Geen verscherpt toezicht voor Overijsselse gemeenten

Overijsselse gemeenten hebben hun begroting 2012 en de bijbehorende meerjarenbegroting op tijd ingeleverd. Uit de beoordeling door Gedeputeerde Staten van Overijssel blijkt dat alle Overijsselse gemeenten voldoen aan de wettelijke eisen. De Overijsselse gemeenten hebben hun begroting 2012 in evenwicht en/of herstellen dit tijdig in de meerjarenraming uiterlijk in 2015.

 

Bij de beoordeling van de begrotingen 2012 en de bijbehorende meerjarenramingen kijkt de provincie of de vaste lasten van bestaand en nieuw beleid ook door vaste (structurele) baten gedekt worden. “Onze primaire taak is het controleren van het evenwicht in de begroting. Daarbij kijken we niet alleen naar het begrotingsevenwicht voor 2012, maar ook naar het evenwicht op lange termijn tot en met 2015”, meldt gedeputeerde Kok, portefeuillehouder financiën in Overijssel. “Als zowel de begroting voor het komende jaar als het meerjarenperspectief niet in evenwicht zijn, kunnen wij gemeenten onder het verscherpte (preventief) financieel toezicht stellen.”

Daarnaast wordt er gekeken of er ontwikkelingen zijn die de begrotingspositie in de toekomst kunnen beïnvloeden. De provincie gaat hierbij niet op de stoel van de gemeente zitten. “We geven echter wel een signaal af aan de gemeenten over ontwikkelingen die dit evenwicht mogelijk kunnen bedreigen. Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om hierop te anticiperen en beleid op te ontwikkelen.” Binnen het financieel toezicht heeft de provincie het afgelopen jaar bij de gemeenten veel aandacht gevraagd voor het verbeteren van de kwaliteit van de begroting en het tijdig inspelen op financiële ontwikkelingen zoals de invloed van de recessie op de grondexploitatie. Gemeenten met risicovolle projecten, zoals De Drieslag van de gemeente Ommen, worden nauwlettend gevolgd. De financiële gevolgen van deze projecten worden pas meegenomen bij de bepaling van de toezichtsvorm als ze door de gemeente zijn opgenomen in bijvoorbeeld begroting of jaarrekening.

Gedeputeerde Gerrit Jan Kok complimenteert de gemeenten met hun inzet om in deze economisch zware tijden het huishoudboekje op orde te houden. “De komende jaren neemt de druk op de begrotingen nog verder toe onder andere door de teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds, de nog onzekere financiële gevolgen van de decentralisatie afspraken tussen gemeenten en Rijk en de invloed van de recessie op de grondexploitatie. Het huidige repressieve toezichtregiem dat de gemeenten voor 2012 krijgen, is dan ook geen garantie voor de toekomst. Om de gemeentelijke ambities waar te maken moeten gemeenten fundamentele keuzes maken. Ik ben verheugd te zien dat de gemeenten hierin hun verantwoordelijkheid nemen door in deze begroting of het meerjarenperspectief hun taken tegen het licht te houden en zo nodig maatregelen te realiseren.”

Artikel delen: