Raad Dalfsen wil eerdere bezuinigingen terugdraaien - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Raad Dalfsen wil eerdere bezuinigingen terugdraaien

DALFSEN – Nu de gemeente Dalfsen er door extra rijksbijdragen financieel veel beter voorstaat zien raadsfracties kansen eerdere bezuinigingen terug te draaien. Concrete voorstellen hiervoor deden bijna alle fractievoorzitters maandagavond tijdens de algemene beschouwingen bij de gemeentelijke Programmabegroting 2022-2025. 

De fractie van Gemeentebelangen ziet geen reden om meteen volop geld uit te geven. ‘Het is goed dat we budget reserveren voor de ambities van de nieuwe raad. Wij willen graag ‘een appeltje voor de dorst’ houden om tegenvallers op te kunnen vangen’, benadrukte Jos Ramaker. Daarbij verwees hij naar de mogelijke bijstelling van het budget voor jeugdzorg door het nieuwe nog te vormen kabinet en de gevolgen van een andere verdeling van het Gemeentefonds. Wel wil Gemeentebelangen extra geld (250.000 euro per jaar) voor beter wegenonderhoud uittrekken en bezuinigingen op onderhoud van speelplekken ongedaan maken.

De CDA-fractie is van mening dat de bibliotheek en het welzijnswerk in de vijf kernen voldoende ruimte moeten hebben om hun taken, vooral in preventieve zin, goed uit te kunnen voeren. ‘Uit gesprekken blijkt dat afgesproken bezuinigingen minder makkelijk gaan dan bedacht waardoor er mogelijk knelpunten ontstaan. Natuurlijk moet er ingezet worden op samenwerking, synergie en efficiëntie, maar daar moet wel tijd voor zijn. Wij stellen voor de bezuiniging van vorig jaar nu terug te draaien, in gesprek te gaan waar de pijnpunten zitten en hierover nieuwe afspraken te maken’, aldus fractievoorzitter Betsy Ramerman.

ChristenUnie fractievoorzitter Luco Nijkamp constateerde dat er de afgelopen jaren een aantal maatregelen zijn genomen die zijn fractie liever niet had genomen maar die nodig waren om de begroting sluitend te krijgen. Daarbij gaat het om kortingen op preventie (logopedie, jeugdsportsubsidie), armoedebeleid (kindregeling), bibliotheken, beheer openbare ruimte en dienstverlening. ‘We zien graag van het college een inventarisatie over de effecten hiervan en een voorstel welke knelpunten hierbij worden ervaren. Mogelijk dat er reparaties wenselijk of zelfs nodig zijn’, stelde Nijkamp voor.

PvdA-fractievoorzitter Leander Broere benadrukte dat de Dalfser financiën er onverminderd positief uitzien. ‘Naast onze structureel sluitende begroting hebben we ook een ijzersterk weerstandsvermogen’. Hij drong er op aan te herstellen wat is verdwenen. Concreet noemde hij het afstoten van de gemeentelijke logopedie en de bezuinigingen op de gemeentelijke organisatie, de kindregeling en de bibliotheken. Als het aan de PvdA ligt worden de hierover genomen besluiten teruggedraaid.

De VVD kiest voor een andere benadering van het positieve beeld van de begroting voor de komende jaren. ‘Gemiste kans is dat de lastenverzwaring voor de inwoners niet wordt teruggedraaid, terwijl dat wel kan. Zo zou de geplande verhoging van de OZB (5,6%) wat ons betreft kunnen vervallen’, betoogde VVD-fractievoorzitter Gerrit Jan Veldhuis.

D66-fractievoorzitter Ben Schrijver bracht een D66-verzamelamendement uit 2019 in herinnering. Dat voorstel, die geen steun kreeg van de raad, was erop gericht bezuinigingen met nadelige maatschappelijke effecten te voorkomen met als voorbeelden: bezuinigingen op loon en opleidingskosten trainees, EHBO Lemelerveld en budget duurzame dorpen. Schrijver drong er maandagavond opnieuw op aan onnodige en nadelige maatschappelijke gevolgen van keuzes die de raad maakt te beperken. 

De volledige tekst van de algemene beschouwingen van de fractievoorzitters is hier te lezen:

Programmabegroting 2022-2025, Algemene beschouwingen fracties

Artikel delen: