Omgevingsvisie Dalfsen: nieuwe bedrijventerreinen ‘Dalfser Hessenpoort’ en ‘Nieuwleuser Lichtmis’

Omgevingsvisie Dalfsen: nieuwe bedrijventerreinen ‘Dalfser Hessenpoort’ en ‘Nieuwleuser Lichtmis’

DALFSEN – In de Omgevingsvisie komt de gemeente Dalfsen met voorstellen om een nieuw bedrijventerrein ‘Dalfser Hessenpoort’ langs de N34 aan te leggen. Ook voor Nieuwleusen speelt de gemeente in op de vraag naar ruimte voor nieuwe bedrijvigheid. Daarbij wordt gedacht aan ‘Nieuwleuser Lichtmis’. Beide gebieden liggen binnen enkele kilometers van de locaties voor grootschalige energieopwekking. Volgens het raadsvoorstel ‘Strategische onderwerpen Omgevingsvisie’ kan zo gebruik worden gemaakt van een energie optimaal netwerk.

De raadscommissie bespreekt het idee voor de nieuwe bedrijventerreinen en ook andere ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling van Dalfsen op maandag 31 mei. Dan wil wethouder André Schuurman van de raadsleden horen of het de goede kant op gaat met de in 2022 vast te stellen Omgevingsvisie voor Dalfsen.

De bespreking over de hoofdlijnen van de visie gebeurt aan de hand van de resultaten van de enquête waaraan bijna 500 inwoners hebben meegedaan. Ook de uitkomsten van de themasessies (economie, landbouw, platteland, samen wonen en leven) en de digitale bijeenkomsten per dorpskern komen dan aan de orde. Alle verzamelde ideeën zijn samengevat in  zogenaamde ‘gebiedskompassen’. De gemeente werkt met een viertal deelgebieden: Groots Platteland (Nieuwleusen/Oudleusen en omgeving), Vertier rond de Vecht (Dalfsen, Ankum en omgeving), Lommerijke landgoederen (Hoonhorst, Hessum, Vennenberg en omgeving) en Landelijk Lemelerveld (kern Lemelerveld en omgeving).

Als het gaat om de bouw van nieuwe woningen zet de gemeente de lijn door om voor de eigen behoefte te bouwen. Wel ziet de gemeente kansen om een deel van de regionale woonbehoefte in de kernen Lemelerveld en Nieuwleusen op te vangen. Het is dan wel van belang dat het openbaar vervoer en de snelfietsverbindingen op orde zijn.

Voor de kern Dalfsen blijft Dalfsen-West de plek voor nieuwe woningbouw. Het gebied Dalfsen Noord (ten noorden van de Vossersteeg) wordt als ‘ontwikkelingsgebied’ met nader te bepalen functies aangewezen. Verder wil Dalfsen kansen benutten om woningen toe te voegen in bestaande woonwijken. Ook bij de aanpak van verouderde bedrijventerreinen ontstaan volgens de gemeente misschien mogelijkheden om woningen bij te bouwen.

Voor het gebied tussen Dalfsen en Zwolle zet de gemeente in op een groene overgang tussen stad en landelijk gebied en wil het voorkomen dat de complexiteit bij Zwolle verder wordt vergroot. Als voorbeeld noemt Dalfsen het vinden van slimme oplossingen rond mobiliteit om Zwolle te ontlasten. Ook het waterbeheervraagstuk kan beter stroomopwaarts worden opgelost in plaats van bij de monding/stroomafwaarts, aldus de gemeente.

Inzet van Dalfsen is ook de oude landgoederen tussen Dalfsen en Zwolle, die soms minder herkenbaar zijn geworden als landgoed, te versterken. Het gaat dan om landgoederen rondom bijvoorbeeld De Marshoek, De Broekhuizen en Hoonhorst, zo schrijft de gemeente.

Artikel delen: