Gemeenteraad stelt meerjarenbegroting gewijzigd vast - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Gemeenteraad stelt meerjarenbegroting gewijzigd vast

DALFSEN – De gemeenteraad van Dalfsen heeft donderdagavond de Programmabegroting 2022-2025 gewijzigd vastgesteld door geld vrij te maken voor energiearmoede en kindregeling. Voordat het zover was debatteerde de raad over een vijftal voorstellen om de begroting te wijzigen en een motie van D66 / PvdA over de inzet van reserves. 

Deze tweede termijn van de begrotingsbehandeling was het vervolg op de maandagavond gehouden algemene beschouwingen van de fractievoorzitters en de reacties daarop van burgemeester en wethouders.

Het debat ging over het terugdraaien van de bezuinigingen op preventiebeleid (indieners CDA, PvdA, VVD, D66) en kindregeling (indieners PvdA, VVD, D66), geld vrijmaken voor een tijdelijke regeling om energiearmoede te bestrijden (ingediend door alle fracties), versnellen bouwlocaties (indieners VVD, PvdA, ChristenUnie, D66) en afschaffen hondenbelasting (indieners VVD, PvdA, D66).

Wethouder Ruud van Leeuwen deed opnieuw een dringende oproep om de rust te bewaren en de financiële speelruimte nu niet te ‘verjubelen’. Hij somde maar weer eens de mogelijke risico’s op die de gemeente nog loopt bij de uitkeringen die de gemeente van het rijk ontvangt. In totaal een bedrag van ruim vijf ton. Van Leeuwen verwacht dat daarover in juni volgend jaar bij de Perspectiefnota wel meer zekerheid bestaat. Ook het afschaffen van de hondenbelasting is wat hem betreft niet verstandig zolang daarover nog een landelijke discussie loopt. Dit zorgde ervoor dat de indieners het amendement introkken. 

Wethouder Jan Uitslag voelde er niet veel voor om de bezuinigingen op het preventiebeleid terug te draaien nu de gesprekken met partijen (bibliotheek en welzijnswerk) nog volop lopen. Hij adviseerde het ingediende amendement niet aan te nemen. Een kleine meerderheid (Gemeentebelangen en ChristenUnie) van de raad steunde hem daarbij.  Wel ging hij mee met de wijzigingsvoorstellen over energiearmoede (instellen energiefonds van 40.000 euro)  en kindregeling (25.000 euro). De raad nam deze voorstellen raadsbreed aan.

Wethouder André Schuurman wil over het versnellen van de bouwlocaties eerst een technisch sessie met de raad houden en stelde voor het amendement nu aan te houden. Daar gingen de indieners niet in mee. Zij willen sneller actie en veel meer concreet inzicht in de knelpunten waar de gemeente intern (capaciteit, procedures, beleidsregels) en extern (samenwerking, participatie) tegen aanloopt, inclusief de oplossingen daarvoor. Ook moet er snel een plek voor tiny houses komen. Na discussies en een schorsing werd het amendement omgezet in een motie waarmee de raad unaniem instemde.

De motie van D66 en PvdA over de inzet van reserves kreeg alleen de steun van de VVD. 

Artikel delen: