Reactie gemeente Dalfsen op geen vergunning voor hondenspeelveld in Bellingeweer - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Reactie gemeente Dalfsen op geen vergunning voor hondenspeelveld in Bellingeweer

DALFSEN – De gemeente Dalfsen heeft met een schriftelijke verklaring gereageerd op het Facebookbericht van de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Hondenspeelveld Dalfsen.

De reactie van de gemeente Dalfsen:

Wij begrijpen dat de initiatiefnemer teleurgesteld is over het verloop van het traject. Het realiseren van een idee naar een plan vraagt veel tijd en energie en met veel passie zijn zij er mee aan de slag gegaan. Als gemeente zijn we hier nauw bij betrokken en helpt de contactpersoon bij het zetten van de benodigde stappen in het proces. Naast het uitwerken van een concreet plan is ook het betrekken van omwonenden (participatie) er een onderdeel van. De bezwaren en het ingebrachte belang van een eerder opgesteld plan maakten dat de gekozen locatie niet goed paste bij de ideeën voor het Hondenspeelveld. Dat is spijtig, maar die uitkomst was ook een van de mogelijkheden. Een initiatief wordt verkend en gewogen en kan dan verschillende uitkomsten hebben. Het idee om een Hondenspeelveld te realiseren in Dalfsen is hiermee niet definitief van tafel.

Hebben de initiatiefnemers valse hoop gekregen van gemeente Dalfsen, omdat ze begin oktober onder voorbehoud 5.000 subsidie toegekend kregen voor de realisatie van een omheind hondenspeelveld in het noordwesten van Bellingeweer?

De initiatiefnemers hebben 5.000 euro subsidie toegekend gekregen onder voorbehoud van het doorlopen van het proces van initiatief naar uitvoering. In dit proces is het belangrijk dat ideeën en plannen voor de fysieke leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Het betrekken van belanghebbenden en omwonenden, is daar een belangrijk onderdeel. De initiatiefnemers hebben daarin heel veel stappen gezet en al hun ideeën omgezet naar een concreet voorstel, daar is veel energie en kwaliteit in gestoken. Er zijn belanghebbenden en omwonenden die voor zijn, maar ook tegen het initiatief zijn. Enkele omwonenden hebben zich verzet en hebben aandacht gevraagd voor het Inrichtings- en beheerplan Bellingeweer multifunctioneel en natuurlijk van 2006.

Was van te voren niet te voorzien geweest dat deze locatie geen optie was, gezien het rapport Plan Bellingeweer 2006?

Nee, het rapport ‘Inrichtings- en beheerplan Bellingeweer multifunctioneel en natuurlijk van 2006’ geeft aan hoe Bellingeweer moet worden beheerd. Puur volgens bestemmingsplan, zou het mogelijk zijn. Echter uit onderzoek en advies blijkt dat het niet verstandig is om het initiatief hondenspeelveld in Bellingeweer te realiseren. Het nadelig effect op de inmiddels gerealiseerde biodiversiteit is te groot. Er zou ook een heel ander beheerplan moeten worden gehanteerd. De randvoorwaarden voor dat beheer bemoeilijken het zodanig dat het initiatief niet zoals gewenst kan worden uitgevoerd.

De initiatiefnemers vinden dat ze niet voldoende zijn gehoord door de gemeente, omdat ze niet rechtstreeks aan het gesprek konden deelnemen, wat vindt gemeente Dalfsen daarvan?

Gedurende het gehele traject heeft afstemming plaatsgevonden tussen de initiatiefnemer en de contactpersoon bij de gemeente. Daarin zijn ook alle stappen die gezet moeten worden besproken. Het gesprek ging over het plan ‘Inrichtings- en beheerplan Bellingeweer multifunctioneel en natuurlijk van 2006’ en of het initiatief voor het Hondenspeelveld daarin paste. Dat is gevoerd met inhoudelijk adviseurs. Het proces is vooraf met de initiatiefnemer(s) besproken.

Hoe vindt de gemeente zelf dat het burgerparticipatieproces is gegaan?

De stappen die zijn gezet komen overeen met het eerder vastgestelde beleid Inwonerbetrokkenheid. Het Hondenspeelveld is een inwonersinitiatief. Bij een inwonersinitiatief is het de inwoner die een idee of plan heeft en de gemeente (en mogelijk andere partijen of inwoners) vraagt te helpen bij het realiseren daarvan. Wij zorgen voor een vast aanspreekpunt (de contactpersoon) bij de gemeente, waar initiatiefnemers terecht kunnen met hun idee of plan en vragen over participatie. Dit aanspreekpunt is de schakel tussen de inwoner, ondernemers of organisatie en de gemeentelijke organisatie.  Dat houdt in dat de gemeente het initiatief niet overneemt, maar wel helpt bij het meedenken erover. Zo is een van de onderdelen bij participatie het betrekken van omwonenden. De initiatiefnemer heeft meerdere malen, in samenwerking met de gemeente, contact gehad met `belanghebbenden en omwonenden’. Naast draagvlak was er ook weerstand. Echter was de voorkeursplek uiteindelijk niet geschikt en moet er verder gekeken worden.

Neemt de gemeente nog contact op met de initiatiefnemers, of blijft het bij het einde van dit initiatief?

Vanuit de gemeente zijn wij in contact met de initiatiefnemers en voor ons hoeft het geen einde te zijn. Het idee ‘Hondenspeelveld’ van de initiatiefnemers is goed, echter een hondenspeelveld in Bellingeweer is geen goede plek en er is uiteindelijk onvoldoende draagvlak voor.

Artikel delen: