Ganzen-8 bereikt overeenstemming over visie voor opvang ganzen

De ‘Ganzen-8’, bestaande uit vertegenwoordigers van De12Landschappen, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Federatie Particulier Grondbezit, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur en Landschapsbeheer Nederland en Vogelbescherming Nederland, heeft overeenstemming bereikt over een gezamenlijke landelijke en regionale visie over opvang van ganzen.

Uitgangspunt in de visie is dat Nederland als deltagebied een land is waar ganzen thuis horen en welkom zijn. De Ganzen-8 wil ganzenpopulaties in Nederland daarom duurzaam in stand houden.

 

Internationaal heeft Nederland een verantwoordelijkheid voor het beschermen van ganzen, zoals de overwinterende ganzen. Het optreden van economische en ecologische schade, alsmede het waarborgen van de vliegveiligheid in de luchtvaart, zijn echter aanleiding om in te grijpen in populaties. De huidige situatie is voor alle partijen onhoudbaar: maatschappelijke onaanvaardbaar hoge schade aan gewassen, toenemend risico voor het (vlieg)verkeer, op veel plaatsen schade aan natuur, het doden van veel ganzen.

 

Afspraken

 De belangrijkste afspraken zijn:

 

•De stand van grauwe ganzen in de zomer in 5 jaar terugbrengen naar het niveau van 2005 (populatie van 100.000 vogels).

•Er wordt bij de start van het nieuwe beleid een rustperiode in acht genomen tussen 1 november en 1 maart waarin niet op ganzen wordt geschoten. Het huidig afschot in de winterperiode ter bescherming van kwetsbare gewassen wordt in 5 jaar afgebouwd. Daardoor worden er ca 100.000 overwinteraars minder geschoten dan nu.

•Ingrijpen in de broedtijd zoals dat nu gebeurt met bijvoorbeeld eieren schudden, wordt in 5 jaar afgebouwd. Terugbrengen van het aantal populatie zomerganzen maakt ingrijpen in de broedtijd overbodig.

•Exoten (niet inheemse) en soepganzen (verwilderde boerenganzen en hybriden) worden niet langer beschermd vanwege schade en om ruimte voor inheemse soorten te behouden.

Binnen deze landelijke afspraken wil de Ganzen-8 ruimte maken voor regionaal maatwerk. Trots op resultaat

 De belangentegenstelling van de partijen binnen de Ganzen-8 is groot, waardoor de overeenstemming niet eenvoudig te bereiken viel. Alle betrokken organisaties zijn ervan overtuigd dat met deze overeenstemming de belangen met betrekking tot duurzame instandhouding van ganzenpopulaties, van betrokkenen bij ganzenopvang, van de verkeersveiligheid en schadebestrijding het best gediend zijn. De partijen zijn vastbesloten om de Ganzenovereenstemming uit te voeren en tot een succes te maken, in goed en voortdurend overleg.

 

Raadpleging achterban

 Deze Ganzenovereenstemming wordt nu met positief advies eerst voorgelegd aan de achterban van de organisaties van de Ganzen-8. Na raadpleging van de achterban zal de Ganzenovereenstemming vervolgens als voorstel gebracht worden aan de provincies en het Rijk. De verwachting is dat in de loop van mei De Ganzenovereenstemming definitief is en ondertekend wordt door De Ganzen-8. Op dat moment zal de Ganzen-8 de visie verder inhoudelijk toelichten. Meer informatie is te vinden in de Toekomstvisie Nederland-Ganzenland.

Artikel delen: