De blik op het kanaal van Lemelerveld

De blik op het kanaal van Lemelerveld

LEMELERVELD – Een ruimtelijke visie op het kanaal en omgeving door dorpsbewoners en overheden. Plaatselijk Belang Lemelerveld-Dalmsholte en Gemeente Dalfsen nodigen u uit om 28 november aanstaande om 19.30 uur aanwezig te zijn in Kulturhus De Mozaïek aan het Kroonplein 58 voor een inloopavond. Tijdens deze avond vragen wij u om mee te denken over de toekomst van de kanaalzone van Lemelerveld. Vertel ons waar u opgaven ziet en welke wensen u heeft voor het kanaal en de directe omgeving hiervan.Tijdens de avond zijn ook Waterschap Groot Salland en de Provincie Overijssel aanwezig, die meedoen in het opstellen van een visie. Het Oversticht begeleidt de avond en het verdere visietraject.

 

Uw inbreng is nodig voor een visie met draagvlak

Vanuit het dorp, via Plaatselijk Belang, is al jaren de vraag om meer te doen met de kanalen in Lemelerveld. De gemeente, het waterschap en de provincie willen gehoor geven aan deze oproep en met behulp van uw inbreng een brede, integrale visie voor de kanaalzone opstellen, waarbij de cultuurhistorische en maatschappelijke betekenis van het kanaal die het altijd heeft gehad voor de ontwikkeling van Lemelerveld tot uitdrukking komt. De visie kan dienen om de betekenis van het kanaal voor Lemelerveld die het vroeger had zo mogelijk terug te brengen. Bedoeling is om de visie in de loop van voorjaar 2014 voor te leggen aan de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen om zodoende de visie vast te stellen als kader voor huidige en toekomstige ontwikkelingen in het gebied rond het kanaal.

 

Lemelerveld is niet los van het kanaal te zien

Lemelerveld is ontstaan op het punt waar het Overijssels Kanaal, tussen Zwolle en Almelo, samenkomt met de zijtak hiervan naar Deventer. Dit zogenaamde ‘Deventer Punt’ was een punt waar veel scheepsverkeer samenkwam en waar kleinschalige activiteiten omheen ontstonden: het begin van het dorp Lemelerveld. In die tijd was het ‘Deventer Punt’ als aantrekkelijke plek ook een belangrijke reden voor de suikerbietenfabriek om zich in het jonge dorp te vestigen. Dit bracht groei met zich mee. Inwoners vestigden zich en de behoefte aan voorzieningen werd gestaag gerealiseerd: kerken, scholen, winkeltjes et cetera. Zonder het kanaal had het dorp niet bestaan.

 

Ruimtelijke doorsnijdingen verdelen het dorp

Door de aanleg van een spoorlijn tussen Raalte en Ommen en de latere vervanging hiervan door provinciale weg N348 (Deventer-Hoogeveen) werd Lemelerveld ruimtelijk gezien verdeeld in twee dorpsdelen: ten westen en ten oosten van de weg. De kanalen vormden al barrières. Door deze doorsnijdingen is Lemelerveld een kanaaldorp dat uit vier delen bestaat. Het kanaal staat haaks op de N348 en is tegelijkertijd het enige dat alle dorpsdelen raakt. Het kanaal functioneert op dit moment echter nog te beperkt als verbinding binnen het dorp, maar vooral als scheiding. De inrichting doet geen recht aan de betekenis die het kanaal van oudsher heeft voor Lemelerveld en de kwaliteit die het kan geven aan een dorp met samenhang.

Artikel delen: