Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim

Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2)

DALFSEN – Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel bracht vanmiddag een werkbezoek aan het project Ruimte voor de Vecht. Dalfsennet was hiervoor uitgenodigd. Om kwart voor 2 kwam het gezelschap per bus aan bij de stuw Vechterweerd, daar werden ze opgewacht door de heer Hans de Jong van het waterschap Drents Overijssels Delta en door Antje Kingma van Boerhoes.

Hans de Jong gaf uitleg van het doel en de realisatie, de natuurlijke loop van de Vecht wat aanpassen en normaliseren, daar waar mogelijk sluizen aanpassen. Veiligheid staat voorop bij extreem hoog water, daarom had de Vecht meer ruimte nodig. Aan de zuidkant is een nevengeul gegraven, maar niet veel lager dan het maaiveld om bij eventuele vervuiling of calamiteiten niet onnodig veel water te infiltreren in het grondwaterwingebied van Vitens. Tot het gebied bij Boerhoes is overeengekomen dat de geul hier wel dieper is, zodat er een aanlegsteiger gebouwd kon worden.

Ook aan de noordkant is ruimte gemaakt door de oude doorgang te verwijderen en het bouwen van een brug. Ook hier is nog weinig gedaan om het maaiveld te verlagen omdat de eigenaar van de grond dit nog niet wil, maar de mogelijkheden zijn er op termijn. De verlagingen die nu zijn gemaakt geven aan de zuidzijde geeft bij hoog water een verlaging in de Vecht van 4 cm en die aan de noordzijde een verlaging van nog een 6 cm. Dus er is hier een voordeel gehaald van 10 cm bij eventuele dijkverhoging. Het project is samen met de provincie en het waterschap aangepakt. Ook het ontstenen van de oevers heeft zijn effect in het doel de Vecht meer te laten meanderen, het geeft daardoor meer beweging in de rivier en kan het zand meevoeren wat nodig is om te voorkomen dat de rivier in het midden te diep gaat worden. De stenen zijn op verschillende plaatsen hergebruikt om wat richting aan de rivier te geven. Bovenstroom gebeurt er op dit moment ook veel bij de Vecht.

Antje Kingma van Boerhoes gaf aan dat het hele gebied hier Vechterweerd heet en grotendeels in bezit van Vitens, het is een natuurbescherming- en waterwingebied. Antje runt hier een theehuis, een boerencamping en de haven in de groene geul. Dit werk is in april 2014 opgeleverd en nog maar net twee weken gereed stonden tot ieders verrassingen beide geulen geheel onder water als gevolg van onverwachte regenwateraanvoer. De geulen zijn aangelegd en er is zo veel mogelijk rekening gehouden met alle wensen van mens en natuur. De buurt is er erg gelukkig mee en we werken aan een verdere ontwikkeling in het gebied rond de stuw en de brugwachterswoning.

Van hieruit ging het gezelschap naar de uitkijktoren op de Stokte waar een mooi uitzicht is op de uitgevoerde werkzaamheden. Hier werden ze ontvangen door de heer Arjan Schiphorst die naast particulier eigenaar van een deel van de gronden ook makelaar is (de naam Schiphorst is verbonden met de Vecht, een schipper die woonde op een horst, een verhoging aan het water). Een gebied van 40 ha is hier verder ontwikkeld, meer natuurlijk ingericht in het stroomdallandschap.  Alles draait om de geologische gesteldheid van de bodem, de atmosfeer en klimaat. Het biodermisme zo hoog mogelijk inzetten op milieueffecten en de historie van de rivier. Het ontstenen was een belangrijke bijdragen, kleine slootjes werden gedempt en de bovenlaag die teveel fosfaten bezat is afgevoerd en op andere locaties hergebruikt. Geen stikstof bemesting meer, dus alles zo arm mogelijk en alleen maar maaien.

De heer Schiphorst is wel in overleg om nog vaste mest te mogen gebruiken omdat er voor vogels een compromis nodig is. Arjan is eigenaar van 5 ha EHS en heeft meegewerkt de Vecht beter te ontwikkeling, vooral ook door zijn liefde voor de rivier. In het gebied is een struinpad aangelegd en een strandje waar straks ook inwoners van Oudleusen gebruik van kunnen maken. Doelstelling is botanische weiden te ontwikkelen. Om de 6 jaar zal het gesteld beleid gemonitord  worden, gaan we wel of niet door met bemesten. Tijdens het bezoek aan de toren brak, juist toen ieder boven was nog een korte hevige regenbui los, maar daar trokken de provinciale bestuurders zich niet van aan en werd de bespreking halverwege op de trap voortgezet.

Na de Stokte ging het gezelschap naar Junne en werden ontvangen door Wim Stegeman van Velt en Vechtstromen. Hier een ander doel, de Vecht beter bevaarbaar maken, nu is er hier in Junne en in Mariënberg geen sluis waardoor scheepvaart niet mogelijk is. Maar bij eventuele aanpassingen staat veiligheid voorop en passend in een budget wat taakstellend is. De wensen zijn hier een nevengeul te graven en daarin een sluis te leggen, zodat de bestaande nevengeul en de vistrap behouden kunnen blijven.

Ook de huidige stuw behoeft dan geen aanpassingen te ondergaan. Maar er ligt nog een oud verkeersbesluit op de Vecht dat hier geen boten mogen varen met een grotere diepgang dan 50 cm, terwijl de wens is een grotere diepgang. Gedacht wordt aan een onbemande sluis, dus door varenden zelf eenvoudig te bedienen. Geen sluisdeuren maar vleugels die onder water verdwijnen en ook zorgen dat er aan de anderen kant vleugels naar boven gaan. Voordeel is dat het sneller gaat dan met deuren en veiliger. Het is een uniek systeem nog niet eerder in Nederland toegepast, gezien in ongeveer de zelfde hoedanigheid in Hamburg, dus dit zou een wereldprimeur kunnen worden. De planning is hiervoor al te beginnen in 2017 en begin 2018 op te leveren.

De Vecht is dus nu bevaarbaar tussen Ommen en Hardenberg met maximaal 50 cm diepgang, maar kunnen de stuwen nog niet passeren, de wens is de diepte te vergroten, maar laat vooral de natuur zijn gang gaan. Ondernemers betrokken bij de Vecht in de stichting Belangenbehartiging Bevaarbaarheid Vecht (stichting BBV) en de heer Leo Oudejans van Natuur en Milieu Ommen  voelen er best iets voor de Vecht beter toegankelijk te maken, zodat Duitsland ook bereikbaar is voor kleine cruisers.

Hardenberg is al een probleem omdat de sluis hier alleen maar kleine bootjes door kan laten met een beperkte breedte en diepgang. Leo Oudejans begeleidt het gehele Vechtgebied van Ommen tot Hardenberg en wil eerst de natuurkwaliteiten goed in beeld brengen. Varen op de Vecht prima, maar eerst inzichtelijk dat de natuurdoelen gehaald worden. Kwelwater moet beheersbaar zijn. Doordat de Vecht nu op veel plaatsen te diep is verdrogen de kwelgebieden langs de Vecht.

Behoud van de Vechtanjer is alleen maar mogelijk door de rivier meer ruimte te geven, meer zand kan vervoeren, breder maar minder diep. Ontstenen is al een goede ontwikkeling. De Vecht natuurlijker maken  en vriendelijker voor kano’s en vlotten. Kies voor iets waar je uniek in bent, denk aan de marktwerking van de Vecht, erg belangrijk voor de recreatie. Belangrijker dan meer grotere schepen of cruisers.

De heer Bert Boerman van GS  gaf aan dat er overal al verbeteringen zijn uitgevoerd zeker wat het aandeel voor de natuur betreft. Het is in elk geval altijd beter dan het was. Door het ontstenen, gaat de Vecht zich zelf ontdiepen door zandtransport en dat willen we graag. Nog veel moet onderzocht worden en probeer het met elkaar eens te worden. Als er gevaren word, zal het aantal boten vanaf Ommen beperkt worden tot maximum 23 per dag. De plannen bij Junne staan er goed voor en het doel dit in 2018 gerealiseerd te hebben ziet er goed uit.

Het college van GS was onder de indruk wan de werkzaamheden en de plannen en zien uit naar de vervolgstappen.

WvdV

Foto's 14
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Gedeputeerde staten bezoeken ruimte voor de Vecht (2) - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: