast. Trekt overdag en ’s nachts, maar de roep van de koperwiek is vooral te horen in donkere herfstnachten als ze in grote groepen (miljoenen) naar het zuiden trekken. Aan deze roep hebben ze ook de bovengenoemde streeknaam te danken.

Lees verder »