Ruimte voor water, ook omgeving IJhorst - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Ruimte voor water, ook omgeving IJhorst

IJHORST – Het Waterschap wil samen met Landschap Overijssel het gebied Vledders en Leijerhooilanden nog natuurlijker en ecologisch waardevoller maken. Het is een uniek beekdal waar in potentie prachtige natuur kan opbloeien. Daarom hebben we plannen gemaakt om dit gebied verder aan te pakken. In deze plannen hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met uw inbreng vanuit de inloopbijeenkomsten en gesprekken die gevoerd zijn met een groot aantal bewoners en andere belanghebbenden.

Natuur en landschap

Het gebied Vledders en Leijerhooilanden wordt nu gekenmerkt door grasland en her en der wat wilgenstruwelen en kleine houtwallen en bosjes. Het is vooral een heel open en uitgestrekt gebied. En niet onbelangrijk: een heel rustig gebied. Mede door de sterke toestroom van kwelwater uit de ondergrond en de kwaliteit van het grondwater kunnen we hier prachtige natuur terugbrengen.

De Streitenvaart zal een nog betere uitstraling krijgen door een natuurlijke oever aan de oostzijde te maken. Aan de noordzijde van de Streitenvaart willen we een waterpartij omzoomd door een rietkraag maken die het thuis kan zijn voor watervogels zoals de watersnip. Daarnaast willen we graag rust in de kern van het gebied, zodat het een thuis kan zijn en worden voor bijzondere diersoorten zoals de otter en de kraanvogel.

De gewenste natuurontwikkeling vraagt om een goed beheer. Het gebied zal 1 tot 2 keer per jaar gemaaid worden. Doordat het grondwater dichter bij het maaiveld komt, zal in de nattere delen met aangepaste machines gemaaid moeten worden. Na het maaien wordt het natte maaisel afgevoerd voor compostering.

Omdat de grond natter wordt en deels uit veen bestaat is het niet langer geschikt om te weiden met koeien of paarden. Als de bodem te veel kapot getrapt wordt, zal de ontwikkeling van gewenste vegetatie onvoldoende zijn. Als de weersomstandigheden het toelaten kan er op de hogere delen aan de randen van het gebied nog wel nabeweid worden.

Door de veranderende omstandigheden zullen, in tegenstelling tot nu, niet alle percelen meer voor verpachting in aanmerking komen. Om de waterhuishouding in het gebied goed op orde te houden zullen de Streitenvaart en de sloten regelmatig onderhouden worden.

Planning

We werken op dit moment aan de plannen. Bij de uitwerking wordt natuurlijk zoveel mogelijk rekening gehouden met de verkregen informatie uit het gebied.

Het concept-inrichtingsplan legt het waterschap ter inzage van mei tot en met november 2018. Een 2e inloopbijeenkomst is vorige week geweest bij Café ’t Vosje, Heerenweg in IJhorst.

De prachtige natuur en het afwisselende landschap in dit gebied zullen aantrekkingskracht op de mens hebben; het is heerlijk om van natuur te genieten. We willen hier ruimte aan geven, door vanaf de randen van het gebied een zestal plekken te realiseren waar informatie over het gebied wordt gegeven en een mooi doorzicht aanwezig is. We gaan geen paden dwars door het gebied maken, omdat dit de benodigde rust verstoort. Deze punten zijn goed bereikbaar omdat ze op een fiets- dan wel wandelroute liggen.

Naar verwachting kan de realisatie dan plaatsvinden in 2019.

Foto’s Waterschap Drents Overijsselse Delta

 

Foto's 2
Ruimte voor water, ook omgeving IJhorst - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: