DALFSEN… ’t ligt zo vriendelijk. 1953

DALFSEN – Dalfsen “’t ligt zo vriendelijk” zo die vreemdeling zegt.( 2e deel) Een overzicht uit een boekje van de VVV Dalfsen uit het midden van de vorige eeuw met daarin de geschiedenis van Dalfsen omschreven. Indien delen met ( ..) staan omschreven is dat door de redactie toegevoegd.

Omschrijving van de landgoederen;
Rutenborg, borg of burcht aan de Rute, was een sterk middeleeuws slot en bestond al in de 1320, dus de 14e eeuw. Gerner was in de 14e eeuw een berucht roofnest en versterkt kasteel uit 1328. In 1380 werd het geheel verwoest tegelijk met het kasteel Eerde. Met Eerde en Voorst behoorde Rechteren tot de oudste roofnesten van Salland. Eerde en Voorst werden in hun opstand tegen de Bisschop van Utrecht verwoest, maar Rechteren zwaaide bijtijds om en bleef gespaard. En zo kunnen wij nu nog dat mooie vestingslot bewonderen met zijn machtige toren. Vroeger stroomde de Vecht vlak langs het kasteel en zo beheerste het dus de Vecht, die toen een belangrijke waterweg was. Rechteren had ook de rechten over de beide veren; het Dalfser veer en het Nierveer of het nieuwe veer te Emmen genoemd. Beide veren bestonden reeds in de 14e eeuw, ze zijn met het leggen van de brug over de Vecht in 1836 opgeheven..
Maar ook de handelswegen, die langs Dalfsen liepen had Rechteren onder zijn controle. Zo de Hessenweg benoorden de Vecht, nu nog de grote verkeersweg Zwolle – Ommen – Hardenberg (N340 red.) En zeker ook de een zeer oude weg, die ten zuiden van de Vecht liep, de sinds lang verlaten “Koningsstraat” , wegen die door Karel de Grote of zijn opvolgers gemaakt of verbeterd zijn maar die lang voor dien tijd reeds bestonden als oude trek- en handelswegen. Als restant ervan mogen we de Diezerstraat aanmerken, een mooie zeer brede zandweg, die in zijn verlengde, de Zwolseweg (nu Rechterensedijk red.) niet ver van het kasteel voorbij gaat tussen de wallen door, waar mogelijk eens een tolgrens of een verdedigingsstelling geweest is.
Deze handelswegen lieten Dalfsen liggen en zo was het dorp niet betrokken bij het internationaal verkeer. Maar ondanks dat, wisten vijandelijke troepen het wel steeds te vinden. Ook al door de nabijheid van het kasteel Rechteren. Zo had Karel van Egmond van 1522 tot 1526 Rechteren bezet en stroopte hij de gehele omgeving af. In 1580 lagen er Spaanse ruiters in Dalfsen en Berendje van Galen, de beruchte Bisschop van Munster, had zijn troepen ook hier gelegerd in 1672. De Napoleontische tijd ging hier niet ongemerkt voorbij en met de laatste oorlog moest de pas vernieuwde (Vecht)brug het ontgelden. Door de Duitsers werd ze opgeblazen, waarbij het dorp grote schade opliep. Een veerpont zorgde toen weer enige tijd voor het overzetten.
KASTELEN EN LANDGOEDEREN; (midden vorige eeuw red)
Rechteren bewoond door A.R.Z. Graaf van Rechteren Limpurg. Wandelkaarten verkrijgbaar bij J. Harthoorn jachtopziener, Rechteren en bij R. de Lange, werkbaas te Rechteren.
Den Berg, bewoond door Mr. A.Baron van Dedem. Wandelkaarten verkrijgbaar bij H.J. Goldsteen, werkbaas Den berg.
Aalshorst, zomerverblijf van de fam. van Dedem.
Mataram, bewoond door Mr. A. E. Baron van Voorst tot Voorst.
De Horte, bewoond door Jhr. C.J.A. Greven.
Gerner, eigendom van Mr. J.F. Baron van Haersholte, wandelkaarten verkrijgbaar bij de Ned. Heide Mij, Zwolle.
Hessum, bewoond door A.C.E.A. M. von Martels Dankern.
Leemcule bewoond door H.D. de Lanoy Meijer.
(wordt vervolgd WvdV)

Artikel delen: