Brief gemeente Dalfsen naar Eerste kamer

DALFSEN – Geachte leden van de Eerste Kamer, Binnenkort behandelt u de gewijzigde Drank en Horecawet. Graag geven wij u de volgende overweging mee. Als gemeente vinden wij het zeer belangrijk dat jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien. Het alcoholgebruik onder veel jongeren baart ons dan ook grote zorgen. In het alcoholmatigingsbeleid dat wij en vele andere gemeenten met ons voeren, merken wij dat preventief beleid het meeste effect heeft bij (de ouders van) jongeren tot 16 jaar. Maar als jongeren eenmaal 16 zijn, is het veel moeilijker om een gedragsverandering bij zowel de jongeren als hun ouders te bewerkstelligen.

Doordat de leeftijdsgrens voor de verkoop van zwakalcoholische drank nog altijd 16 jaar is, is dit ook de maatschappelijke norm
geworden. Dit terwijl veelvuldig alcoholgebruik ook bij jongeren ouder dan 16 jaar erg schadelijk kan zijn. Het jonge brein is dan nog volop in ontwikkeling en te vaak en te veel alcohol verstoort deze ontwikkeling. In juni hebben de diverse projectgemeenten die samenwerken om alcoholgebruik onder jongeren terug te
dringen, een dringend verzoek aan de Tweede Kamer gedaan om de leeftijdsgrens te verhogen naar 18 jaar. U vindt deze brief in de bijlage. Helaas is aan onze noodkreet geen gehoor gegeven. Daarom richten wij ons nu tot u.
Wij zijn ons terdege bewust van het lange traject dat de wijzigingswet al heeft doorlopen en wij realiseren ons, dat u niet in de gelegenheid bent een wet te amenderen. Toch zou het ons teleurstellen wanneer de gewijzigde wet juist met het oog op de volksgezondheid niet toekomstbestendig is . Wij vragen u daarom
nadrukkelijk bij de behandeling van de wet er bij de Minister op aan te dringen de leeftijdsgrens van 18 jaar opnieuw te heroverwegen.
Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad en het college van Dalfsen,

Artikel delen: