Voorbereidingen verbreding N35 Zwolle-Wijthmen op schema

ZWOLLE – WIJTHMEN – HOONHORST  – De voorbereidende werkzaamheden voor het project N35 Zwolle – Wijthmen gaan gestaag verder. De uitkomst van de beroepsprocedure op het Tracébesluit bij de Raad van State geeft aanleiding tot één wijziging, maar heeft geen gevolgen voor de planning. Daarnaast is het archeologisch vooronderzoek bijna klaar en krijgt het onderzoek naar de flora en fauna dit jaar een vervolg.

Aanpassing geluidsscherm KoelmansstraatDe Raad van State heeft op 24 februari uitspraak gedaan over de beroepen die waren ingesteld tegen het Tracébesluit N35 Zwolle-Wijthmen. Eén beroep is gegrond verklaard; dat betekent dat Rijkswaterstaat het plan op één onderdeel gaat aanpassen. Het gaat over het geluidsscherm aan de noordzijde van de N35 nabij de kruising Koelmansstraat. In een herziening van het Tracébesluit zal dit scherm worden uitgebreid. De direct betrokkenen ontvangen meer informatie over deze wijziging en de vervolgprocedure.

Afronding archeologisch vooronderzoek

Half november 2015 is het archeologisch vooronderzoek gestart met het graven van proefsleuven. Langs de toegangsweg naar Sauna Swoll zijn sporen van middeleeuwse nederzettingen gevonden. Het gaat om een aantal paalkuilen en veel aardewerk. De vondsten worden nu verder geanalyseerd en in april worden de vervolgstappen bepaald.

Flora en fauna-onderzoek

In de periode mei t/m september gaan medewerkers van een ecologisch adviesbureau een actualisatie van het flora- en fauna-onderzoek uitvoeren. Ze brengen in beeld welke beschermde planten en dieren er in het gebied voorkomen, zodat daar rekening mee kan worden gehouden bij de werkzaamheden. Het gaat onder meer om de poelkikker, de ringslang, vleermuizen en diverse broedvogels.

Planning

Er lopen diverse voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe N35 Zwolle – Wijthmen. Eind januari is gestart met de procedure om een aannemer te selecteren. Daarnaast zijn we bezig met de verwerving van de gronden en met de benodigde onderzoeken. Als alles volgens planning verloopt, start de uitvoering begin 2017.

Van papier naar digitaal

Rijkswaterstaat gaat over van gedrukte naar e-mail-nieuwsbrieven. Wilt u op gezette tijden over het project worden geïnformeerd, dan kunt u zich via de website aanmelden voor de e-mail-nieuwsbrief.

Verbeteren N35

De aanpak van de N35 (van Zwolle tot Wierden) is gericht op het stapsgewijs verbeteren van delen van de weg en bestaat uit maatregelen voor de korte en de lange termijn. Belangrijkste doelstellingen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en van de veiligheid. De aanpak van de trajecten Zwolle-Wijthmen en Nijverdal-Wierden is gericht op het verbreden van de weg tot 2×2 rijstroken met een maximumsnelheid van 100 km/uur. Voor het wegdeel Wijthmen-Nijverdal zijn er plannen om de belangrijkste knelpunten aan te pakken. In Nijverdal is de Salland-Twentetunnel gerealiseerd.

Meer informatie vindt u op de projectpagina N35: Zwolle Wijthmen. U kunt ook bellen met de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Artikel delen: