Compensatieregeling chronisch zieken en/of gehandicapten

DALFSEN – De gemeente Dalfsen voert de ‘compensatieregeling chronisch zieken en/of gehandicapten’ in de nieuwe zorgwet WMO2015 uit als een extra bijstandsuitkering in het kader van het armoedebeleid.

Tot voor kort ontving een ieder, die het volledige eigen risico (uit de ziektekostenverzekering) kwijt was, een bedrag van het Rijk als compensatie voor de (meer)kosten voor zieken en/of gehandicapten. Met het overdragen van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten is een groot gedeelte van dit compensatiebudget naar de gemeenten gegaan. Nu kunnen de gemeenten compensatie uitbetalen als ‘een financiële tegemoetkoming in de aanmerkelijke (meer)kosten van alle mensen met een chronische ziekte en/of handicap’. De belangrijkste zorgtaak die in het kader van de WMO2015 is overgedragen van het Rijk naar de gemeenten is: de dagbesteding.

De gemeente Dalfsen, en met Dalfsen vele andere gemeenten in Nederland, voert de compensatieregeling uit als een bijstandsregeling. In feite verwordt de compensatieregeling voor alle chronisch zieken en/of gehandicapten tot een regeling voor extra bijstand ter compensatie van het geheel betaalde eigen risico. De regeling staat geheel los van de kosten voor de door de gemeente geleverde zorg.

Daarmee handelt de gemeente Dalfsen niet eerlijk en niet conform de bedoelingen van de wetgever. Zie www.invoeringWMO.nl
In bijgaande Open brief aan het gemeentebestuur van Dalfsen wordt het voorgaande uitgebreid en gedetailleerd onderbouwd.

Met vriendelijke groet, Ad Wevers mantelzorger.


 

Open brief over ‘compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten 2014 e.v.’ aan het gemeentebestuur van Dalfsen.

Geacht gemeentebestuur en andere geïnteresseerden,
De brief van Dhr. J. Derksen, manager Maatschappelijke Ondersteuning,- namens B&W van Dalfsen-, aan mij (=Dhr. A.A.M. Wevers) gericht van 3 maart 2015 begint aldus: ‘In uw mail van 10 januari 2015 vraagt u de compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten zodanig aan te passen dat het een financiële tegemoetkoming wordt in de aanmerkelijke (meer)kosten van alle mensen met een chronische ziekte en/of handicap’. Als antwoord op mijn vraag wordt aangegeven dat de gemeenteraad heeft besloten om de compensatieregeling op te nemen in het armoedebeleid en compensatie alleen uitgekeerd wordt via ‘individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken voor chronisch zieken en gehandicapten’.

Als reactie op uw brief:
1, U citeert mij niet correct, en
2, met het antwoord handelt de gemeenteraad (op voorstel van B&W) niet conform de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO 2015.

Ad 1, In al mijn brieven en inspraak heb ik u gevraagd om “de compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten zodanig aan te passen dat het een financiële tegemoetkoming wordt in de aanmerkelijke (meer)kosten in de toegang tot een algemene- dan wel maatwerkvoorziening van alle mensen met een chronische ziekte en/of handicap”.

Ad 2, De wijze waarop de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten na 1 januari 2014 door de gemeenten moet worden uitgevoerd staat beschreven in de (rijks)website www.invoeringWMO.nl ; De hoofdlijnen: Tot 1 januari 2014 ontving elke persoon die gedurende één of meerdere jaren achtereen het eigen risico van de ziektekostenverzekering volledig verbruikte op grond van de wet Wtg/CER compensatie. Deze persoon ontving van het Rijk Euro 99,00 tot 153,00 per jaar, een bedrag dat door het CAK werd uitbetaald. Met de invoering van de WMO2015 is de Wtg/CER vervallen en is, -met het oog op de nieuwe zorgtaken die met de WMO2015 van het Rijk zijn overgedragen naar de gemeenten-, een groot gedeelte van de compensatiegelden overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. 1 v. 3
De bedoeling van het Rijk is dat de gemeenten nu ‘een financiële tegemoetkoming kunnen verstrekken in de aanmerkelijke (meer)kosten van mensen met een chronische ziekte en/of handicap’.

De belangrijkste zorgtaak die per 1 januari 2015 van het Rijk is overgedragen aan de gemeenten is de “begeleiding in groepsverband”, gewoonlijk aangeduid met “dagbesteding”. De gemeente is volledig verantwoordelijk voor deze zgn. maatwerkdienst, d.w.z. de gemeente bepaalt de toegang tot, ze contracteert de zorgaanbieders en ze betaalt de zorgaanbieder wanneer een persoon uit haar gemeente (een zorgvrager) van de gecontracteerde zorg gebruik heeft gemaakt. Nu is het is de bedoeling van het Rijk dat personen die één of meerdere jaren achtereen het volledige eigen risico van de ziektekostenverzekering hebben gebruikt en daarenboven een beroep doen op een door de gemeente aangeboden algemene – dan wel maatwerkvoorziening ( bijv. dagbesteding), – betreffende personen zijn in het algemeen chronisch zieke en/of gehandicapt – , door de gemeente worden gecompenseerd.
De gemeente Dalfsen, – en Dalfsen is zeker niet de enige gemeente in Nederland -, heeft besloten om de compensatie in de aanmerkelijke (meer)kosten van chronisch zieken en/of gehandicapten alleen uit te keren in de vorm van individuele bijstand in het kader van het armoedebeleid. Daarmee gaat de gemeente Dalfsen op twee manieren in de “fout”:

I, Aldus doet de gemeente Dalfsen aan inkomensbeleid (en inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk). Door de compensatie enkel uit te keren als bijstand worden door de invoering van de WMO2015 de midden- en hogere inkomensgroepen benadeeld. Voor de volledigheid: voor het gebruik van een maatwerkvoorziening (dagbesteding) moet een inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden betaald. Minima betalen geen of een zeer geringe eigen bijdrage.
De gemeente Dalfsen keert een bedrag van Euro 188,- per persoon uit aan bijstand aan personen met een inkomen iets, d.i. 130%, boven de bijstandsnorm, die daarnaast in 2013 een CER-uitkering van het CAK hebben ontvangen van Euro 99,00. De gemeente koppelt de bijstandsuitkering niet aan het gebruik van een door de gemeente aangeboden maatwerkvoorziening. Aldus verwordt de compensatieregeling voor chronisch zielen en/of gehandicapten tot een bijstandsregeling voor extra bijstand ter compensatie van het eigen risico. 2 v. 3

II, De kosten voor de uitvoering van de minimaregeling chronisch zieken en/of gehandicapten zullen zeer hoog zijn. Menig ambtenaar is nodig om alle aanvragen te controleren en te verifiëren.

Het kan veel eenvoudiger, goedkoper en vooral eerlijker;
De compensatie wordt uitbetaald aan alle chronisch zieken en/of gehandicapten. Dat zijn alle personen die gedurende één of meerdere* jaren het volledige eigen risico kwijt zijn en daarenboven gebruik maken van een door de gemeente gecontracteerde algemene dan wel maatwerkvoorziening. Nadat de eigen bijdrage door de zorgvrager is voldaan wordt door de gemeente een bedrag van Euro 1,- tot 10,-* per periode van 4 weken aan de zorgvrager geretourneerd als compensatie voor de (meer)kosten van chronisch zieken en/of gehandicapten. * Het is aan de gemeentebesturen om het aantal benodigde jaren waarover de zorgvrager het totale eigen risico kwijt was, – het CAK heeft de informatie daarover aan de gemeenten aangeleverd – , en de hoogte van het compensatiebedrag per periode van 4 weken – dat is de periode waarover de eigen bijdrage in rekening wordt gebracht – vast te stellen.

Ik hoop dat het voorgaande reden is om de compensatieregeling chronisch zieken en gehandicapten nog eens tegen het licht te houden.

Dalfsen, vrijdag 13 maart 2015
In afwachting van uw reactie, Ad Wevers, mantelzorger
T 0529 – 431803

Artikel delen: