Dalfsen ligt op koers voor de komende jaren

DALFSEN – De gemeente Dalfsen heeft, als gevolg van de in gang gezette bezuinigingen, de financiën voor de komende jaren op orde. Ondanks dat er diverse tegenvallers waren, heeft de begroting voor 2012 een positief saldo van € 83.000,-. Ook voor de eventuele meerjarige financiële consequenties van het bestuursakkoord/ decentralisaties heeft de gemeente Dalfsen ruimte gereserveerd binnen de programmabegroting 2012 – 2015.

Dit laat onverlet dat nog steeds terughoudend wordt omgegaan met nieuwe beleidsontwikkelingen en overige wensen. Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2011, in de raad van juni, was nog sprake van een positief saldo van circa € 225.000,- per jaar. Vervolgens is de concept begroting 2012 opgesteld en zijn ontwikkelingen meegenomen die van invloed zijn op het meerjarenperspectief.

Hieronder worden de belangrijkste toegelicht:

Lagere opbrengst bouwleges
Het aantal aanvragen om een bouwvergunning is in 2011 fors gedaald in vergelijking tot voorgaande jaren. De verwachting is dat deze forse daling zich ook voor de meerjarenbegroting 2012 – 2015 doorzet.
Oorzaken hiervan moeten gezocht worden in:
– De economische crisis, waardoor minder wordt gebouwd.
– De relatief kleine omvang van de bouwwerken waarvoor vergunning wordt gevraagd, denk aan carports,   dakkapellen, woninguitbreidingen.
– De bouwprojecten worden tegen lagere aanneemkosten gerealiseerd.
– De verruiming van vergunningvrije bouwwerken onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo).

Bij de voor- en najaarsnota wordt de ontwikkeling opbrengst bouwleges de komende jaren nauwlettend gevolgd om eventueel verdere maatregelen te nemen. Minder uren doorbelast aan investeringen en grondexploitatie Bij het opstellen van de meerjarenbegroting wordt jaarlijks de urenraming aan de producten en investeringen geactualiseerd met de daarbij behorende kostenverdeling. Uit de analyses is gebleken dat de verwachting is dat door ondermeer de economische crisis minder uren kunnen worden doorbelast naar investeringen en de grondexploitatie bedrijventerreinen en woningbouw. Dit heeft een nadelig effect op het saldo van de begroting.

Circulaires gemeentefonds
De meicirculaire gemeentefonds pakte voor Dalfsen heel positief uit, maar inmiddels is gebleken dat in de septembercirculaire weer tegenvallers van het Rijk te verwachten zijn. De gemeente zal dan ook voorzichtig zijn met het aangaan van nieuw structureel beleid en vasthouden aan een solide financieel beleid. Niettemin ziet het college de mogelijkheid om voor mantelzorg extra middelen beschikbaar te stellen en om het tarief van de toeristenbelasting niet naar € 1 te verhogen maar naar € 0,85 omdat Dalfsen anders te ver uit de pas zou lopen met de andere Vechtdalgemeenten.

Behandeling in gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de programmabegroting 2012 – 2015 op 3 november. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten bij te wonen.

Artikel delen: