Veiligheid van de waterkering in Dalfsen

DALFSEN –  vrijdag 13 maart 2015. De WAARHEID over de veiligheid van de oude en de nieuwe waterkering in het dorp Dalfsen. L.S. Op donderdagochtend 12 maart ’15 werd ik op de weekmarkt in Dalfsen aangesproken door Dhr. Jan Laarman, DB-bestuurder van het Waterschap Groot Salland.

Hij vroeg me waarom ik nog beweerde dat de oude damwand ter plaatse van het Waterfront ’30 jaar lang’ niet veilig was, – mijn e-mail van 5 maart ’15 – ? ‘Ik had inmiddels uit perspublicaties kunnen en moeten weten dat die damwand echt wel veilig was’. Ik heb hem daarop het volgende geantwoord:

In januari 2014 heb ik, met een beroep op de WOB, inzage gevraagd en gekregen in alle rapporten en onderzoeken met betrekking tot de veiligheid van de gehele waterkering langs het dorp Dalfsen. Aanleiding voor dit verzoek was mijn vaststelling dat er wel erg veel en erg gemakkelijk gebouwd werd in, op en nabij een primaire waterkering. Het werkt kostenverhogend en is met het oog op de toekomst weinig duurzaam. In waterstaatskringen is men daar in het algemeen zeer terughoudend in. Het betreft en betrof de volgende bouwprojecten: de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Dalfsen, en de bouwprojecten in het kader van de ontwikkeling van het ‘Waterfront Dalfsen’, t.w. het luxe appartementencomplex en de wandelboulevard voorlangs de waterkering.

Bij de rapporten die mij ter inzage zijn aangeboden zat een rapport van Witteveen en Bos. In dat rapport wordt antwoord gegeven op de vraag van het Waterschap Groot Salland naar de standzekerheid en de (rest)levensduur van de oude bestaande damwanden van de waterkering. In dat rapport staat dat de veiligheid van de damwand(water)kering, met name het gedeelte direct grenzend aan de Ov. Vecht, het gedeelte tussen het cichoreigebouw en de witte villa, niet gegarandeerd is omdat een verankering van de damwand ontbreekt. De restlevensduur van de damwandkeringen met vooroever is tenminste 20 jaar. Eén van de aanbevelingen uit dat rapport geeft aan, dat de onveilige damwand stabiel kan worden gemaakt door alsnog een verankering aan te brengen.
1 v. 3

Verder bleek uit de veiligheidstoetsing 2009 dat de gehele waterkering langs het dorp Dalfsen was ‘afgetoetst’ ,(afgekeurd), omdat de gehele kering onvoldoende hoog was; Modelmatig is daarvoor de Maatgevende Hoog Waterlijn berekend onder de zeldzaam voorkomende, nu geldende, normomstandigheden met een overschrijdingskans van 1:1250. Bij maatgevend hoogwater is het waterniveau nabij de woning Vechtdijk 17: N.A.P. + 4,40m, nabij de brug over de Ov. Vecht: N.A.P. + 4,20m en nabij het gemeentehuis van Dalfsen: N.A.P. + 4,00m. De hoogte van de bestaande (oude) waterkering is N.A.P. + 4,35m, zowel stroomop- als stroomafwaarts van de brug bij Dalfsen.
Met deze kennis heeft het Bestuur van het Waterschap Groot Salland in het voorjaar van 2014 besloten dat de gehele waterkering ten westen van de brug diende te worden vervangen door een nieuwe voldoend hoge, verankerde damwand. De noodzaak om de gehele waterkering te doen vervangen werd vooral ingegeven door de bouwplannen van de Ontwikkelcombinatie Waterfront Dalfsen en de wens om voorlangs de gehele waterkering een wandelboulevard aan te leggen.
Omdat ik, op basis van mijn kennis van het rapport van Witteveen en Bos van mening was, dat alleen het damwandgedeelte direct grenzend onmiddellijk vervangen diende te worden, heb ik in de zomer van 2014 een poging gedaan om de gemeenteraad te overtuigen af te zien van de wandelboulevard voorlangs de waterkering. Ik ervoer enkel onbegrip.
Uiteraard moest de nieuwe waterkering worden gerealiseerd overeenkomstig de nu geldende normen: De kerende hoogte van de nieuwe damwand werd: maatgevend HW = N.A.P. +4,20m plus een waak(=extra)hoogte van 0,50m, dus N.A.P. +4,70m. [Het al dan niet toepassen van de waakhoogte speelde ook in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, toen de damwandkering door het Waterschap De Noorder Vechtdijken werd aangelegd. Men besloot toen dat een waakhoogte boven een damwand niet nodig was omdat een damwand een ‘harde constructie’ is.]. Het Waterschap Groot Salland stond erop dat de nieuwe hoogtenorm langs de gehele kering ten westen van de brug strikt werd toegepast. Toen de gemeente Dalfsen het WGS vroeg of de kering ter plaatse van de overgang van de hellingbaan voor rolstoelgebruikers wat lager kon, werd dit niet toegestaan. Men wenste geen coupure in de waterkering.
2 v. 3
Om de monumentale bomen op het Waterfront te ontzien is vervolgens de damwand omzichtig in de grond gebracht. Vooraf moest de oude damwand getrokken (=verwijderd) worden. Bij het trekken van de damwand bleek dat er bij de oude damwand toch een verankering aanwezig was. ‘Die was echter niet op de tekeningen aangegeven’!? Ik vernam dit 10 maart ’15 in het waterschapshuis tijdens een gesprek met Hans de Jong, DB bestuurder van het Waterschap Groot Salland, en Michiel van Willigen.
Ik neem dan ook mijn bewering uit mijn E-mail van 5 maart 2015 dat ‘de waterkering van Dalfsen gedurende 30 jaar niet veilig was, omdat er een verankering ontbrak’ terug. Wel handhaaf, en onderbouw ik met het voorafgaande, mijn bewering dat ‘de nieuwe waterkering in ieder geval de komende twintig jaren en misschien wel voor eeuwig een halve meter te hoog is’. Kwalijk vind ik het verder dat het Waterschap Groot Salland de nieuwe waterkering laat financieren uit het Rijksprogramma Hoogwaterbescherming. De regering heeft via dit programma extra financiële middelen ter beschikking gesteld om knelpunten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma zo snel mogelijk op te lossen. Echter, met het voorafgaande heb ik aangetoond dat er bij de nieuwe waterkering geen sprake is van een acute Hoogwaterdreiging.

Ik sluit af met de oprechte hoop dat veel Dalfsenaren intens gaan genieten van de wandelboulevard voorlangs de waterkering, het heeft veel gekost.
Met vriendelijke groet, Drs. Ir. Ad Wevers

(Ingezonden stuk)

Artikel delen: