Drinkwater in Lemelerveld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Drinkwater in Lemelerveld

LEMELERVELD – Dagelijks nieuws; door aanhoudende droogte een nijpend tekort aan goed drinkwater, complete volksstammen gaan een gruwelijke dood te gemoed door cholera of tyfus Om het vege lijf te redden en kinderen voor uitdroging te behoeden geld in deze genoemde landen, water of de dood.

Hoe verging het in onze omringende landen rond de negentiende eeuw en daarvoor. Om dichter bij huis te blijven, hoe stond het er voor in eigen dorp en ommelanden.

Wij zijn op zoek gegaan naar voorstellen en besprekingen uit de jaren vijftig van provincie Overijssel en gemeenteraad van Dalfsen.

Gebruik makend van vele archieven in ons Historisch Centrum in Dalfsen, vonden we op microfiches talloze verslagen en aanbevelingen om Lemelerveld van drinkwater te voorzien. Raadsleden die toen het dorp vertegenwoordigden zullen met ere worden genoemd wegens hun tomeloze inzet om ons en hun dorp podium te geven.

Bewoners van eigen Dorpsstraat – voor zo ver die in herinnering terug te roepen zijn- zouden vertellen van een gezamenlijke put. Met daar naast ook veel al een eigen pomp dat ook niet altijd zalig makende eigenschappen met zich bracht, beide water voorzieningen lieten vaak veel te wensen over.

Een gezamenlijke gemetselde Bentheimer zandsteen put achter ons huis zal ongeveer drie meter diep zijn geweest met daar boven een ronde paal met ketting en emmer.

Bij winterdag een levens gevaarlijke bezigheid water uit de diepte halen wegens ijsafzetting rond de put.

Bij langdurige droogte gaf de put af en toe geel water met zichtbaar levende ongewenste vreemdelingen die werden opgevangen dooreen doek als zeef te gebruiken. Zoals bij velen gaf ook de pomp ( jan met iene arm ) vaak geen smakelijk uitziend water, of het rook en smaakte naar petrolie. Roest of rodolm kleur nodigden evenmin uit dorst te lessen. Toch de enige watervoorziening voor mens en dier. De regenput als levensbron voor de tuin in vele droge zomers en zaterdagse schoonmaak woede.

Zo maar enkele raadsvoorstellen en besprekingen uit de gemeenteraad van Dalfsen om eindelijk ons dorp van drinkwater te voorzien, opgetekend door verslaggevers van verschillende dagbladen in de provincie.

ODC-31-05-1946

Door de heer Muller vraagt of er geen mogelijkheid is Lemelerveld van goed drinkwater te voorzien, zoals b.v. aansluiting bij de waterleiding. Wethouder Herbrink zegt, dat één en ander in verband staat met den lagen waterstand. De heer Muller zegt, dat er momenteel toch groot gebrek is aan drinkwater. De voorzitter antwoord, dat B. en W. in verband hiermee een verzoek zullen richten tot de Waterleiding-maatschappij.

ODC – 27 -06 -1947.

Uit : Raadsvergadering Dalfsen

De heer Muller vraagt of er al plannenzijn uitgewerkt voor de waterleiding in Lemelerveld, de drinkwatervoorziening is er miserabel. De voorzitter zegt, dat deze aangelegenheid met Ommen besproken is, maar dat het voor deze gemeente een grote verliespost zal opbrengen.

ODC/18-08-1948

Uit: Raadsvergadering Dalfsen

Een schrijven van de Waterl. Mij., te Zwolle, inzake drinkwatervoorziening Lemelerveld. Dit naar aanleiding van een vraag van de heer Muller, gesteld in de vorige vergadering en een schrijven van B en W in verband hiermede. Uit deze brief blijkt echter dat de drinkwaterleidingvoorziening voor dit deel van onze gemeente voorlopig nog tot de “goede wenschen “ zal behoren. De heer Muller bevreemdt dit ten zeerste, daar destijds op de sluitende begroting een post voor dit doel voorkwam. De heer Muller dringt echter bij B.en W. aan om er alsnog werk van te maken daar dit toch in het belang van de volksgezondheid is.

Naar nog vele raadsvergaderingen en overleg kreeg Lemelerveld eindelijk in de jaren vijftig de nodige aansluiting op het waterleidingnet.

  1. Muller en Herbrink inwoners van ons dorp waren gemeenteraadsleden van de gemeente Dalfsen.

Als we moeten wachten, tot de noodlijdende gebieden renderen, dan zal het St..Juttemis kunnen worden. Het overgrote deel der aan te sluiten percelen gaat akkoord met een verhoogd tarief mits ook de gemeente besturen een handje helpen. Doch waarom geen kleine tariefverhoging over de hele provincie? Ons zijn gevallen bekend, dat water wordt aangevoerd uit Hellendoorn à f 7.50 per tank. Hoe moet dat met hen, die minder draagkrachtig zijn? De volksgezondheid is in gevaar! Moet er eerst iets ergs gebeuren? Vele belanghebbenden!!9

Tekst weergegeven zo al toen gebruikelijk.

Een kleine bloemlezing van achterstelling, hulpeloosheid en paniek in diverse dag en weekbladen.

Historische Werkgroep Lemelerveld.
Januari 2021
H. Huisman

Foto's 3
Drinkwater in Lemelerveld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Drinkwater in Lemelerveld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: