Poas’n 2020

“Vrolijk” is Poasen nich van ‘t joar,
Veur menigeen is ’t leav’n  zwoar.
Bi’j ‘n Zorg en ‘t zeek’nhoes hearst nood,
Völ bint ‘r zeek, völ goat ’r dood.

Oale leu hebt ok verdreet,
de keender komt nich op veseet.
‘t Kleinkeend döt wat in de bus,
’n teekning met ’n dikke kus.

Ze stoat te zwaei’n veur de roet’n
mait d’r nich in, wi’j nich noar boet’n.
Dus goat ze wear op hoes op an.
Wi’j wuuft ze noa zo lang as ’t kan.

Dan mar wear leaz’n op ’n baank,
nog gén Corona, god zij daank.
Wi´j dreenkt  ’n glas, nemt nog ’n ei
en hopt dat ’t oav’r  is noa mei….?

Artikel delen: