Bestemmingsplan De Grift III

Nieuwleusen – De raad van de gemeente Dalfsen heeft het bestemmingplan De Grift op 23 november 2009 vastgesteld. Door enkele omwonenden is beroep ingesteld bij de Raad van State. Nu na bijna 2 jaar heeft de Raad van State op 24 augustus 2011 uitspraak gedaan in het geding tussen appellanten en gemeente.

De gemeente heeft na overleg met en groen licht van de provincie de vestiging van transportbedrijf

Westerman in het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Juist voor behoud van dit lokaal gewortelde bedrijf

dat meer ruimte vraagt dan normaal werd in het plan een bedrijflocatie van maximaal 5 hectare

gereserveerd. Helaas vond de Raad van State deze regeling op formele gronden niet juist.

Verder vindt de Raad van State de ingestelde beroepen deels gegrond en deels ongegrond. De gegronde

beroepen hebben betrekking op de regeling in het bestemmingsplan om de vestiging van het

transportbedrijf mogelijk te maken. Ook bij het onderzoek dat de gemeente heeft gedaan om voor de

langere termijn de verkeersgevolgen in beeld te brengen plaatst de Raad van State vraagtekens. De

ongegronde beroepen hebben betrekking op de waterhuishouding, in het bijzonder de waterberging en

effecten van natuurwaarden in de omgeving van het plangebied. De Raad van State heeft het raadsbesluit

tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd.

Burgemeester en wethouders gaan op zeer korte termijn kijken welke vervolgstappen er nu moeten worden

gezet. Het is zeker de bedoeling om rekening houdend met de uitspraak van de Raad van State het

bestemmingsplan snel opnieuw in procedure te brengen. Burgemeester en wethouders hebben er

vertrouwen in dat het plan alsnog kan worden gerealiseerd. Het college betreurt de aanzienlijke vertraging

die nu is opgelopen.

Artikel delen: