Fracties achter aanpak Vecht en Blauwe Bogenbrug

Fracties achter aanpak Vecht en Blauwe Bogenbrug

DALFSEN – De motie om rivier de Vecht en de Blauwe Bogenbrug nader onder de loep te nemen is maandagavond aangenomen. Luco Nijkamp van de ChristenUnie had deze ingediend namens alle partijen die zich in het kader van hoogwaterbescherming volledig kunnen vinden in de aanpak van de Vecht en de circa vijfendertig jaar oude brug die naar hedendaagse maatstaven een flessenhals is.

Eén van de voorstellen is om voor de VII Deugden een rotonde aan te leggen, de rivier een twintigtal meters zuidwaarts te verleggen en een nevengeul (waterbuffer) te creëren achter het vrijstaande huis aan de overkant van de brug. Optie twee is om net voor de kromming van de Vechtdijk – in het verlengde van de Rondweg – een rotonde aan te leggen en recht vooruit een nieuwe brug te bouwen. In dat plan blijft de Blauwe Bogenbrug gehandhaafd, maar krijgt deze de status van voetgangers- en fietsgebied.
De derde variant die wordt geopperd is een combinatie van de twee opties, aangevuld met het in een rechte lijn doortrekken van de Vecht ter hoogte van de Brinkweg tot aan de passantenhaven naast het gemeentehuis. De ’oude’ Vecht wordt dan een nevengeul en over de nieuwe Vecht komt een tweede brug. Deze komt uit op de Poppenallee.

Luco Nijkamp: “Belangrijkste argument is dat als de dijken worden verhoogd en er niets aan de Blauwe Bogenbrug gebeurt, bij hoog water de straten in het dorp Dalfsen een rivier worden, huizen onderlopen en het achterland verdrinkt.” De brug – zoals deze er nu ligt – is straks het laagste punt en dan komt het water er daar echt overheen. Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de opgave van de hoogwaterbescherming. De provincie Overijssel is eigenaar van de brug. Op deze locatie blijkt ook de afwikkeling van het verkeer (Rondweg – Raadhuisstraat – Prinsenstraat) een probleem. Nijkamp: “Vanuit de Raadhuisstraat kom je lastig de Rondweg op en fietsers vanaf het station kunnen alles behalve comfortabel oversteken.”

Een locatie met meerdere opgaven van meerdere partijen vraagt om effectieve samenwerking. Waterschapsbestuurder Herman Odink is enthousiast. “Enige tijd geleden heeft ons bestuur geld vrijgemaakt voor planverkenningen om de Vechtdijken sterker te maken. Onze fractie (CU, red.) gaat er voor pleiten om deze plannen in de verkenningen mee te nemen. De huidige brug ligt inderdaad één meter te laag en moet aangepakt worden. Uitvoering geven aan deze plannen zou de veiligheid van Dalfsen wel eens te goede kunnen komen. Als er meer water door de aangepaste Vecht kan stromen is het niet nodig om alle dijken te versterken of te verhogen”, zegt Odink.

Bert Boerman, gedeputeerde water namens de ChristenUnie, noemt de suggesties van de ChristenUnie Dalfsen interessant. Hij wil het programma Ruimte voor de Vecht ook graag in een volgende periode van nieuwe impulsen voorzien. Boerman: “De ChristenUnie zoekt naar provinciale middelen om dat te realiseren. Ruimte voor de Vecht biedt interessante kansen om andere ontwikkelingen aan te koppelen op het gebied van natuur, zorgfuncties en recreatieve mogelijkheden. De gedachte om bij Dalfsen iets met de brug te doen en verkeersproblematiek op te lossen is een interessante combinatie, zeker als je zo ook het aangezicht van het centrum van Dalfsen weet te versterken.” De gedeputeerde wijst er wel op dat het gaat om een fors project, waarvoor de middelen morgen niet op tafel liggen.

“Er zal nog veel water door de Vecht stromen voordat dit plan wordt gerealiseerd. maar hopelijk niet te veel water”, benadrukte de fractievoorzitter van de ChristenUnie.

(Bron Vechtdal FM,  afbeelding: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel, gemeente Dalfsen)

Foto 1
Artikel delen: