Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Wat is rentmeester op een landgoed

RECHTEREN – DALFSEN  ( Vervolg van het verhaal van DalfsenNet magazine) Net als op vele particuliere landgoederen in Nederland is op Rechteren een rentmeester actief, in dit geval Kees Jan Meijer. Vanuit zijn kantoor in een voormalige boerderij op het landgoed beheert hij onder de vlag van Het Rentmeestershuis B.V. naast landgoed Rechteren diverse andere particuliere landgoederen in Oost Nederland.

Het beroep rentmeester spreekt tot de verbeelding en bestaat al eeuwenlang. In de Bijbel is zelfs al sprake van deze functie. In de feodale tijd zien we de rentmeester als beheerder van het bezit van een landheer bij diens afwezigheid. Hij zorgde voor de rente van het vermogen dat in het landgoed besloten is (met name de pachten) en voor een verantwoorde geldbesteding.

Tegenwoordig kennen we twee soorten rentmeesters: de beheerder en de vastgoeddeskundige in een adviserende rol. Een belangrijk kenmerk van alle vormen van goed rentmeesterschap is de gerichtheid op duurzame ontwikkeling.

De rentmeester als vastgoeddeskundige:
De rentmeester als vastgoeddeskundige adviseert particulieren en overheden, over allerlei zaken met veelal juridische of fiscale aspecten. Denk hierbij aan grondzaken en grondbeleid, aan- en verkopen, (erf)pacht, onteigening, schadevergoeding, taxaties, bestemmingswijzigingen,  subsidieregelingen, gebiedsontwikkeling en planologische vraagstukken.

De beherende rentmeester:
De rentmeester die in deze tijd een landgoed beheert, is feitelijk de directeur van de onderneming en verantwoordelijk voor een efficiënte en adequate bedrijfsvoering, die leidt tot behoud en duurzame ontwikkeling van de bezittingen. Het vraagt specifieke kennis, kunde en eigenschappen. Een beherende rentmeester is een generalist (vooral geen specialist), heeft een brede interesse, kan goed belangen afwegen, kan het integrale karakter van het gehele landgoed goed overzien, steeds met een hoge ruimtelijke kwaliteit en duurzame instandhouding voor toekomstige generaties eigenaren als achterliggende doelen.

Binnen de werkzaamheden van Het Rentmeestershuis B.V. ligt de nadruk zeer sterk op het beheer van particulier bezit, het kantoor werkt uitsluitend voor particuliere eigenaren, waaronder families en stichtingen. De werkzaamheden van een beherende rentmeester worden gekenmerkt door langjarige samenwerking met de eigenaar van het landgoed, soms van generatie op generatie. De basis voor deze langjarige relatie ligt bij wederzijds vertrouwen.

De werkzaamheden op particuliere landgoederen bestaan, net als vroeger, voornamelijk uit het verpachten van landerijen en bedrijfsgebouwen aan agrariërs op en om het landgoed, de verhuur of uitgifte in erfpacht van woningen en andere opstallen aan particulieren en ondernemers, bosexploitatie en houtverkoop, verhuren van het genot van de jacht, het organiseren van het onderhoud van opstallen, landschapselementen en infrastructuur, het voeren van de administratie, aanvragen van subsidies en in algemene zin meedenken in versterking van de exploitatie van het landgoed. Dat laatste resulteert regelmatig in projecten zoals herbestemming van opstallen, nieuwbouw, herstel en restauratie, maar ook klimaatopgaven zoals waterberging, klimaatbestendige bossen en opwekking van duurzame energie.
De huidige stikstofproblematiek raakt de pachters en daarmee ook de eigenaren van particuliere landgoederen, gezamenlijk wordt nu gewerkt aan mogelijkheden om bedreigingen om te zetten in kansen. Pachters en landgoed zijn tenslotte onlosmakelijk met elkaar verbonden en beiden gebaat bij duurzame landbouw.
De rentmeester is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en pachters van het landgoed, maar ook voor buren, bezoekers en overheden zoals als gemeentes, provincies, waterschappen, subsidienten en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Landgoederen streven er doorgaans naar om een goede noaber te zijn.

Particulier bezit moet renderen, maar aan de andere kant is er binnen de exploitatie van een particulier landgoed ook oog voor de maatschappelijke rol die landgoederen hebben en de persoonlijke omstandigheden van bewoners en pachters, met wie veelal generatielange relaties bestaan. Dat spanningsveld is één van de vele leuke uitdagingen waar een beherend rentmeester voor staat.

K.J.Meijer / WvdV DalfsenNet

Foto's 11
Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Wat is rentmeester op een landgoed - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: