Gemeente Dalfsen heeft ruimte om te investeren - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Gemeente Dalfsen heeft ruimte om te investeren

DALFSEN – Na de sombere woorden over de financiële positie van de gemeente Dalfsen, eerder dit jaar bij de Perspectiefnota, is er inmiddels sprake van een veel rooskleuriger beeld. De extra middelen van het rijk (jeugdzorg en corona) en de hogere uitkeringen via het gemeentefonds zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting.

De eerder aankondigde extra bezuinigingsronde is niet meer nodig. Er ligt nu een solide basis voor de toekomst en er is zelfs financiële ruimte voor ambities van de gemeenteraad die volgend jaar in maart wordt gekozen. Voor de nieuwe raad staat 250.000 euro klaar in 2022 en daarna jaarlijks 500.000 euro tot en met 2025.

Dit staat in de gemeentelijke Programmabegroting 2022-2025 die wethouder Ruud van Leeuwen maandagmiddag presenteerde. Voor Van Leeuwen een bijzonder moment met een positieve uitkomst. Het was zijn laatste begroting als wethouder financiën. Volgend jaar gaat hij na de verkiezingen met pensioen.

Van lastenverlichting voor de inwoners is nog niet echt sprake. Het voorstel is de leges voor de omgevingsvergunningen wel te verlagen, maar alle belastingen worden zoals elk jaar trendmatig met 1,6% (inflatiepercentage) verhoogd. Aan het eerdere raadsbesluit om volgend jaar de OZB met 4% extra te verhogen wordt, als het aan de wethouder ligt, niet getornd. 

Ondanks de gezonde financiële positie is de gemeente toch ook minder gelukkig met de gang van zaken. ‘Het opstellen van deze begroting is weerbarstig gebleken. De rijksmiddelen zijn de afgelopen periode onvoorspelbaar gebleken door de grote mate van wisselvalligheid. Het huidige saldo laat een optimistisch beeld zien. Ondanks de ‘groene cijfers’ moeten we toch alert blijven. De opgaven in het ruimtelijk domein vragen erom waakzaam te blijven’, zo is te lezen in de toelichting op de programmabegroting.

De komende jaren investeert de gemeente Dalfsen flink in de eigen organisatie. Dit is volgens burgemeester en wethouders nodig omdat de afgelopen jaren een continue druk op de organisatie haar tol heeft gevraagd. De gemeente loopt door deze aanhoudende druk het risico dat medewerkers overbelast raken en uitvallen. Er is op meerdere plekken sprake van onderbezetting omdat medewerkers worden ‘weggekocht’ door gemeenten die een hoger salaris kunnen bieden. De werkdruk wordt ondermeer veroorzaakt door coronamaatregelen, toename handhavingsverzoeken en meer aanvragen (bouw)vergunningen. Hoe de samenleving tegen de gemeente aankijkt en wat inwoners van de gemeente verwachten speelt volgens het college ook een rol. Dit vraagt om een kwaliteitslag in de eigen organisatie.

Om de druk op de organisatie te verlichten is er vanaf volgend jaar jaarlijks zeven ton nodig om personele knelpunten definitief op te lossen. Daar komt eenmalig extra geld bij voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet, integrale beleidsuitvoering en kwaliteitsborging openbare ruimte. Het gaat verdeeld over drie jaar bij elkaar opgeteld om nog eens ruim zeven ton. Verder vraagt de organisatieontwikkeling in 2022 om een extra bedrag van anderhalve ton. 

De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting begin november.

Artikel delen: