Inspraakreactie van Ad Wevers

DALFSEN – Ter voorbereiding op de besluitvorming over het Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2016-2020 in Dalfsen (volgens planning) op 26 oktober 2015, vindt op 12 oktober ’15 de behandeling van de notitie in de commissievergadering plaats. Het is mogelijk om aan het begin van de commissievergadering in te spreken over punten die op de agenda staan. Ik zou dat zeker gedaan hebben, maar ben op die datum in Oostenrijk. Gelieve daarom bijgaande persoonlijke open brief te beschouwen als inspraakreactie bij genoemd agendapunt.

Dalfsen, 5 oktober 2015
Persoonlijke open brief over het mantelzorgbeleid 2016-2020 in de gemeente Dalfsen
Geachte commissie uit de gemeenteraad van Dalfsen,
In het verleden, tot 2015, werd het mantelzorgbeleid uitgevoerd op grond van de AWBZ. Met de invoering van de WMO2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het mantelzorgbeleid en moet daartoe beleid ontwikkelen.
In de zomer van 2015 presenteerde Burgemeester en Wethouders van Dalfsen het voorgenomen mantelzorgbeleid 2016-2020 in de ‘notitie Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2016-2020’. Verschillende instanties en personen, waaronder mijn persoon, hebben zienswijzen ingediend met betrekking tot deze notitie. Op 22 september 2015 reageert het college van B&W middels de inspraaknotitie op de verschillende zienswijzen. Uit de inspraaknotitie blijkt dat het college van B&W vasthoudt aan de ingenomen standpunten. Voor wat betreft het mantelzorgbeleid houdt dit in:
– Dat men vasthoudt aan de ‘brede definitie van de mantelzorger’,
– Dat men niet kiest voor een financiële tegemoetkoming aan de mantelzorger in de vorm van een nieuw soort mantelzorgcompliment,
– Maar dat men kiest voor ondersteuning van de mantelzorger middels ‘een brede waardering’ voor de mantelzorger door lokaal bedrijfsleven en middenstand plus de gemeente Dalfsen. Deze ‘brede waardering’ krijgt gestalte door het aanbieden van een pakket aan de mantelzorger van lokale producten en cadeaubonnen tot een maximum waarde van Euro 70,-
– Financiële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, waaronder in ieder geval de werkgroepen mantelzorg in de diverse dorpen, die zich richten op ondersteuning van de mantelzorgers.
In mijn brief van 1 augustus 2015 heb ik gepleit om de ‘echte mantelzorger’ in beeld te brengen en die net zoals in het verleden, financieel en daadwerkelijk te ondersteunen. Wat ‘echte’ mantelzorg’ is, is in die brief beschreven en zal ik hier niet herhalen. Door de keuzes die B&W van Dalfsen nu maken zal de ‘echte mantelzorger’ er in de toekomst sterk op achteruitgaan en nog zwaarder worden belast.
Omdat ik B&W niet kon overtuigen wend ik me nu tot de gemeenteraad.
Ik zal u proberen te overtuigen door mijn persoonlijke verhaal van mantelzorger over de jaren 2014 en 2015 te vertellen;
Op 8 april 2014 kreeg ik een bedrag van Euro 200,- als ‘mantelzorgcompliment’ op mijn rekening gestort. Ik kreeg die tegemoetkoming van het Rijk, feitelijk de SVB, als ‘blijk van waardering voor de zorg die ik aan mijn vrouw verleende’. Daaraan voorafgaand was mijn vrouw op grond van haar ziektekostenuitgaven aangemerkt als ‘chronisch ziek en/of gehandicapt’, en was haar gevraagd of er één naaste in haar omgeving was die dagelijkse zorg verleende.
1 v. 2
Zij gaf mij op als haar mantelzorger. Middels het mantelzorgcompliment voelde ik mij als mantelzorger zeer gewaardeerd. Ik heb het mantelzorgcompliment besteed bij lokale horecaondernemers en gebruikt voor de aankoop van attenties voor vrijwilligers die mij als mantelzorger ondersteunden
In de zomer van 2014 heb ik me ook als mantelzorger laten registreren binnen de gemeente Dalfsen. Daarop zijn we verschillende keren bezocht door vrijwilligers van de werkgroep Mantelzorg in Dalfsen, die telkenmale een attentie meebrachten. We ontvingen ook een pakket cadeaubonnen van regionale en lokale bedrijven. Een aantal kassabonnen hebben wij verzilverd, een aantal waardebonnen niet. In de laatste categorie vielen de ‘waardebonnen’ van verschillende horecagelegenheden. Op één van die waardebonnen was vermeld: “Waardebon voor een kopje koffie/thee en een appelgebakje voor twee personen”, en verder: ”Gelieve bon bij binnenkomst in te leveren’’. Het is me pas later duidelijk geworden dat de waardebonnen gezien hadden moeten worden als blijk van waardering van het lokale en regionale bedrijfsleven voor de mantelzorger.
In de loop van het jaar 2015 gingen de cognitieve vaardigheden van mijn vrouw steeds verder achteruit, zozeer dat ik haar niet langer dan een half tot een heel uur alleen durfde te laten. Op 2 augustus is mijn vrouw in de tuin gevallen en heeft daarbij een bovenarmfractuur in de rechterarm opgelopen. Daarna ging ze ook fysiek snel achteruit, zozeer dat ik het als mantelzorger niet meer alleen afkon. Zij kreeg thuis fantastisch liefdevolle verpleegzorg van CARINOVA en ik kreeg daadwerkelijke ondersteuning via nachtzorg van de Stichting Terminale Thuiszorg Ommen. Vrijwilligers van deze Stichting maakten het mogelijk dat ik als mantelzorger aan voldoende nachtrust toekwam. Op 19 augustus is mijn vrouw thuis overleden. Ik ben dankbaar en trots dat we in staat waren om haar tot de laatste dag THUIS te verzorgen.
Wat mag een toekomstige echte mantelzorger verwachten als het in de notitie voorgestelde beleid wordt uitgevoerd; Ten eerste: omdat het uitgangspunt van de WMO2015 is dat ouderen, ook de chronisch zieken en/of gehandicapten, langer thuis moeten blijven wonen zal de duur en de zwaarte van de zorg voor de mantelzorger toenemen. Ten tweede: vanuit de gemeente Dalfsen kan de mantelzorger rekenen op ‘een brede maatschappelijke waardering’ bestaande uit een pakket cadeaubonnen’ tot een maximum waarde van Euro 70,- Daarbij moeten de echte mantelzorgers de ondersteuning delen met de “vrijwillige” mantelzorgers, (zij die vallen onder de brede definitie van mantelzorger). Het is duidelijk dat de ondersteuning van de echte mantelzorger er vanaf 1-1-2015 qua financiën en qua daadwerkelijke ondersteuning dramatisch op achteruit zal gaan. Dat ligt niet aan de bezuinigingen van het Rijk, maar aan de keuzes die u als gemeenteraad maakt.
Ik wens u een goede vergadering en hoop dat u een wijs besluit neemt,
Met vriendelijke groet, Ad Wevers

Artikel delen: