Waterschappen moeten terug naar hun kerntaken

REGIO – Waterschappen moeten zich richten op hun primaire taken. Daarvoor zijn ze ruim 750 jaar geleden opgericht. Ze moeten geen natuurbeheerder of recreatieondernemer worden. Dat zijn hun taken niet. En het kost ook nog handen vol geld. Terug naar de basis vinden Jan Visscher en Ing. Arie den Uijl. Hoe simpel kan het zijn!

Waterschappen zijn een functionele overheid. Dat wil zeggen, ze moeten hun taken uitvoeren. Zoals zorgen voor veilige dijken, droge voeten, voldoende schoon water voor mens, dier en plant.

Ook zorg voor gemalen, stuwen, watergangen en rioolwaterzuiveringen behoort tot hun taken. Zodat we veilig kunnen wonen en werken. Functionele overheid betekent ook dat het waterschap een eigen belastingsysteem heeft. Het waterschap kan dit geld alleen besteden aan haar watertaken. Waterveiligheid kan zo niet lijden onder de politieke waan van de dag of bezuinigingen.

Als de waterschappen steeds meer taken naar zich toe trekken, worden ze een soort mini provincie en verliezen ze hun bestaansrecht. Bovendien lopen de tarieven voor burgers, boeren en bedrijven dan uit de hand. Dat moeten we niet willen.
Natuurlijk is het zo dat de waterschappen steeds meer taken van de rijksoverheid op hun bordje krijgen. We krijgen vaak wel de taken, maar niet de financiële middelen. Daardoor stijgen de kosten al onverantwoord snel in deze crisistijd.

Als SGP fractie hebben wij de afgelopen jaren meerdere moties ingediend om de kosten te verlagen. Onze inbreng kunt u lezen op onze website www.grootsalland.sgp.nl. Andere kandidaten roepen dit in verkiezingstijd ook, maar als het op stemmen aankomt, is de fractiediscipline toch vaak te groot. Een door de SGP ingediende motie heeft geleid tot een reorganisatie, met o.a. een kostenbesparing van 5% op personeelslasten.

Het waterschap is niet in staat om efficiënt en goedkoop aan recreatie- en natuurbeheer te doen. Dat zijn provinciale- en gemeentelijke taken. Het waterschap moet zijn eigen taken uitvoeren. Daar zijn ze goed in. Samenwerking met gemeenten en provincie is prima. Werk met werk maken kan voordelig zijn, maar niet op kosten van het waterschap. Wij blijven stelling nemen tegen de steeds verder uitdijende waterschappen. Ze willen steeds meer taken uitvoeren die niet tot hun takenpakket behoren. Hierdoor stijgen de lasten van burgers, boeren en bedrijven onverantwoord snel. Niemand betaalt graag te veel belasting. Daarom geen overbodige zaken. Het roer moet echt om. Terug naar de kerntaken!

Jan Visscher is werkzaam bij Countus accountants + belastingadviseurs in Zwolle en lijsttrekker voor de SGP waterschapslijst voor Groot Salland, Ing. Arie den Uijl is melkveehouder in Kamperveen en nr. 2 op de SGP waterschapslijst van Groot Salland.

Artikel delen: