Wegontwerp voor aanpassing N 340/N48 Zwolle-Ommen klaar

DALFSEN – Het onderzoek naar het effect van de verbetering van de provinciale weg tussen Zwolle en Ommen op onder andere de natuur, verkeersveiligheid en de woonomgeving is afgerond. Daarnaast is de vorm en inrichting van de N 340/N48 verder uitgewerkt.

Het wegontwerp is opgenomen in een voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan (bestemmingsplan). Dit plan regelt juridisch de aanleg van de nieuwe N 340/N48, inclusief de knooppunten van deze weg met de A28 en de N36/omleiding Ommen. Gedeputeerde Staten van Overijssel leggen het voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan en het onderzoek (Planstudie BesluitMER) van 27 januari tot en met 11 maart 2011 in het provinciehuis en de gemeentehuizen van Zwolle, Dalfsen en Ommen ter inzage. De documenten zijn ook in te zien op de website: www.overijssel.nl/n340. InloopbijeenkomstenTijdens de periode van de ter inzage legging organiseert de provincie twee inloopbijeenkomsten. Bezoekers kunnen dan het wegontwerp en de kaart van het Inpassingsplan (de verbeelding) bekijken en de Planstudie BesluitMER inzien. Daarnaast zijn er medewerkers van de provincie aanwezig die vragen over het wegontwerp of bijvoorbeeld geluid, natuur en landschap, grondaankoop/planschade en wijkersbeleid kunnen beantwoorden. De twee inloopbijeenkomsten vinden plaats tussen 15.00‑21.00 uur op:·          10 februari in Het Roode Hert, Hessenweg 41 te Dalfsen;·          15 februari in Lindenberg Partycentrum, Balkerweg 17/A te Ommen.Reacties op de plannen kunnen tot en met 11 maart aanstaande bij de provincie worden ingediend.·          via email: ga naar www.overijssel.nl/n340 en gebruik het digitale inspraakformulier·          via de post: Gedeputeerde Staten t.a.v. mevrouw J.M. von Oerthel (1C), EDO nummer 1331642, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.·          Mondeling: belangstellenden kunnen hiervoor een afspraak maken via 038 499 71 18.ReactienotaGedeputeerde Staten beoordelen alle reacties en adviezen die binnenkomen. In een reactienota worden de vragen en antwoorden gebundeld. Hierin geeft het provinciebestuur ook aan welke opmerkingen tot wijzigingen in het Provinciaal Inpassingsplan leiden. Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ligt vervolgens medio 2011 ter inzage. Na verwerking van de zienswijzen op het ontwerp wordt het plan eind 2011 ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. Kijk voor meer informatie over de plannen voor de N 340/N48 en visualisaties van de nieuwe weg op www.overijssel.nl/n340.

De gedetailleerde tekeningen van de nieuwe n340 staan nu op www.overijssel.nl/n340

Kijk op op:http://www.overijssel.nl/publish/pages/87376/verbeelding_voorontwerp_pip.pdf 

Artikel delen: