Over Lelystad Airport: zorgvuldigheid bepaalt het tempo

REGIO – Minister Van Nieuwenhuizen: zorgvuldigheid bepaalt het tempo. Veel mensen hebben zorgen over Lelystad Airport en de mogelijke gevolgen van de aansluitroutes op hun leefomgeving. De ontwerp-routes kwamen voor de zomer voor veel mensen onverwacht en fouten in de geluidsberekeningen schaadden het vertrouwen.

Minister Van Nieuwenhuizen begrijpt de zorgen. “Mensen hadden beter moeten worden geïnformeerd en mensen moeten er ook op kunnen rekenen dat de informatie correct is. Ik span me in om het vertrouwen terug te winnen, maar realiseer me dat dit niet zomaar weer hersteld is.”

De minister heeft op 21 februari in een brief aan de Tweede Kamer haar besluit over Lelystad Airport bekendgemaakt. Ze heeft op basis van de consultaties van mensen in de betrokken regio’s en luchtruimgebruikers en een advies van een bewonersdelegatie verbeteringen aangebracht aan de tijdelijke vliegroutes van en naar het vliegveld. In totaal waren er in het najaar ruim 6000 reacties binnen gekomen op de ontwerp-aansluitroutes. Bij de  aansluitroutes gaat het om de vliegroutes die lopen tussen de start- en landingsroutes in de omgeving van de luchthaven en het hoger gelegen (internationale) luchtruim.

Aanpassingen vliegroutes

De aanpassingen aan de aansluitroutes zorgen ervoor dat er minder over woonkernen in het oosten van het land wordt gevlogen. De vliegtuigen gaan om de woonkernen van Lemmer, Heerde en Oene heen. Ook lijkt bij Ede een dergelijke oplossing mogelijk. Het natuurgebied Weerribben-Wieden en de noordelijke Veluwe worden zo veel mogelijk ontzien. Vanaf de Duitse grens tot Zwolle wordt zoveel mogelijk in een glijvlucht gevlogen waardoor er hoger gevlogen kan worden bij Lemelerveld. Bij de Zwolse wijk Stadshagen zal, bij gelijktijdig aankomend en vertrekkend verkeer, het naderende vliegtuig hoger gaan vliegen: in plaats van 900 meter op minimaal 1500 meter. Op de vertrekroute tussen Zeewolde en Biddinghuizen kan eerder worden geklommen waardoor vliegtuigen hoger over Biddinghuizen vliegen.

De minister vindt het belangrijk mensen duidelijkheid te bieden. Ze stelt als harde randvoorwaarde bij de herindeling van het luchtruim in 2023 dat de aansluitroutes van Lelystad Airport hoger komen te liggen. Ze legt daarnaast vast dat er tot de herindeling van het luchtruim maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen zijn vanaf de luchthaven. Lelystad Airport zal in het eerste jaar 4000 vliegtuigbewegingen van Schiphol overnemen. Het tweede jaar gaat het om 7000 vliegtuigbewegingen, waarna er vanaf 2022 maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen mogelijk zijn. Voor de lange termijn legt de minister vast dat er bij Lelystad Airport maximaal 45.000 vliegtuigbewegingen mogen plaatsvinden. Dit maximum zal in het Luchthavenbesluit worden opgenomen.

MER Lelystad  

Naast de vaststelling van de aansluitroutes zijn in samenwerking met luchtvaartadviesbureaus de fouten in de berekeningen voor de milieueffecten rapportage voor Lelystad Airport hersteld. Aan de onderzoeken voor de MER-actualisatie is meegewerkt door NLR, To70, Adecs Airinfra. Het bureau dBvision heeft een contra-expertise uitgevoerd op alle geluidsberekeningen. De bewonersdelegatie heeft ook een advies uitgebracht over de geactualiseerde MER.

Bij de actualisatie is gerekend op basis van de meest actuele inzichten, bijvoorbeeld voor wat betreft de geluid- en prestatiegegevens van vliegtuigen die op Lelystad Airport gaan vliegen. De actualisatie laat onder meer zien dat de wettelijke contouren iets wijzigen. Een van de gevolgen is dat er twee woningen extra in aanmerking komen voor isolatie. Ook ligt het aantal bewoners dat ernstig geluidshinder ervaart lager dan in de oorspronkelijke MER uit 2014. Omdat wettelijke geluidscontouren wijzingen, zal het Luchthavenbesluit worden aangepast.

Met het besluit van de minister geeft zij invulling aan de afspraak uit het regeerakkoord voor de selectieve ontwikkeling van Schiphol. De nationale luchthaven is belangrijk voor de internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid. Het aantal reizigers groeit; zowel zakelijk als vakantieverkeer. De tweelingluchthaven in Lelystad gaat Schiphol ontlasten door een deel van de vluchten naar met name vakantiebestemmingen over te nemen. Schiphol kan zich hierdoor richten op de zakelijke en intercontinentale vluchten.

In de brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat er richting de opening nog een aantal belangrijke stappen moeten worden gezet. Zo zal de Commissie voor de m.e.r. advies uitbrengen over de geactualiseerde MER. Daarnaast wordt de verkeersverdelingsregel getoetst door de Europese Commissie. De verkeersverdelingsregel maakt deel uit van het zogeheten selectiviteitsbeleid waarmee de uitplaatsing van Schipholvluchten naar Lelystad wordt geregeld. Het ontwerp voor het te wijzigen luchthavenbesluit wordt ook voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en er volgt advies van de Raad van State.

Minister Van Nieuwenhuizen wil bij het vervolgproces de regio’s goed betrekken: “Het simpele feit dat we op basis van de inspraak en het overleg met de mensen in de regio’s tot een beter resultaat zijn gekomen, maakt dat dit de weg is die ik verder wil bewandelen. Zorgvuldigheid bepaalt het tempo en niet andersom.”

Factsheet vervolgstappen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtvaart/documenten/publicaties/2018/03/09/factsheet-proces-luchthavenbesluit-lelystad-airport

 

Wijzigingen in het routeontwerp

In september en oktober 2017 zijn over het ontwerp voor de aansluitroutes bij Lelystad Airport acht informatiebijeenkomsten georganiseerd met aansluitend een internetconsultatie. Ook heeft een bewonersdelegatie advies uitgebracht aan de minister. De LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) en CLSK (Commando Luchtstrijdkrachten) hebben alle hieruit voortgekomen reacties (6.407) en concrete verbetervoorstellen beoordeeld. Een aantal reacties heeft geleid tot wijzigingen in de vliegroutes.

Lees meer

 

 

 

Wijzigingen in geluidhinder

Het uitgangspunt bij het routeontwerp is dat zo min mogelijk mensen geluidhinder ervaren. Een aantal routes is zodanig verschoven dat minder mensen last gaan krijgen van geluid, wat niet wil zeggen dat er dan geen gehinderden meer zullen zijn. Wat enerzijds een verbetering is, levert anderzijds wellicht nieuwe gehinderden op. Daarmee was het doorvoeren van de wijzigingen een lastige afweging: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat zo min mogelijk mensen geluidhinder ervaren? Het ministerie realiseert zich ten volle dat er een groep zal blijven bestaan die wel hinder ervaart, maar doet er veel aan om de omvang van deze groep af te laten nemen.

Lees meer

 

 

 

Aanpassing MER en geluidseffecten aansluitroutes

Naar aanleiding van vragen van Actiecomité HoogOverijssel over de geluidberekeningen voor de MER Lelystad Airport, zijn fouten geconstateerd in de invoergegevens voor die berekeningen. Het gaat hierbij om de stuwkracht (het motorvermogen) van de Boeing 737 en de veronderstelde hoogte waarop wordt gevlogen op de naderingsroutes. Om de effecten van het corrigeren van die fouten inzichtelijk te maken is gekozen voor het actualiseren van de MER uit 2014. Daarbij zijn ook de meest actuele inzichten en regelgeving meegenomen. Doel van de aangepaste MER is duidelijk te krijgen in hoeverre het Luchthavenbesluit Lelystad gewijzigd moet worden en welke milieueffecten optreden als gevolg van de tijdelijke aansluitroutes.

Lees meer

 

 
Artikel delen: