Brief gemeente naar 2e Kamer

DALFSEN – U ontving in afschrift onze brief van 3 december 2010 aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarin schreven wij dat gemeenten tegen grenzen oplopen om overmatig en onverantwoord alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan.

 

 Daarbij hebben we gewezen op drie essentiële onderwerpen die van belang zijn bij de wijzigingen van de Drank- en Horecawet:
 voldoende handhavingscapaciteit en decentralisatie daarvan;
 de mogelijkheid om met supermarkten tot niet vrijblijvende afspraken te komen;
 de invoering van 18 jaar als leeftijdsgrens voor de verstrekking van alle alcoholhoudende dranken.
Nadien hebben meer gemeenten zich achter deze brief geschaard.
In de wijzigingsvoorstellen die het kabinet in februari aan u heeft voorgelegd is de verhoging van de verkoopleeftijd van alcohol naar 18 jaar verdwenen. Wij zijn daarvan geschrokken en richten ons daarom nu tot u, met ook een aantal nieuwe inzichten.
Als argument geeft het kabinet dat “de huidige leeftijdsgrenzen eerst beter gehandhaafd en nageleefd moeten worden. Volstrekte helderheid over de leeftijdsgrens is dan belangrijk.”
In dat laatste heeft het kabinet volkomen gelijk. En dan biedt één leeftijdsgrens de meeste duidelijkheid voor verstrekkers om die na te leven én voor controleurs om daarop toe te zien. Zeker nu juist de naleving van de wet tot op de dag van vandaag een groot probleem blijkt. Recent onderzoek van de Universiteit van Twente heeft dat helaas opnieuw aangetoond. Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren die de opdracht krijgen om alcohol te kopen “daarin altijd slagen en dat dit voor hen minutenwerk is. In 75,8 % van de gevallen slaagden de jongeren daarbij in één keer”.
De huidige wetgeving heeft er toe geleid dat 16 jaar de ‘norm’ is voor het drinken van alcohol. Campagnes bevestigen dat bovendien. Het effect zien we terug in onze projecten. Interventies gericht op preventie leiden gelukkig tot een afname van het aantal alcohol drinkende jongeren onder de zestien jaar, maar daarboven lukt dat niet of nauwelijks.
2
Daarbij leggen onze projecten het af tegen de op jongeren gerichte programma’s op televisie en andere media, en de steeds ruimere keus aan (zoete) alcoholische dranken.
Kort na onze brief van 3 december heeft het Partnership Vroegsignalering Alcohol1 gerapporteerd over de ervaringen van de bij de ‘pilot alcoholpoli’ betrokken ziekenhuizen. Men signaleert dat het aantal jongeren dat wordt opgenomen met een alcoholintoxicatie nog steeds toeneemt. Ronduit zorgelijk is de constatering dat veel van de behandelde jongeren hun CITO-score op hogere leeftijd niet verzilveren: “41 % behaalt niet het intelligentieniveau dat past bij het verwachte schoolniveau op grond van de CITO-score/schooladvies van de basisschool, maar passend bij één of zelfs twee schoolniveaus lager.”
Deze zorgelijke ontwikkelingen staan op gespannen voet met de Nederlandse ambitie om tot de top vijf van kenniseconomieën te behoren.
Ook op de alcoholpoli’s signaleert men het effect van de huidige wetgeving: “Er blijkt een groot verschil te zijn voor jongeren jonger dan 16 jaar en voor de jongeren van 16 jaar en ouder. (…) Het nazorgtraject blijkt minder effectief in het bereiken van een gedrags-verandering bij ouders van jongeren > 16 jaar(48,4%). Zij blijken moeilijker te beïnvloeden o.a. door de huidige wetgeving.”
Op 28 maart maakt het CBS melding van de ongezonde leefstijl van veel Nederlandse jongeren: “Ruim twee derde van de jongeren beweegt te weinig, rookt, drinkt overmatig of gebruikt cannabis.” En: “Eén op de vijf jongeren is een zware drinker.”
Wij houden vol dat met de medische inzichten van nu het hanteren van twee leeftijdsgrenzen, waarbij 16 jaar de ondergrens is, volstrekt onhoudbaar is. Handhaving kan en mag niet hét criterium zijn om van de verhoging van de leeftijdsgrens af te zien.
Het gaat om de gezondheid van onze jeugd. Ook de Gezondheidsraad ontraadt het gebruik van alcoholische dranken door jongeren in de leeftijd tot 18 jaar. Het vestigen van een nieuwe ‘norm’ is daarom dringend noodzakelijk. Daarvoor bestaat groot draagvlak. Het NCRV televisieprogramma Altijd Wat heeft dat onlangs laten onderzoeken. Uit de representatieve steekproef blijkt dat 82%van de Nederlanders vindt dat de verkoopleeftijd naar 18 jaar moet worden verhoogd.
Het is maatschappelijk niet langer verantwoord te blijven meten met twee maten. Wij vragen u met klem om 18 jaar als leeftijdsgrens voor de verstrekking van alle alcoholhoudende dranken in de wet vast te leggen.

Artikel delen: