Woningbouwplannen pastorietuin Hoonhorst - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Woningbouwplannen pastorietuin Hoonhorst

HOONHORST – Vanavond is onderstaand besproken in de raadscommissievergadering. De locatie in Hoonhorst aan de Kerkstraat, in eigendom van de RK parochie en gelegen ten zuiden van de Pastoriewoning, is al jaren in beeld als potentiële woningbouw locatie. Eerdere plannen van onder andere de woningcorporatie hebben uiteindelijk niet tot definitieve voorstellen geleid.

Er ligt nu een plan voor van Bouwbedrijf Van Pijkeren om 9 sociale koopappartementen te bouwen. Het was oorspronkelijk de bedoeling om dit plan samen met het bouwplan Achter de Molen als één stedenbouwkundig plan voor te stellen aan uw raad.

We hebben samen met Van Pijkeren geconcludeerd dat het plan Achter de Molen nog niet rijp is om als stedenbouwkundig plan voorgelegd te kunnen worden aan uw raad. Daarom hebben we er voor gekozen om de beide plannen afzonderlijk aan te bieden aan uw raad. Het plan is met de buurtbewoners besproken tijdens meerdere bijeenkomsten. De participatie en communicatie verslagen zijn als bijlage bij dit voorstel toegevoegd. Argumenten: Het voorstel past in het gemeentelijk beleid. In de structuurvisie kernen voor de gemeente Dalfsen is deze locatie opgenomen als bestaand bebouwd gebied. De huidige bestemming is deels Maatschappelijk en deels Wonen en dient gewijzigd te worden ten behoeve van dit bouwplan. De te bouwen sociale koopwoningen corresponderen met de opgave zoals is vastgelegd in de geldende Woonvisie en vloeien voort uit de vraag naar woningen zoals in het recente woonbehoefte onderzoek (2018) naar voren is gekomen.

Het voorliggende plan voorziet in de bouw van 9 sociale koopappartementen door Bouwbedrijf Van Pijkeren. De sociale koopappartementen worden gebouwd voor de doelgroep senioren. Overigens kunnen ook jongeren een appartement kopen. Het plan is economisch uitvoerbaar. Uit recent woningbehoefte onderzoek blijkt dat er voldoende vraag is naar het beoogde bouwprogramma. De bouwopgave voorziet ook in een lokale behoefte. Met dit bouwprogramma is de doorstroming op de lokale woningmarkt gediend. De verwachting is dat mensen bestaande woningen in de kern verkopen en verhuizen naar de appartementen. Het programma is sociale koop. De Vrij Op Naam prijzen variëren tussen € 225.000,– en € 250.000,–.

De gemeentelijke kavels zijn in de kern Hoonhorst volledig uitgegeven. De uitgifte van gemeentelijke kavels in Hoonhorst ligt al een tijd stil. De laatst beschikbare kavel voor een vrijstaande woning is dit jaar verkocht. De planning is dat aansluitend op de ontwikkeling van de Pastorietuin door de projectontwikkelaar gestart kan worden met de ontwikkeling van de locatie Achter de Molen. Het is de bedoeling om op deze locatie grondgebonden woningen te realiseren in de sociale en vrije sector. Zoals hierboven aangegeven is het deelplan Achter de Molen nog niet rijp voor het vaststellen van een stedenbouwkundig plan. We beschouwen de beide deelplannen echter wel als één plan waarbij het aandeel sociale woningen voornamelijk in het deel Pastorietuin worden gerealiseerd.

Het plan is maatschappelijk uitvoerbaar. Het plan is meerdere keren voorgelegd aan de buurtbewoners en aan Hoonhorst als geheel. Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn er opmerkingen gemaakt waarna de projectontwikkelaar aanpassingen aan het plan heeft gedaan. Bij de participatie is gewerkt volgens de richtlijnen van de Leidraad Participatie. Ziet u voor een uitgebreid participatie verslag de bijlage Communicatie en Participatie verslag bouwplan Hoonhorst Pastorietuin. Zowel door ons college als door de projectontwikkelaar is over de bouwopgave overlegd met PB Hoonhorst. PB Hoonhorst onderschrijft het belang van woningbouw.

Het plan voldoet aan de Welstand criteria en aan de criteria van de Monumenten commissie. De stadsbouwmeester heeft het stedenbouwkundig plan beoordeeld en hier goedkeuring voor gegeven. Op de nog in te dienen aanvragen voor een omgevingsvergunning vindt opnieuw beoordeling plaats door de stadsbouwmeester. Omdat de bouwlocatie naast een gemeentelijk monument gelegen is (de pastoriewoning), zijn de plannen voorgelegd aan de Monumentencommissie. Ook de Monumentencommissie stemt in met het stedenbouwkundig plan.

Volgens de door uw raad vastgestelde Parkeernormen nota moeten er voor dit bouwplan 15 parkeervakken gerealiseerd worden op eigen terrein waarvan één parkeervak voor minder validen. Op dringend advies van de stadsbouwmeester en de Monumenten commissie voorziet het plan nu in 12 parkeervakken. Om de groene uitstraling van de Pastorietuin zoveel als mogelijk te behouden willen ons college dit advies respecteren en akkoord gaan met 12 parkeervakken. Uit onderzoek blijkt dat de direct omliggende openbare parkeerplaatsen matig gebruikt worden. Op de laatste informatie bijeenkomst hebben we de omwonenden en PB Hoonhorst geïnformeerd over dit punt. We hebben geen bezwaren gehoord op ons voornemen.

De appartementen worden door Van Pijkeren gebouwd en voldoen aan de wettelijke normen op het gebied van duurzaamheid. De appartementen worden niet voorzien van een gasaansluiting.

Er is weer een beukenhaag gepland langs de weg met een hoogte van 1,5 meter.

In de vergadering is het plan ruim besproken en zijn er kritische opmerkingen gemaakt, zie daarvoor verslag commissievergadering.

WvdV

Foto's 3
Woningbouwplannen pastorietuin Hoonhorst - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen
Woningbouwplannen pastorietuin Hoonhorst - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen
Artikel delen: