Vrienden van Dalfsen: vrees voor verdere verstedelijking Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld

Vrienden van Dalfsen: vrees voor verdere verstedelijking Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld

DALFSEN – De gemeente Dalfsen kiest in de Omgevingsvisie teveel voor doorgaan op de huidige voet en voor verdere verstedelijking van Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld. De keuze voor een aantal ontwikkellocaties is veel te snel en echt te kort door de bocht. Dit staat in de uitgebreide reactie van de Vrienden van Dalfsen op de Ontwerp Omgevingsvisie Dalfsen 1.0.

De vereniging met ruim 220 leden complimenteert de gemeente met de goed leesbare visie. Vervolgens reageert het bestuur van de Vrienden op tal van onderwerpen zoals biodiversiteit, woningbouw, verkeer, milieueffectrapportage, landgoederen, bedrijventerreinen, agrarische sector, duurzaamheid en klimaat. 

Aan het eind komt het bestuur tot de conclusie dat de eerste Omgevingsvisie op onderdelen teleurstelt. ‘We zien onvoldoende wenkend perspectief over de wijze waarop Dalfsen omgaat met grote thema’s als klimaat, energie en biodiversiteit’. Daarbij dringt het bestuur er op aan alsnog een rapportage over de milieu-effecten op te stellen voordat besluiten worden genomen over de uitbreidingsplannen voor Lemelerveld, de woningbouwplannen Dalfsen Noord & West en nieuwe bedrijventerreinen. 

Als het gaat om nieuwe woongebieden voor het dorp Dalfsen is het volgens de Vrienden niet nodig om twee locaties (ten westen van de Leemculeweg en ten noorden van de Vossersteeg) aan te wijzen. In de kern Dalfsen is behoefte aan 400 nieuwe woningen in tien jaar tijd op uitleglocaties en niet aan 850 woningen zoals in de Omgevingsvisie staat. De Vrienden spreken een voorkeur uit voor Dalfsen Noord omdat dit gebied beter scoort op aspecten als landschap, natuur, cultuurhistorie en verkeer. Ook is er in Noord veel meer ruimte dan in Dalfsen West.

De Vrienden verwonderen zich er over dat verkeer zeer summier aan de orde komt in de Omgevingsvisie. Vooral over de bestaande Rondweg door Dalfsen en de situatie bij de Vechtbrug valt volgens het bestuur wel meer te zeggen. Bij de aanleg lag de Rondweg langs het dorp en nu ligt de Rondweg midden in de bebouwde kom. Daar horen rotondes met ‘fietsers in de voorrang’ bij. Dit vraagt wel om kostbare aanpassingen per rotonde maar heeft wellicht als voordeel dat ‘oneigenlijk’ doorgaand verkeer zal afzien van de route. Ook komen de Vrienden met de suggestie om één kruising met verkeerslichten te realiseren waarbij overstekende fietsers apart groen licht krijgen.   

De situatie bij de brug over de Vecht is nu, in elk geval in de beleving, onveilig. Het bestuur vraagt zich af of op termijn mogelijk een extra brug nodig is voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de bocht in de Vechtdijk. De leefbaarheid van de kop van de Prinsenstraat en omgeving is daar in elk geval enorm bij gebaat.

De behoefte aan bedrijventerreinen vraagt volgens de Vrienden om een regionale kijk. Het bedrijventerrein Hessenpoort kan volgens hen ook uitstekend voorzien in ruimte voor bedrijven uit Nieuwleusen en Dalfsen. ‘Het per definitie kiezen voor uitbreiding in plaats van inbreiding is geen duurzame en toekomstbestendige beleidslijn’, aldus de reactie van de Vrienden.

Artikel delen: