Heroverweging 0 optie coffeeshop is van tafel

DALFSEN – Op 3 augustus 2017 heb ik een burgerinitiatiefvoorstel ingediend, voorzien van 52 ondersteuningsverklaringen. Uw raad heeft op 25 september 2017 besloten om mijn initiatief geldig te verklaren en het te agenderen voor behandeling.

Ikzelf ben geboren en getogen in Dalfsen, ik heb veel tijd gespendeerd op de boerderij van mijn familie waar ik ook ben geboren. Zodoende heb ik zelf ervaren hoe het is om als kind op te groeien in Dalfsen, ik heb de goede kanten ervaren, maar ook de slechte kanten. Ik heb persoonlijk ervaren hoe de jeugd in aanraking komt met genotsmiddelen en criminaliteit. Bijna ieder kind in Dalfsen komt hier vroeg of laat mee in aanraking. Het is niet dat men hier bewust voor kiest of dit opzoekt, maar het komt door het simpele gegeven dat er in Dalfsen geen verantwoorde en veilige omgeving is voor burgers in Dalfsen om hun cannabis te kopen en te consumeren. Aldus de mening van de heer Vincent Oosterveen in een uitgebreide brief als voorstel aan de raad.

De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van dhr. Oosterveen d.d. 26 september 2017, nummer 663; overwegende dat realisatie van een coffeeshop een omgeving creëert voor de volwassen consument en een positief effect heeft in het kader van veiligheid en preventie; gelet op de wettelijke bevoegdheden;

b e s l u i t college: 1. Kennis te nemen van het burgerinitiatiefvoorstel. 2. De burgemeester te verzoeken het nuloptiebeleid te heroverwegen, zodat realisatie van een coffeeshop in de kern Dalfsen mogelijk wordt.

De gemeenteraad heeft beslist dat een heroverweging van de 0 optie van tafel is, dus er zal geen coffeeshop worden gerealiseerd in de gemeente Dalfsen.

W.v.d. V.

Artikel delen: