Wethouder Jan Uitslag: een school is meer dan een gebouw

Wethouder Jan Uitslag: een school is meer dan een gebouw

DALFSEN – ‘Goed onderwijs is de basis voor de toekomst van alle kinderen in Dalfsen. Het vraagt om een goede en gezonde leeromgeving. Onze gemeente heeft in de basis goede schoolgebouwen en dat willen wij ook voor de komende generaties garanderen. Het plan is tot stand gekomen in goede samenwerking met alle schoolbesturen.

Bij de uitwerking hebben we het kind centraal gesteld, een school is immers meer dan een gebouw‘, aldus wethouder Jan Uitslag bij de presentatie van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) 2022 – 2038.

Gemeente en schoolbesturen willen in de toekomst goed onderwijs blijven garanderen in daarvoor geschikte gebouwen. Hiermee worden schoolgebouwen bedoeld die een goede speel-, leer- en werkomgeving bieden aan kinderen en medewerkers. Hoe dit de komende jaren per kern gedaan kan worden, staat in het IHP. 

Wettelijke kaders stellen nieuwe eisen aan de schoolgebouwen. Denk daarnaast bijvoorbeeld aan duurzaamheidseisen en onderwijskundige veranderingen, wijziging in leerlingaantallen en demografische ontwikkelingen. Ondanks dat de gebouwen in de gemeente Dalfsen er niet slecht voor staan, moeten er wel toekomstgerichte plannen gemaakt worden om goede onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs te behouden. Samen met schoolbesturen en andere partijen wordt vanaf 2022 stap voor stap het vraagstuk per kern uitgewerkt.

De gezamenlijke schoolbesturen geven hierover aan: “Het IHP biedt ons houvast voor de toekomst. Wij hebben veel waardering voor de goede samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente bij het opstellen van het IHP. Dit geeft ons vertrouwen voor het vervolg”. Het IHP biedt de mogelijkheid om ook andere voorzieningen, gericht op kinderen, bij de ontwikkeling van de plannen te betrekken. Het geeft dus richting voor de verdere verkenning, maar er blijft ruimte om aan te sluiten op wensen en behoeften in de kernen.

Gemeente en schoolbesturen werken samen

Het plan met een totale investeringsopgave van zo’n 30 miljoen euro loopt tot 2038 en is in fasen ingedeeld. Wethouder Jan Uitslag: Samen met de schoolbesturen hebben we goed gekeken naar de opgave waarvoor we staan en naar de staat van elk gebouw. Daaruit blijkt dat de noodzaak om aan de slag te gaan met de scholen in Nieuwleusen en met een deel van de scholen in Dalfsen het grootst is. Later in de eerste fase, tot 2025, willen we ook starten met plannen voor Lemelerveld”.

Voor de kern Dalfsen gaat het plan uit van vervangende nieuwbouw voor Het Avontuur, waarbij er ook een oplossing komt voor het tekort aan lokalen bij De Polhaar. Daarbij kan worden vastgehouden aan de ‘klassieke verdeling’ van twee scholen maar ook alternatieven zijn bespreekbaar.

Wethouder Jan Uitslag:In gezamenlijkheid verkennen we ook in het plan de mogelijkheden voor gezamenlijke huisvesting van de scholen, met (deel)gebruik van sommige lokalen. Deze flexibele inzet kan scholen extra mogelijkheden bieden, die er nu nog niet zijn. Ook kan het oplossingen bieden voor het ruimtegebrek dat sommige scholen nu hebben en de leegstand van lokalen in andere gebouwen tegengaan. Dit kan winst betekenen voor alle partijen, maar zal uit de nadere verkenning moeten blijken”.  

Uitwerking in projectplannen

Het Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs 2025-2038 geeft een richting aan. Maar de plannen liggen nog niet vast. De volgende stap is het uitwerken tot een projectplan, waarbij ook ruimtelijke en verkeerskundige aspecten betrokken gaan worden. Bij het opstellen van het projectplan blijft oog voor andere mogelijkheden dan in het IHP vermeld. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met schoolbesturen, scholen en andere partners rondom het kind. Vanzelfsprekend wordt er daarbij ook geluisterd naar ideeën van inwoners en bij de school betrokken ouders in de kernen. Ieder projectplan per kern wordt uiteindelijk aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad neemt per project een besluit over de uitvoering en beschikbaarstelling van financiële middelen.

Gemeenteraad aan zet

Het woord is nu aan de raad. Op 13 december bespreekt de raadscommissie het huisvestingsplan, waarna verdere behandeling en besluitvorming plaatsvindt in de raadsvergadering van 20 december 2021.

Artikel delen: