Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2019-2022

DALFSEN – Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 prima informerend stuk. In artikel 38 van de Politiewet wordt de gemeenteraad opgedragen ten minste eenmaal in de vier jaar nieuw veiligheidsbeleid vast te stellen. In dit veiligheidsbeleid worden de doelen vastgesteld die de gemeente nastreeft op het gebied van veiligheid.

 

Vanaf 2019 wordt een nieuw beleidsplan integrale veiligheid als leidraad gebruikt. Samen met andere partners op het gebied van veiligheid wordt het nieuwe integrale veiligheidsbeleid vorm gegeven. Op basis van nieuwe input en trends en ontwikkelingen in het veiligheidsdomein worden er nieuwe doelstellingen opgesteld en waar nodig worden doelstellingen uit het huidige beleidsplan voortgezet. Kernboodschap: Deze startnotitie beschrijft het proces dat doorlopen gaat worden om te komen tot het nieuwe integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2019-2022.

De notitie is verkennend en procedureel van aard en beschrijft wat het onderwerp is en waarom een traject van beleidsvorming nodig is. Welke stappen worden doorlopen en welke instrumenten worden daarbij gebruikt? Wie zijn de interne en externe partners die worden betrokken bij de totstandkoming ervan en wat is de rol van de gemeenteraad?

Na de vaststelling van deze startnotitie wordt gestart met het schrijven van het beleidsplan integrale veiligheid, vast te stellen door de gemeenteraad in oktober 2018

 

Tijdens de commissievergadering was de raad unaniem van mening dat het een prima stuk was en passend in de gemeente Dalfsen waar de veiligheid op dit moment nog erg hoog is. Wel waren er vragen of wel alle meldingen worden geregistreerd. Wethouder Uitslag bevestigde dit, maar hij kon niet nagaan of alles gemeld wordt. Dat weten wij ook niet.

WvdV

Artikel delen: