Besturen fusie waterschap buigen zich over belastingtarieven

REGIO – De fusie van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland heeft tot gevolg dat de belastingtarieven van de beide waterschappen gelijk worden getrokken. Dit betekent dat de inwoners van Groot Salland meer waterschapsbelasting moeten gaan betalen en de inwoners van Reest en Wieden juist minder. Voor agrariërs is het net andersom. De agrariërs in het gebied van Groot Salland gaan minder betalen en die van Reest en Wieden meer. De eigenaren van natuurterreinen in beide waterschappen betalen voortaan meer.

Agrariërs Reest en Wieden betalen meer
De agrariërs in het gebied van Reest en Wieden krijgen daarnaast te maken met een extra stijging omdat de waarde van landbouwgrond is toegenomen en zij voorheen een lager, niet kostendekkend belastingtarief hadden. De kosten werden deels uit reserves gefinancierd.
Daar komt bij dat de rechter recent een uitspraak heeft gedaan waardoor een aantal eigenaren van natuurgebieden een lagere belasting gaan betalen. Voorheen werden deze gebieden aangeslagen als agrarische gronden.

Waterbeheer vraagt meer uitgaven
De hoogte van de waterschapsbelasting wordt jaarlijks vastgesteld en voor een belangrijk deel bepaald door het vele werk dat de komende jaren op de waterschappen af komt, onder andere door klimaatverandering (droogte en vernatting), op het terrein van de waterveiligheid en de rioolwaterzuivering.

De feitelijke hoogte van de waterschapsbelasting is pas in november bekend, na de behandeling van de begroting voor het nieuwe waterschap door de beide Algemeen Besturen.
De belastingstijging voor genoemde groepen zal in de praktijk volgend jaar vermoedelijk minder fors uitvallen door de jaarlijkse besparing van ca. 5 miljoen euro als gevolg van de fusie. Daarnaast wordt voorgesteld om de € 3,8 miljoen egalisatiereserves in 2016 beschikbaar te houden om een te forse stijging te voorkomen.

Beide Algemeen Besturen van de waterschappen vergaderen over het voorstel voor de belastingtarieven dinsdagavond 8 september afzonderlijk in het waterschapshuis in Meppel.

Artikel delen: