Perspectiefnota Dalfsen met donkere wolken maar ook lichtpuntjes - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Perspectiefnota Dalfsen met donkere wolken maar ook lichtpuntjes

DALFSEN – Wethouder Ruud van Leeuwen heeft vanmiddag de gemeentelijke Perspectiefnota 2023-2026 gepresenteerd. Het is de jaarlijkse nota over de financiële positie van de gemeente Dalfsen voor de komende jaren.

Dalfsen heeft zich de afgelopen jaren als een financieel gezonde gemeente ontwikkeld met een sluitende meerjarenbegroting in november 2021. Toch zijn de vooruitzichten voor de komende jaren inmiddels minder rooskleurig. Er zijn oplopende tekorten als gevolg van inflatie, prijsstijgingen, CAO-ontwikkelingen en stijgende bijdragen aan partijen waarmee de gemeente verbonden is, zoals Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst en ONS  (ICT).  Het geraamde tekort bedraagt tot en met 2026 gemiddeld zo’n 1,7 miljoen euro per jaar.

Tussen de donkere wolken zijn wel een paar lichtpuntjes te ontdekken. Zo wacht het openbaar maken van de Jaarrekening 2021 nog op een bericht van de accountant maar de wethouder laat alvast doorschemeren dat het resultaat niet tegenvalt. Voor dit jaar verwacht Van Leeuwen op basis van de eerste Bestuursrapportage 2022 ook geen grote tegenvallers. Verder voorziet hij, nog wel wat voorzichtig, een ‘meevaller’ in de zogenaamde mei-circulaire over de uitkeringen van het Rijk uit het gemeentefonds. 

Door de vele onzekerheden raamt de gemeente ‘realistisch en behoedzaam’, zodat kan worden ingespeeld op een steeds veranderende situatie.

De gepresenteerde ‘beleidsarme’ Perspectiefnota houdt nog geen rekening met ambities van de in maart gekozen gemeenteraad. Wel is er voor dit jaar al 250.000 euro gereserveerd voor nieuwe raadsambities en vanaf 2023 is er jaarlijks 500.000 euro beschikbaar voor nieuw beleid.

Inmiddels zijn op verzoek van de ‘oude’ gemeenteraad ook de knelpunten bij het beheer van de openbare ruimte en wegen geïnventariseerd. Voor het oplossen daarvan geldt dat er jaarlijks 250.000 extra nodig is en eenmalig een bedrag van tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. Het is aan de gemeenteraad om daarover besluiten te nemen.

De bezuiniging op de bibliotheek wordt teruggedraaid. Vanaf 2021 gaat de gemeente, net als bij vergelijkbare partijen, ook bij de bieb loonindexatie toepassen. Dat kost jaarlijks ongeveer 30.000 euro.

De Perspectiefnota gaat er vanuit de gemeentelijke belastingen (waaronder de OZB) en tarieven trendmatig worden verhoogd met 1,7 procent. 

Artikel delen: