Schrap laagvliegroute Lemelerveld – Zwolle voor opening Lelystad Airport - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Schrap laagvliegroute Lemelerveld – Zwolle voor opening Lelystad Airport

ZWOLLE – De provincie Overijssel heeft mede namens de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Raalte vandaag met een brief aan Tweede Kamerleden gevraagd de laagvliegroute Lemelerveld – Zwolle te schrappen.

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Op 2 december jl. bent u door de minister van Infrastructuur en Waterstaat per brief geïnformeerd over de beantwoording van de motie Bontenbal. Tot onze teleurstelling heeft de minister van I&W hierin laten weten dat er geen oplossing is gevonden voor de laagvliegroute vanuit het zuiden, die over het Vechtdal in onze provincie verder gaat richting Lelystad Airport. De Kamerbrief was een antwoord op de motie, die in juli dit jaar is aangenomen door de Tweede Kamer. Onze teleurstelling over de reactie van de minister is zeer groot, aangezien er geen invulling is gegeven aan de eerdere toezeggingen.
Het oplossen van de laagvliegroutes is altijd een randvoorwaarde geweest voor opening van Lelystad Airport. Daarbij zijn door de minister concrete toezeggingen gedaan om de laagvliegroutes te schrappen. Zo is in de brief van de minister aan Tweede Kamer op 31 maart 2020 aangegeven dat “bij opening van de luchthaven de tijdelijke laagvliegroutes niet nodig zijn” en is in de daaropvolgende brief aan de Tweede Kamer van 1 juli 2020 gesteld “dat er een einde komt aan de laagvliegroutes”.
Wij stellen het op prijs dat er bestuurlijk contact is gezocht met de regio en dat er een toelichting wordt verzorgd in de regio, zoals de minister heeft aangegeven in de brief. Niettemin, de boodschap richting ons en onze inwoners blijft hetzelfde. Namelijk dat de (tijdelijke) laagvliegroute niet opgelost kan worden en dat onze inwoners overlast zullen krijgen zodra Lelystad Airport open gaat. Daarbij is ook onvoldoende helder hoe tijdelijk de tijdelijke laagvliegroute is. De minister geeft aan dat de hoofdstructuur van het luchtruim van 2024 tot 2027 nader wordt uitgewerkt. Het biedt perspectief dat de huidige routes daarbij geen uitgangspunt zijn. De genoemde laagvliegroute zou dan alsnog opgelost kunnen worden, mede door optimalisatie van de systemen van de verschillende luchtverkeersleidingen. Echter, dit is al sinds 2010 onderwerp van gesprek en eerdere toezeggingen.
Wij zien het nadrukkelijk als een belangrijke opgave van het Rijk, en ook van het nieuwe kabinet, om de gedane toezeggingen gestand te doen. We hopen daarom zeer dat u zich met ons zal blijven inzetten – ook in de volgende kabinetsperiode – en erop toe blijft zien dat de laagvliegroute Lemelerveld – Zwolle daadwerkelijk zal worden geschrapt, voordat van opening van Lelystad Airport sprake kan zijn. Hierbij willen wij u ook van harte uitnodigen om hierover nader met ons in gesprek te gaan.

Mede namens de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Raalte,

Gedeputeerde Staten van Overijssel

 

Artikel delen: