Waterschap Groot Salland alert op hoogwater in IJssel

Het water in de IJssel zal de komende dagen flink stijgen. Oorzaak hiervan is het vele smeltwater in combinatie met neerslag in het stroomgebied van de Rijn.

Dit water komt voor een deel in de IJssel terecht.

Het Waterschap Groot Salland verwacht vooralsnog geen problemen door de hoge waterstanden in de IJssel in zijn werkgebied: van Deventer tot en met Kampen. Wel neemt het waterschap een aantal voorzorgsmaatregelen en blijft het waterschap de ontwikkelingen alert in de gaten houden. Verwachte waterstanden

Volgens gegevens van Rijkswaterstaat wordt op komende donderdag/vrijdag een hoogste waterstand in de IJssel bij Deventer verwacht van ca. + 6.60 meter boven NAP, op vrijdag bij Zwolle ca. + 3.20 meter en op zaterdag bij Kampen ca. + 1.50 cm boven NAP. Deze waterstanden zijn geen aanleiding om grootschalige acties op touw te zetten zoals de inzet van dijkwachten langs de IJssel en inzet van de hoogwaterbrigade in Kampen. De situatie kan wijzigen wanneer de waterstanden hoger worden dan voorspeld of het hoge water lang gaat duren waardoor dijken verzadigd kunnen raken. Voor Kampen kan de situatie ook wijzigen wanneer de verwachte zuidwestenwind zou veranderen in een flinke noordwestenwind. Maatregelen waterschap

Op dit moment kan het waterschap volstaan met scherp toezicht door eigen personeel. Er is een aantal voorzorgsmaatregelen genomen zoals het afsluiten van sluizen en gemalen in waterkeringen en het afsluiten van riooloverstorten. In de loop van deze week zal het waterschap drijfvuil (daak) op meerdere locaties langs dijken verwijderen om schade aan de dijken te voorkomen. Het hoge water op de IJssel is bijzonder te noemen, maar beheersbaar. Waterschap Groot Salland | Dr. van Thienenweg 1 | Postbus 60 | 8000 AB Zwolle | t (038) 455 72 00 | info@wgs.nl 

Artikel delen: