Veldhoen of wel Patrijs

Veldhoen of wel Patrijs

DALFSEN – Patrijzen zijn korte gedrongen plattelandsvogels, met korte vleugels en een snorrende vleugelslag. Het mannetje van het paar op de foto heeft een bruin buikschild. Het zijn standvogels die verborgen leven. In de winter vormen ze familieverbanden die zwerven rond de broedplaatsen. Tegenwoordig sterk afhankelijk van akkerbouw, het liefst afgewisseld met extensieve graslanden, ruigte en struweel.

Lees verder »

Gek-bilke

Gek-bilke

DALFSEN – De steenuil is de levendigste van onze uilen. Als hij wordt ontdekt maakt hij in zijn opgewondenheid allerlei rukkende bewegingen en kopdraaiingen. Daarom heeft hij in Limburg de bovengenoemde naam. De soort komt vrij algemeen in Nederland voor. Ontbreekt echter in grootschalige agrarische gebieden. Hij houdt van “rommelhoekjes”.

Lees verder »

Paalzitter

Paalzitter

DALFSEN – Vogels zijn boodschappers over de vitaliteit van de natuur en de gezondheid van onze leefomgeving. De buizerd is de algemeenste roofvogel van Nederland, die ook het vaakst wordt gezien, hetzij elegant zwevend boven het landschap of zittend op een paaltje in het veld. Vandaar de hierboven genoemde bijnaam.

Lees verder »

Dominee van het Bos

Dominee van het Bos

DALFSEN – In het verleden noemde men de koekoek ook wel “dominee van het bos”. Mogelijk werd de herhaalde roep vergeleken met het luiden van kerkklokken om de gelovigen naar de kerk te roepen. De koekoek is een trekvogel die rond half april in ons land aankomt en, begin juni, vertrekken de eerste volwassen vogels alweer naar de tropische regenwouden van Centraal-Afrika.

Lees verder »

Bijenspecht

Bijenspecht

DALFSEN – De bijeneter heeft in sommige streken van Europa de bijnaam, bijenspecht. Waarschijnlijk omdat de vogel met zijn lange snavel bijen uit de boombast klopt. De soort heeft zijn voornaamste verspreidingsgebied rond de middellandse zee en vermijdt hogere bergen. Broedt in open landschappen waar grotere insecten voorhanden zijn en nestelt in steile rivieroevers met los zand. Soms met tientallen tegelijk.

Lees verder »

Grutto (de hooivogel) in rubriek “snavel en veren”

Grutto (de hooivogel) in rubriek “snavel en veren”

DALFSEN – De grutto is in november 2015 gekozen als onze nationale vogel. Het is een gezichtsbepalende vogelsoort van het gevarieerde platteland. Hoge dichtheden worden gevonden in de veenweidegebieden. De soort staat ernstig onder druk ten gevolge van intensiteit waarmee het grasland wordt onderhouden. In het verleden werden de weilanden slechts enkele malen bewerkt en omstreeks begin juni voor de eerste keer gemaaid.

Lees verder »

Liesbeth Portheine

Liesbeth Portheine

DALFSEN – Vogelend Nederland is in opwinding over de aanwezigheid van een juveniele lammergier op de Lemelerberg. Een imposante verschijning met haar bijna 3 meter spanwijdte en 7 kg zwaar. Geboren op 12 maart 2020 in Parcao natura Viva (Italië) Eglazine genoemd, en op 13 juni 2020 losgelaten in Gorges du Trevezel (Frankrijk).

Lees verder »

Bukken! De lammergier is in de buurt

Bukken! De lammergier is in de buurt

DALMSHOLTE – De Lammergier is gespot in Dalmsholte. De lammergier is een gigantische grote vogel. De lengte is 100 tot 115 cm en de spanwijdte van maar liefst 2,50 tot 2,82 meter. Deze vogel heeft een gewicht van 4,5 tot 7,1 kilogram. De lammergier heeft eigenlijk een witte borst, maar hij heeft de gewoonte deze met rode klei te bestrijken. De witte kop en lange staart zijn een goed kenmerk.

Lees verder »

Kleurige Krijsers

Kleurige Krijsers

DALFSEN – Reigers spreken nogal tot de verbeelding vanwege hun omvang, voorkomen en nabijheid. Vandaar dat ze in dialecten vaak een troetelnaam hebben zoals voor de blauwe reiger “blauwe Jaap” (Terschelling) en “blauwe Jaap” in West-Friesland. Maar ook “schijtreiger” en “krijser”. De op de foto afgebeelde purperreiger wordt ook wel “roode reiger” genoemd.

Lees verder »

Witgesterde Blauwborst

Witgesterde Blauwborst

DALFSEN – Weinig soorten zangvogels vertonen zo’n spectaculaire uitbreiding als de blauwborst. Ca 50 jaren geleden was deze soort vrij schaars. Gunstige vegetatiesuccessie en de blauwe dooradering van het cultuurland (sloten en wijken met overjarig riet) natte natuurontwikkelingsgebieden en aanleg kleinere moerassen zorgden voor deze positieve ontwikkeling.

Lees verder »

Haematopus ostralegus

Haematopus ostralegus

DALFSEN – De latijnse naam van de scholekster betekent: oesterverzamelaar. Dat is echter onjuist omdat de soort geen oesters en ook geen schol eet. Het dieet bestaat uit mosselen, kokkels, regenwormen enzovoort. De soort komt voor in geheel Europa en heeft zijn leefgebied steeds meer verlegd van de kust naar het binnenland.

Lees verder »

Nieuwe rubriek op Dalfsennet: Snavel en Veren

Nieuwe rubriek op Dalfsennet: Snavel en Veren

DALFSEN – Dalfsenaar Jos Scholten stuurde al een langere tijd prachtige foto’s in over de mooiste vogels. Heel vaak komt er dan ook hele interessante informatie bij. We plaatsten dit eigenlijk al wel een lange tijd gewoon tussen het nieuws. Nu komt daar vanaf vandaag verandering in. Jos heeft een eigen rubriek, dus: Snavel en Veren.

Lees verder »

“Love is in the air”

“Love is in the air”

DALFSEN – Knobbelzwanen zijn zeer grote, majestueuze watervogels. Ze zijn zeer sociaal, vliegen vaak in formatie in familiegroepen met “vuile” jongen in een grijsbruin verenkleed. De partners vormen een paar voor het leven. De Nederlandse knobbelzwanen zijn standvogels.

Lees verder »

“Urbi at orbi”

“Urbi at orbi”

DALFSEN – De kneu is een kleine, slanke en elegante vink met lange staart, en korte, grijze snavel. Het mannetje is onmiskenbaar met rode borst, bruine rug. Het is een algemene broedvogel in Nederland mits sprake is van een open landschap, met heesters, struiken, heggen en bossen. In het strak getrokken boerenland is de soort dan ook nagenoeg verdwenen.

Lees verder »

Aarspotige

Aarspotige

DALFSEN – In het latijn wordt de fuut “aarspotige met kuif” genoemd. Het verwijst naar de prachtige kuif en de ver naar achteren geplaatste poten. De soort is in Nederland algemeen verspreid enkel op de waterarme hoge gronden is de soort duidelijk schaarser.

Lees verder »

Meisjesnaam

Meisjesnaam

DALFSEN – De merel is een schoolvoorbeeld van een van nature schuwe bosvogel die zich in de loop van de afgelopen twee eeuwen ontwikkelde tot een succesvolle cultuurvolger. De soort is te vinden in nagenoeg iedere dorp of stad. Rond de eeuwwisseling is sprake van een sterke afname mede veroorzaakt door de verstening van tuinen.

Lees verder »

Schreeuwekster

Schreeuwekster

DALFSEN – De gaai broedt in geheel Europa, met uitzondering van het hoge noorden. In tijden van voedselschaarste verplaatsen ze zich massaal in (noord)westelijke richtingen. Het voedsel bestaat in de zomertijd vooral uit insecten (veel rupsen) en soms wordt een vogelnest geplunderd.

Lees verder »

Wijsheid

Wijsheid

DALFSEN – De bosuil is de meest algemene uil van Europa. Prooien variëren van konijnen duiven en gaaien tot insecten ter grootte van meikevers. Ook in de keuze van de nestplaats zijn bosuilen niet kieskeurig:

Lees verder »

EuroBirdWatch

EuroBirdWatch

DALFSEN – Zaterdag 3 oktober werd weer de jaarlijkse Europese vogeltrektelling gehouden. Ook in Dalfsen werd op de uitkijktoren ‘de Stokte’ door een aantal enthousiaste vogelaars geteld. In totaal werden er 831 vogels verdeeld over 44 soorten geteld.

Lees verder »

Miereneter

Miereneter

DALFSEN – De groene specht komt, mede door een meer natuurvriendelijke beheer van bossen, steeds meer voor. Mieren vinden zij een traktatie. Zij zijn dan ook regelmatig fouragerend te vinden op de gazons van onze tuinen.

Lees verder »

Broedvogels inventariseren

Broedvogels inventariseren

DALFSEN – De Vogelwerkgroep Dalfsen wordt regelmatig door Terrein Beherende Organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel gevraagd om in hun gebieden (broed)vogeltellingen uit te voeren. Omdat we belangrijk vinden dat hiervoor goede waarnemers worden ingezet, zijn we op zoek naar vogelaars die ons willen helpen.

Lees verder »