Sloop voor kansen regeling buitengebied Dalfsen

DALFSEN – In april 2017 heeft de raad de notitie Aanpak Leegstand buitengebied vastgesteld. Eén van de acties in deze aanpak is het aanpassen van de beleidsregels Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen.

 

Een concept van deze notitie is in april al bij de stukken van de aanpak leegstand aan de gemeenteraad aangeboden. De concept notitie is verder uitgewerkt en heeft van 31 augustus tot 27 september gedurende 4 weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn kon iedereen reageren op het concept.

 

De nieuwe regeling ‘sloop voor kansen’ biedt meer mogelijkheden dan alleen een nieuwe woning terugbouwen. De huidige rood voor rood regeling biedt alleen mogelijkheden om in ruil voor sloop van landschapsontsierende schuren een nieuwe bouwkavel te realiseren. Gezien de hoeveelheid schuren die de komende jaren leeg komen in het buitengebied en de daarbij behorende problemen zoals beschreven in de notitie ‘Aanpak leegstand buitengebied’ is alleen hergebruik of een nieuwe woning niet voldoende om de problemen op te lossen. Om het opruimen van schuren en de vraag om ruimte in het buitengebied meer aan elkaar te koppelen is nu de sloop voor kansen regeling gemaakt. Per saldo zal de bebouwing in het buitengebied verminderen en kan op meerdere plaatsen een kwaliteitsslag gemaakt worden. Dit om een aantrekkelijk en vitaal buitengebied te houden.

 

Ook bestaande bedrijvigheid in het buitengebied heeft op sommige plekken uitbreidingsbehoefte. Hierbij is naast goede landschappelijke inpassing van de uitbreiding de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van toepassing. Deze kwaliteitsverbetering kan goed ingevuld worden in sloop van schuren.

Zoals in het plan van aanpak asbest (vastgesteld op 27 februari 2017) is opgenomen, zijn er in het buitengebied nog vele schuren met een asbest dak. In aansluiting op dit plan van aanpak is er in de beleidsregels nu voor gekozen dat bij sloop van landschapsontsierende schuren met asbest er minder m2 gesloopt hoeven te worden dan bij schuren zonder asbest. Hiermee wordt het slopen van schuren met asbest aantrekkelijker gemaakt met als doel dat er meer schuren met een asbest dak voor het verbod daarop in 2024 gesaneerd worden.

 

Vanuit de raad kwamen nog een aantal vragen en aanbevelingen, zoals; Indien er een aanvraag komt is dat toch wel de bedoeling dat het hele erf wordt aangepakt? Zijn er contacten met verzekeringsmaatschappijen in verband met de problemen van het niet meer herverzekeren van asbestdaken? Van belang is dat een aanpak en eventuele nieuwbouw op locatie maatwerk moet zijn en het geen aantasting mag zijn op het landschappelijk  karakter.

 

Wethouder Agricola kon nog melden dat er binnenkort op 3 locaties voorlichtingsbijeenkomsten worden gepland, waarbij het dan vooral gaat om de asbestproblematiek extra onder de aandacht te brengen.

De raad noemde het voorstel een goed plan en zal in de raadsvergadering van eind november worden goedgekeurd.

 

WvdV,

Artikel delen: