Ter herinnering aan 14 September 1909 - Foto: Historische Kring Dalfsen
Foto: Historische Kring Dalfsen

Ter herinnering aan 14 September 1909

LEMELERVELD  – Al deze verhardingen gereed gekomen zijnde besloten de ingezetenden van het  zuid-oostelijk  gedeelte van Dalfsen dit feit eenigzinds feestelijk te gedenken, en daartoe te bestedende interest die van belegde gelden was gekweekt en ongeveer 200 gulden bedroeg. Eene Commissie voor de feestviering, waarin zitting namen de Heeren H.J. Dijsselhof,  J.Noorman, G.Herbrink, G.J. Kogelman, A. Langenkamp,  en Joh.Smit Azn.

In overleg met contribuanten werd besloten dat deze feesten gehouden zouden worden om en nabij de brug No. 6. En nabij de openbare school; dat met de jeugd van deze school een rijtoer langs bovengenoemde wegen zoude worden gemaakt, en dat daarna de feestdag op het terrein bovengenoemde verder zoude worden doorgebracht waarbij  de kinderen zouden worden onthaald op chocolade met brood  alsmede dat een draaimolen en een muziekkorps zouden worden gehuurd tot verhooging van de feestvreugde.

Op 13 September kwamen bewoners uit de omtrek bij  brug 6 om erepoorten te maken vanwege de feestvreugde bij de ingebruikname van de nieuw aangelegde wegen. Zo kwam er één te staan dwars over den harden weg en  nabij erve Heidemars een muziektent waar de Raalter fanfare de feestvreugde verhoogde. Op de morgen van 14 September vertrokken tal van versierde wagens bemand met schooljeugd voor  een rijtoer, de laatste wagen bemand door de  en de Dames  onderwijzeressen Jongendijk en Hazelhorst. Even voor het dorp Heino werd de stoet verrast door een prachtige erepoort bij de woning van Berend Slootman. Bij de villa van C.C. van der Flier arts aldaar bereikte de stoet het punt waar de harde weg op de op den straatweg uitloopt . Op het kerkplein werden paarden en voerlieden gelafend, bij den tweeden aansluiting van den harden weg met de Rijks Straatweg passeerde men het gemeentehuis waar de Heer Burgemeester hen toe zwaaide. Algemeen was men er over uit over de schone wijze waarop de buurtschap Dalmsholte voor de dag was gekomen. Aangekomen bij het Reelaer deed men een rondje rond het Heerenhuis, een bijzondere klasse van de openbare school trad naar voren en zong een toepasselijk danklied. Secretaris- penningmeester , tevens bewoner van het Reelear, bracht zijn innigen dank over aan de kinderen en hoofd van de school.

 

In droge tijden wist men met paard en wagen door dit ontoegankelijk gebied een naast gelegen dorp te bereiken, ja in natte perioden een riskant waagstuk van huis te gaan. Toch zal hulp ingeroepen kunnen en moeten worden in geval van nood en levensmiddelen  gehaald worden. Men kan zich levendig voorstellen hoe groot de vreugde van ons voorgeslacht toen er goede wegen binnen bereik waren. Hoofdwegen; de Groote Langsweg midden door het Dalmsholte, van het Doevelerslop nabij de Kluinhaar tot aan de Lemelerberg loopende. De eerste dwarsweg van af de hooge gronden bij Rechteren naar de hooge gronden van de Veldhoek en naar den ouden Twentschenweg voerende. De tweede Dwarsweg van af de hooge gronden om en nabij de Wolthaar verbond met den vasten bodem van Vilsteren. Zijn totale toespraak zullen wij niet publiceren gezien veel technische gegevens,  het eind van zijn betoog willen wij u niet onthouden.

 

 

Viert verder allen vroolijk feest, want vreugde past aan                       het hart, doch  moge  dit feest  onder Gods zegen ook dienstbaar zijn voor  uwe zedelijke ontwikkeling, dat zij   zoo!

Dit feest  waarop geen wanklank werd gehoord, eindigde even prettig, de achteraf wonenden hebben getoond wat zij waard waren; edele trotsch vervult de harten dier bewoners; door eendrachtelijke samenwerking, zonder rang of stand te doen gelden, hebben zij een feest bereid dat ieders bewondering heeft afgedwongen. Ten einde deze merkwaardige gebeurtenissen steeds levendig voor de oogen te kunnen houden en aan het late nageslacht  bekend te kunnen maken, werd dit verslag door de drukpers vermenigvuldigd en verspreid.

Dalmsholte 14 September 1909.

N a s c h r i f t .

De feestcommissie heeft na rijp beraad  besloten aan het schoone vaandel, dat heden werd ingewijd, in het tweede beneden lokaal van het Weerdhuis eene  eereplaats te geven en twijfelt niet dat het vaandel aan de zorgen van den kastelein toevertrouwd, daardoor in goede handen is gekomen.

Bijlagen.

De nieuwe banier, van blauw fluweel gemaakt en waarop de  nieuwe harde  wegen,  met de kinderen in optocht rond gereden , met  schone kleuren waren aangegeven, bevatte bovendien nog het  volgende vers;

Alle deze nieuwe harde wegen

Strekk’ Dalmsholt lang ten zegen.

 

De opschriften, op de eerepoorten aangebracht, luiden:

Was weleer  hier modder en zand,

Thans ligt er een bazaltstraat door het land.

 

Voorheen was ’t mos en hei,

Domein van schaap en bij,

Thans  is het bouw – en wei-

Tot nut voor u en mij.

Lied door de kinderen, bij aankomst op het Reelaer,

Wij zijn hier gekomen,

Vroolijk blij van zin,

Om u iets te zeggen,

Ieder stemt mee in,

Wil dus even luis’tren,

Hoor ons zingen aan,

Zonder u te danken willen wij niet gaan.

——

Onder uwe leiding,

Kwam de weg tot stand.

Wij zijn nu verbonden,

Met het ganse land.

Daarom denken wij immer,

Met erkentelijkheid

Aan hem, die het werk zoo goed heeft voorbereid.

——————

Maar wij kinderen danken,

Even hartelijk u.

Voor den schoonen feestdag nu.

Dien wij vieren nu

Uwe zorg toch was het,

Die de midd’len vond;

Daarom danken wij ook u ,

Voor deze blijde  dag.

——————

Moge ‘t u in in ’t leven

Voortaan immer gaan.

Zooals thans ons rijden,

Langs de nieuwe baan.

En wat door uw arbeid,

Gij ons allen biedt,

Wat er moog’ gebeuren,

Wij vergeten ’t niet.

 

Lemelerveld

Augustus 2018

i.o. H.W.L.

H.HUISMAN

foto’s historische kring afd. Lemelerveld

 

 

 

Wordt vervolgd

Artikel delen:
Foto's 4
Ter herinnering aan 14 September 1909 - Foto: Historische Kring Dalfsen
Foto: Historische Kring Dalfsen
Ter herinnering aan 14 September 1909 - Foto: Historische Kring Dalfsen
Foto: Historische Kring Dalfsen
Ter herinnering aan 14 September 1909 - Foto: Historische Kring Dalfsen
Foto: Historische Kring Dalfsen