Brief burgemeesters naar Provincie

DALFSEN – ZWOLLE – OMMEN – HARDENBERG – Binnenkort ligt het besluit voor over de aangepaste plannen N340/N48 en N377. Dit naar aanleiding van de in uw Staten aangenomen motie in december 2013, waarmee een forse bezuiniging op het project is doorgevoerd.
Het voorliggende besluit is erg betekenisvol voor Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg in het algemeen en voor onze bewoners, ondernemers en belangengroepen in het bijzonder. Het gezamenlijk belang voor provincie en regiogemeenten is een duurzaam bereikbare regio waarbij leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming centraal staan. Daarover bestaat geen misverstand.
Het maatregelenpakket dat Gedeputeerde Staten aan u voorleggen voldoet hier voor een belangrijk deel aan. Wij brengen u echter graag onder de aandacht dat met deze plannen nog niet alle knelpunten zijn opgelost.

 

Regionale impact en belang
De bezuiniging kwam voor u en voor ons op een moment dat er bijna zekerheid was voor de inwoners van onze regio en vele andere belanghebbenden. Een deel van de planvorming moest hierdoor helaas over. Echter deze nieuwe werkelijkheid staat, met de uitwerking door Gedeputeerde Staten van uw opdracht, aan de vooravond van hopelijk definitieve besluitvorming over de N340/N48 en N377.
Onze inwoners, bedrijven, belangengroeperingen en niet in de laatste plaats wijzelf, hebben sterk de behoefte aan zekerheid en duidelijkheid op dit dossier. De onzekerheid over welke knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid worden aangepakt, mag niet langer voortduren.
Wij begrijpen de complexiteit voor wat betreft de besluiten die aan u worden voorgelegd, waarbij wellicht voor een deel nog niet de hele impact kan worden overzien. Wij zien de te nemen besluiten dan ook vooral als een belangrijk markeerpunt voor de verdere planuitwerking in samenwerking met de Gedeputeerde Staten. Voor wat betreft de plannen en principeontwerpen die de basis vormen, onderschrijven wij het belang van de nadere uitwerking en toetsing op het gebied van veiligheid, doorstroming en leefbaarheid.
Toekomst
Wij willen benadrukken dat met het voorliggende voorstel niet alle knelpunten worden opgelost. Ons gezamenlijk en unaniem standpunt is dat de variant van 191 miljoen het beste recht doet aan de gezamenlijke ambitie voor een verkeersveilige, leefbare en bereikbare regio. Daarnaast biedt deze variant mogelijkheden voor de maatregelen uit het optimalisatiepakket.

 
Maar er ontbreekt nog een belangrijke bouwsteen. Voor een bereikbare regio Zwolle is de verbinding met Noordoost Overijssel belangrijk. Om die reden vragen wij uw aandacht voor het in de plannen nog onvoldoende opgeloste knelpunt bij Varsen. Daar is buiten de € 191 miljoen een aanvullende investering nodig. Hiermee wordt een goede verbinding Zwolle – Hardenberg vice versa gerealiseerd. De reeds gedane infrastructurele investering in Ommen, is hiermee geen weggegooid geld.
Wij zijn content met de belofte die Gedeputeerde Staten ons toezeggen en roepen u op deze toezegging te onderschrijven dat aanvullende maatregelen bespreekbaar zijn indien veiligheid, doorstroming of leefbaarheid nog niet het gewenste eindbeeld geeft.

 

Samenwerking
Door de grote tijdsdruk in 2015, is de samenwerkingsrelatie soms onder spanning komen te staan. Wij zien onszelf naar de toekomst toe als partners, die in samenwerking de planvorming verder tot stand brengen. Waarbij we onze omgeving goed informeren en betrekken. Wij zien uit naar een constructieve, open en vruchtbare samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,
de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester
Mevrouw mr. I. Geveke, secretaris a.i.
Mede namens,
College van B&W Dalfsen
College van B&W Ommen
College van B&W Hardenberg

Cc:
Gemeenteraad Zwolle
Gemeenteraad Dalfsen
Gemeenteraad Ommen
Gemeenteraad Hardenberg
College van Gedeputeerde Staten Overijssel

Artikel delen: