Amendement De gemeenteraad van de gemeente Dalfsen

DALFSEN – De gemeenteraad van de gemeente Dalfsen; gelet op de beraadslagingen aangaande het besluitvormingsproces Rechterensedijk: indikking van zes naar twee inrichtingsvoorstel;
gelet op het door het college aangedragen alternatief bij het raadsvoorstel; gelet op het mondelinge wijzigingsvoorstel dat is ingediend overeenkomstig artikel 38 van het Reglement van Orde:
b e s l u i t :
tot de volgende tekstaanpassing:
– Het schrappen van het 2e en 3e beslispunt en te vervangen door:
2. Voor het vervolg van het besluitvormingsproces Rechterensedijk de procedure te versnellen en in te dikken naar één voorkeursvariant:
4 – Erftoegangsweginrichting; belijning, extra uitwijkstroken waarbij de zijde(n) nader wordt/worden onderzocht (60 km/uur)
3. Het college de opdracht te geven om dit inrichtingsvoorstel in detail uit te werken en aan de raad voor te leggen
4. Het college de opdracht te geven om in samenwerking met het waterschap een erftoegangsweg als lange termijnoplossing uit te werken die aansluit bij de planvorming en realisatie van het hoogwaterbeschermingsprogramma, waarbij de raad uitspreekt dat het behoud van een laanstructuur voorwaarde is.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
28 september 2015
De gemeenteraad voornoemd,
de voorzitter,                                          de griffier,
drs. H.C.P. Noten                                   drs. J. Leegwater

Artikel delen: