Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2020

DALFSEN – Vanuit de Wet Milieubescherming (Wm) heeft de gemeente wettelijke zorgplichten voor het waterbeheer. De gemeente heeft een verplichting voor het hebben van een actueel GRP. Het oude GRP wordt daarom nu vervangen door het nieuwe GRP 2017-2020. Het plan wordt geactualiseerd aangeboden.

 

Met de doelen in het GRP beschrijven we wat we willen bereiken op het gebied van: 1. de zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater; 2. de zorgplicht bij structurele grondwateroverlast in relatie tot de functie/bestemming; 3. de zorgplicht voor de inzameling en verwerking van overtollig hemelwater.

Grote lozers betaalden tot voor kort nog weinig rioolheffing. Met het raadbesluit van 26 september 2016 (Decosnummer 476) is besloten voor een gewijzigde grondslag voor de rioolheffing die uitgaat van een meer geleidelijke toename van de heffing voor grote lozers. Kleine lozers betalen dan iets minder. Daarmee is er meer balans ontstaan tussen de hoogte van de rioolheffing en de hoeveelheid te lozen afvalwater

De zeespiegel stijgt steeds sneller, de gemiddelde temperatuur gaat wereldwijd omhoog, en de weersextremen worden steeds groter. Het wordt in de nabije toekomst droger en tegelijkertijd wordt de neerslag intenser en extremer, hittegolven gaan vaker voorkomen. Met het Deltaprogramma is een belangrijke stap gezet om Nederland klimaatbestendiger te maken, maar hiermee zijn niet alle bedreigingen van klimaatverandering gedekt

. Voor 2020 zal er voor Dalfsen een stresstest worden uitvoert volgens de landelijke standaard die nu ontwikkeld wordt .Deze test is gericht op de kwetsbaarheid van woningen, winkels, ziekenhuizen en agrarische gronden voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen. Uit de stresstest zal blijken in welke mate er aanvullende maatregelen nodig zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen kiezen we zoveel mogelijk voor een duurzame inrichting met oppervlakkige afstroming en het gebruik van wadi´s. Het beheer en onderhoud van bestaande riolering gebeurt duurzaam.

Het proces voor dit GRP is gestart in 2015. Met vijf andere gemeenten binnen RIVUS is de structuur en inhoud van het plan afgestemd. Ook het waterschap is bij het gehele proces betrokken geweest. Op specifieke onderdelen zijn Rijkswaterstaat, de Provincie Overijssel en de plaatselijke belangen betrokken.

 

De raad noemde het een goed plan van het college, maar vraagt wel vooral aandacht te blijven schenken aan duurzaamheid,  minder bestrating en meer afkoppeling van de hemelwaterafvoeren. In elk geval moet de gemeente inwoners stimuleren dat er minder water in het riool komt.

Het voorstel gaat als akkoordstuk naar de raadsvergadering.

 

WvdV

 

Artikel delen: