Raadscommissie praat over het Centrumplan Dalfsen

Raadscommissie praat over het Centrumplan Dalfsen

DALFSEN – Het Centrumplan Dalfsen met het Kerkplein als dorpshart, de Prinsenstraat als slagader en het Waterfront als de spreekwoordelijke kieuwen; in de Centrumvisie Dorp aan de Vecht vormen dit onmisbare schakels in de verbinding tussen het dorp en de Vecht.

Dit is destijds al aangegeven tijdens de bespreking met betrekking tot Symfonie aan de Vecht. En wordt onderschreven in de huidige uitwerkingen voor het Centrumplan. Hierin ligt ook de reden dat juist het Kerkplein en de Prinsenstraat als Klimaatwinkelstraat meedoen in het gebied brede project ‘Brede welvaart in het Vechtdal’, dat door de netwerksamenwerking van Ruimte voor de Vecht is en wordt gecoördineerd. Klimaatdoelen en welvaart staan hierin centraal. Doelen die passen binnen de ambities die ook in de Centrumvisie zijn verwoord: Welzijn en Welvaart. Verderop in dit voorstel wordt uitgelegd wat deze begrippen concreet kunnen inhouden voor de Klimaatwinkelstraat. Alle 4 scenario’s staan nog open voor de uitwerking van de Klimaatwinkelstraat, dus hierin hoeven nog geen keuzes gemaakt te worden.

De raad kon; kennis nemen van de 4 ontwikkelscenario’s en de reacties vanuit de bevolking. Kennis nemen van de globale financiële raming van deze 4 scenario’s en de concept civieltechnische raming van de Klimaatwinkelstraat (Prinsenstraat en Kerkplein. Het college opdracht te geven om als prioriteit het deelgebied Prinsenstraat en Kerkplein (samen het Regiodeal project Klimaatwinkelstraat) nader uit te werken in een uitvoeringsontwerp onder de Regiodeal. Een aanvullend investeringskrediet van € 675.000 beschikbaar te stellen voor het Regiodeal project Klimaatwinkelstraat.

Verder kennis te nemen van de 4 ontwikkelscenario’s en de reacties vanuit de bevolking. Het college opdracht te geven om als prioriteit het deelgebied Prinsenstraat en Kerkplein (samen het Regiodeal project Klimaatwinkelstraat) nader uit te werken in een uitvoeringsontwerp onder de Regiodeal. In te stemmen met het meenemen van de afschrijvingslasten en dekking van de totale investering in het definitieve voorstel voor de Klimaatwinkelstraat.

Er is in het project Centrumplan Dalfsen gekozen om op een open, transparante wijze, een toekomstbeeld van het dorpshart uit te werken, in samenspraak met inwoners en ondernemers. In de participatie bleek dat er veel belang wordt gehecht om parkeerplaatsen toe te voegen in de directe nabijheid van de Prinsenstraat, concreet op het Fokkens terrein. Met name de ontsluiting hiervan, vormt een verkeerskundig knelpunt. Doordat in het verleden, bij de vorige herinrichting van het centrum, is gekozen voor duurzame materialen, zoals gebakken klinkers als bestrating, kan hier er nu zo veel mogelijk hergebruik plaatsvinden.

De Klimaatwinkelstraat moet voor de Regiodeal voor het einde van 2023 klaar zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen in andere delen van het centrum, krijgt u in een later stadium voorstellen voorgelegd over de uitwerking van andere deelgebieden. De raad kreeg een enorme hoeveelheid informatie, maar ondanks dat bleven er heel wat vragen;

Het plan begon oorspronkelijk als “Dorp aan de Vecht”. De jarige Jos Ramaker van Gemeente Belangen gaf aan dat er goed overleg is geweest met de bewoners en de winkeliers, dus de participatie was goed en een geweldig mooi plan. Maar andere raadsleden waren vooral ook benieuwd naar de vervolgplannen en met name de ChristenUnie mist de aanpak van de Oostpoort in het verhaal, dat zou in januari 2021 gepresenteerd worden. Wanneer moeten we keuzes maken. Andere vragen hadden vooral betrekking op het ontbreken van een verkeersplan en in hoeverre zijn de bedrijven in staat om mee te investeren aan aanpassingen. D66 memoreerde dat het oorspronkelijk plan van voor 2019 is en in hoeverre zijn de aanpassingen in 2020 daarin meegenomen om niet achteraf met problemen geconfronteerd te worden.

Wethouder Schuurman gaf aan dat er veel overleg is met belanghebbenden en dat die ook nieuwsbrieven krijgen. Uitrit Fokkens is in onderzoek. Het hele centrumplan gaat over een periode van ongeveer 10 jaar. Nu is gekozen voor deze fase omdat dit gronden van de gemeente zijn en voor de subsidie moet dat eind 2023 gereed zijn. Een projectplan moet zsm worden opgesteld als de raad akkoord gaat met bovengenoemd. Wat betreft de Oostpoort zijn we volop in gesprek met de belanghebbenden en zodra er een plan ligt wordt de raad geïnformeerd.

Gemeente Belangen en het CDA waren blij dat er nu eindelijk een belangrijke stap gezet kan worden, er is een goede participatie geweest en daarom kunnen ze akkoord gaan met het investeringsvoorstel en het opstellen van een projectplan.

De ChristenUnie vroeg zich af of de keus niet teveel subsidiegericht was en dat de Prinsenstraat best veel later kan. De Oostpoort en woningbouw zijn van groter belang. Dan het probleem parkeren, eerst moet dat probleem opgelost worden en wat zijn de plannen met de Vecht, ook gezien de inrit Fokkens. Nog veel problemen niet opgelost en dat willen we toch eerst zien.

De PVDA was positief over het voorstel, maar ook veel vragen niet beantwoord. Het verkeersplan, het parkeren en kijken of dit ondergronds kan. De VVD had hetzelfde standpunt en kunnen nu nog geen standpunt innemen. D66 noemde vooral de veranderingen ten opzichte van de periode 2019 naar 2021, die roepen nog vele vragen op, ook voor bedrijven. Maar kunnen akkoord gaan met de vraagstelling over het krediet en het projectplan.

Alle vragen en antwoorden worden meegenomen naar de komende raadsvergadering als bespreekstuk.

WvdV.

Foto 1
Artikel delen: