College van Dalfsen reageert op plannen Provincie N340

Dalfsen – Het college van Dalfsen heeft een inspraakreactie voorbereid op de plannen van Provincie Overijssel voor de opwaardering van de N340. In grote lijnen is het college tevreden over het gepresenteerde voorkeursalternatief. Daarnaast geeft het college de provincie complimenten over de wijze waarop met communicatie is omgegaan. Toch heeft het college ook enkele verbetervoorstellen voor het plan.

De inspraakreactie wordt in de commissievergadering van 7 februari aan de gemeenteraad van Dalfsen voorgelegd. Naar verwachting stemt de raad op 28 februari in met de – eventueel aangepaste – reactie. De provincie Overijssel heeft een volgende stap gezet in het proces van de opwaardering van de N340  (Hessenweg). Er is een Planstudie/BesluitMER en een Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) gepubliceerd. In de Planstudie is een voorkeursalternatief opgenomen, dat past binnen het in 2009 gekozen tracé. Dit alternatief is op inrichtingsniveau uitgewerkt in het Voorontwerp PIP. Op beide plannen kan van 27 januari tot en met 11 maart gereageerd kan worden bij Gedeputeerde Staten van de provincie.

Het college van de gemeente Dalfsen heeft een inspraakreactie voorbereid. Wethouder Goldsteen: “In grote lijnen zijn we tevreden over het gepresenteerde voorkeursalternatief. De volledige aansluiting bij de Ankummerdijk, de toevoerroute via de Leemculeweg op die aansluiting – in plaats van via een nieuw aan te leggen weg – en de verhoogde aanleg van de N340 bij Koesteeg-Dedemsweg vindt het college verbeteringen ten opzichte van eerdere ontwerpen.”

Wijkersbeleid

Ook de manier waarop de provincie de communicatie heeft opgepakt, verdient een compliment. Goldsteen: “Zelfs in geval van tegenstrijdige belangen heeft de provincie gezorgd dat het gesprek mogelijk bleef, wat een vlotte besluitvorming ten goede komt. Dit is mede in het belang van de direct betrokkenen. Zij willen snel duidelijkheid over de gevolgen van de plannen voor hun persoonlijke situatie.” Daarnaast geeft wethouder Goldsteen aan dat de gemeente Dalfsen het belangrijk vindt dat deze mensen zo veel mogelijk tegemoet worden gekomen: “de doelstelling van het project N340 is voor een groot deel gericht op de

belangen van (regionale) gebruikers van de weg. Daarvoor moeten binnen de gemeente Dalfsen meer dan twintig gezinnen hun woningen verlaten. Dat heeft een forse impact op zowel de ‘wijkers’ zelf als op de buurt waarin die woningen verdwijnen. Door helder te communiceren en hen de opties uit het wijkersbeleid aan te reiken, denkt het college dat provincie en gemeente iets voor deze mensen terug kunnen doen.”

Verbetervoorstellen

Het college doet de provincie in de voorbereide inspraakreactie enkele verbetervoorstellen. Ook zijn er vragen, bijvoorbeeld over de looptijd van het provinciale ‘bestemmingsplan’ PIP. Met de vaststelling van het PIP mag de gemeenteraad voor dit gebied geen bestemmingsplan meer vaststellen. Provinciale Staten moeten bij het vaststellen van het PIP opnemen hoe lang dit zo blijft. 2 Dalfsen vindt dat die bevoegdheid na realisatie van de opwaardering van de N340 meteen weer bij de gemeenteraad moet komen te liggen. Verder wil het college ook gedurende de looptijd van het PIP de mogelijkheid houden in te springen op (onvoorziene) lokale ontwikkelingen. Dit kan door de bevoegdheid voor het vaststellen van bestemmingsplannen voor een specifiek deel of perceel toch bij de gemeente te laten.

Inrichting

Op inrichtingsniveau denkt het college dat bij Ankum en bij de Koesteeg – Dedemsweg aanpassingen mogelijk zijn, die een veiliger afwikkeling van met name het langzame verkeer verbeteren. Bij Oudleusen stelt het college een minder forse aansluitvorm voor. Kern van het voorstel is dat de voormalige loop van de Mennistensteeg wordt hersteld en dat alleen de parallelweg opgenomen wordt in het talud. De Mennistensteeg en de Stokte blijven op maaiveldniveau en de geplande nieuwe weg tussen parallelweg en Mennistensteeg komt te vervallen. Als het voorstel praktisch uitvoerbaar blijkt, ontstaat een minder ingrijpende aantasting van het landschap en de Mennistensteeg wordt minder zwaar belast. Grote winst

van deze oplossing is verder dat fietsers niet twee keer een hoogteverschil hoeven te overbruggen. In het oorspronkelijke ontwerp van de provincie moeten fietsers in de oost-westrichting eerst het talud op en af, waarna ze bij de fietstunnel nogmaals omlaag en omhoog moeten.

Gemeenteraad

De inspraakreactie die het college heeft voorbereid, wordt in februari door de gemeenteraad besproken. Op 7 februari behandelt de raadscommissie het onderwerp, waarna de raad naar verwachting op 28 februari instemt met de – eventueel aangepaste – reactie. De tekst van de volledige Dalfser reactie, zoals de gemeenteraad die gaat bespreken, is begin februari te

vinden op de website van de gemeente Dalfsen, http://www.dalfsen.nl/Raadsinformatie.htm. Klik hier in de kalender op ‘raadscommissie’ bij 7 februari.

Artikel delen: